Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία
ELP 14
20
Βέικου Μυρτώ

Σύντομη Περιγραφή

 
ΕΛΠ14 Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία

 
Η ΘΕ ΕΛΠ 14 – Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία. Η σύντομη ιστορική επισκόπηση συνδυάζεται με την εξέταση βασικών τομών και δομών της πολιτειακής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής του αρχαίου ελληνικού κόσμου και της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
 
 
 

Η Θ.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 

 1. Αρχαίοι Χρόνοι Ι

Από τις αρχές του μυκηναϊκού κόσμου μέχρι το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου (1700-404 π.Χ.)
 

 1. Αρχαίοι Χρόνοι ΙΙ

Από το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου μέχρι τη ναυμαχία στο Άκτιο (404-31 π.Χ.)
 

 1. Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ι

Από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης έως το τέλος της εικονομαχίας (324-843 μ.Χ.)
 

 1. Βυζαντινή Αυτοκρατορία ΙΙ

Από το τέλος της εικονομαχίας έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης (843-1453 μ.Χ.)
 
Η ΘΕ αποτελείται από τέσσερις (4) συμβατικές Χρονικές Ενότητες, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένες περιόδους της Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας.
 
Σημείωση: Η Ρωμαϊκή περίοδος καλύπτεται από τη Θ.Ε. ΕΛΠ 35 - Θέματα Ιστορίας Ρωμαϊκής και Υστερορωμαϊκής περιόδου.
 
 

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 

 • να παρουσιάσει τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού κόσμου τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου
 • να ερευνήσει ποικίλες όψεις της θρησκείας, των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που δημιουργούν και συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού κόσμου από τους μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι και το τέλος της ελληνιστικής περιόδου
 • να παρουσιάσει την μακραίωνη ιστορική διαδρομή της βυζαντινής αυτοκρατορίας από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την οθωμανική κατάκτηση
 • να ερευνήσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης, των πολιτειακών και πολιτικών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς και του πολιτισμικού και θρησκευτικού βίου των Βυζαντινών
 • να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στους τομείς της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής ιστορίας
 • να εισαγάγει τους φοιτητές στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης των περιόδων αυτών ως τμημάτων της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:


1. Γνωσιολογικό

 • Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει την ιστορική διαδρομή των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν και έδρασαν στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο από την Αρχαιότητα ως το Βυζάντιο και να διερευνήσει τις συνέχειες και ασυνέχειες της διαδρομής αυτής.
 • Επίσης, να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής κοινωνίας, τον πολιτισμό, την πολιτική σκέψη και την πολιτειακή οργάνωση που αναπτύσσονται σε αυτές.
 • Τέλος, να παροτρύνει τους φοιτητές να προβληματιστούν πάνω στη σχέση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας με το παρελθόν της.


2. Επιστημολογικό

 • Η συστηματική ενασχόληση των φοιτητών με την ιστορία της περιόδου θα οδηγήσει μέσα από τη χρήση εργαλείων περιοδολόγησης και κατηγοριοποίησης στη συγκρότηση γνώσεων και την αξιολόγηση ιστορικών γεγονότων.
 • Με τη βοήθεια εννοιολογήσεων, συγχρονικών και διαχρονικών προσεγγίσεων, αλλά και μέσω της γνωριμίας με τις σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις, οι φοιτητές θα κατανοήσουν πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία.


3. Τεχνικό

 • Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την ιστορική επιστήμη, την ανάλυση πρωτογενών πηγών, την αξιοποίηση και κριτική αποτίμηση δευτερογενών πηγών.
 • Επιπλέον, θα έλθουν σε επαφή με την τεχνική ορολογία και τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία μιας εύληπτης και οργανωμένης ιστορικής αφήγησης.

 

 


Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)


 

 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία:

 
 

 • Mossé C. & Schnapp-Gourbeillon A., 2006: Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2000-31 π.Χ.), εκδ. Παπαδήμα, (7η έκδοση), Αθήνα.

 • Walbank F.W., 1999: Ο ελληνιστικός κόσμος, εκδ. Βάνιας, Αθήνα.

 • Mango C. (επιμ.), 2006: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης. Ιστορία του Βυζαντίου, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα.

 
Τα Υποχρεωτικά Αναγνώσματα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους Οδηγούς Μελέτης, αναρτημένους στο eClass της Θ.Ε.
 
 
 

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά
 

Μέθοδοι διδασκαλίας:

 
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:

 

 • Αναλυτικών χρονοδιαγραμμάτων και οδηγών μελέτης για τα υποχρεωτικά αναγνώσματα.

 • Ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και δραστηριοτήτων για τα κεφάλαια των υποχρεωτικών εγχειριδίων (μελέτη και ιστορικός σχολιασμός επιλεγμένων κειμένων).

 • Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού (Ε.Δ.Υ.) για ειδικά θέματα που αφορούν στους αρχαίους και βυζαντινούς χρόνους.
 Το Ε.Δ.Υ αποτελείται από σύντομα κείμενα τα οποία εισάγουν τον φοιτητή στην προβληματική σημαντικών ιστορικών ζητημάτων και συμπληρώνεται από την παράθεση εκτενών αποσπασμάτων-κειμένων από πρωτογενείς πηγές (π.χ. αρχαία κείμενα και επιγραφές) και ασκήσεις.
 • Εκπόνησης τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών (μία για κάθε Χρονική Ενότητα), οι οποίες συμβάλλουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης και βοηθούν στην εμβάθυνση και κατανόησή της.

 • Παρουσίασης ειδικών θεμάτων για την κάθε περίοδο και συζητήσεις φοιτητών-διδασκόντων μέσω της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας
 • Πέντε (5) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

 
 

Τρόποι αξιολόγησης:
 

 • Γραπτές Εργασίες: τέσσερις (4) εργασίες, των 2.500 λέξεων εκάστη, οι οποίες αντιστοιχούν στις τέσσερις Χρονικές Ενότητες της ΕΛΠ 14. Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του είκοσι (20). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.
 • Εξετάσεις: ο βαθμός των εξετάσεων αντιστοιχεί στο 70% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 
 

 

 

 

Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31