Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                 
 
 

Η χλωρίδα & η βλάστηση της Κύπρου [Σειρά διαλέξεων σε θέματα διαχείρισης & προστασίας περιβάλλοντος - 6η διάλεξη]

Ημερομηνία :
Έναρξη 12/12/2018
Λήξη 12/12/2018
Ώρα 16:00
Τόπος διεξαγωγής :
 
Είδος εκδήλωσης :
 Ομιλία
Ηλεκτρονική σελίδα εκδήλωσης :
 
  _self
 
Με θέμα "Η χλωρίδα και η βλάστηση της Κύπρου - συστηματικός σχεδιασμος διαχείρισης" και ομιλητή τον Δρ. Χαράλαμπο Σ. Χριστοδούλου του Τμήματος Δασών συνεχίζεται ο 2ος κύκλος της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στους τομείς της Διαχείρισης & Μηχανικής Περιβάλλοντος, Χημικής Μηχανικής και Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων. Η έκτη (6η) διάλεξη της Σειράς θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά), μεταξύ 16.00 και 18.00 με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση, εδώ: https://bit.ly/2yMK7nY 
 
Η Σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων τελεί υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ. Την ευθύνη οργάνωσης για την περίοδο Οκτώβριος 2018 – Απρίλιος 2019 έχουν αναλάβει το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας με επικεφαλής τον Λέκτορα Αντώνη Ζορπά και το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων με επικεφαλής τον Καθηγητή Ιωάννη Βογιατζάκη. Στηρίζουν τις εκδηλώσεις το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η Cyta.

 

Περίληψη εισήγησης "Η χλωρίδα και η βλάστηση στην Κύπρο - συστηματικός σχεδιασμός διατήρησης

Στη  διάλεξη θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση α) της χλωρίδας της Κύπρου, με έμφαση στους αριθμούς ιθαγενών, ενδημικών και απειλούμενων φυτών, καθώς και την χλωριδική ποικιλότητα στις φυτογεωγραφικές περιοχές και στις σημαντικές περιοχές ενδημισμού, β) των βασικών τύπων βλάστησης, που φιλοξενούν σημαντικά είδη χλωρίδας. Θα δοθεί έμφαση στη χρήση των παραπάνω δεδομένων για τον συστηματικό σχεδιασμό δικτύου προστατευόμενων περιοχών με χρήση απειλούμενων φυτών και εργαλείων  υποβοήθησης λήψης αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, η διάλεξη θα εξετάσει εάν το Δίκτυο Natura 2000 (92/43/ΕΟΚ) παρέχει επαρκή και αποτελεσματική προστασία για τα απειλούμενα φυτά της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο (ΚΒ), με κύριους στόχους:
  • Τον εντοπισμό κενών διατήρησης στο υφιστάμενο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) και τον σχεδιασμό εναλλακτικών Δικτύων σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Συστηματικού Σχεδιασμού Βιολογικής Διατήρησης σε δυο σενάρια: 1) τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας των οικοτόπων (19 taxa), και 2) όλα τα είδη του ΚΒ (252 taxa)
  • Την αξιολόγηση του ποσοστού αντιπροσώπευσης των απειλουμένων φυτών εντός του N2Κ
  • Τον καθορισμό αριθμού, έκτασης και χωρικής διάταξης πιθανών νέων ΠΠ κάτω από διαφορετικά σενάρια σχεδιασμού
  • Την αναβάθμιση των δεδομένων για τα είδη του ΚΒ
 
Ομιλητής: Δρ. Χαράλαμπος Σ. Χριστοδούλου

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σ. Χριστοδούλου κατέχει διδακτορικό τίτλο στη «Συστηματική διατήρηση βιολογικής ποικιλότητας» από το University of Reading (UK) και πτυχίο "Forest Management" από το University of Central Lancashire (UK). Κατέχει τη θέση του Συντηρητή Δασών στο Τμήμα Δασών, στο οποίο εργάζεται από το 1988. Η επαγγελματική του εμπειρία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει α) Συμμετοχή στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων δασικών περιοχών και σε ερευνητικά προγράμματα για διαχείριση και διατήρηση οικολογικά σημαντικών περιοχών καθώς και ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της κυπριακής χλωρίδας (εντός και εκτός τόπου δράσεις διατήρησης), β) Συμμετοχή στον σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου  Προστατευόμενων Natura 2000 στην Κύπρο, γ) Δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση του βοτανολογίου (herbarium) του Τμήματος Δασών, δ) Έρευνα, συλλογή δεδομένων για βιοποικιλότητα και ανάλυση δεδομένων, ε) Ετοιμασία μελετών και εκθέσεων για θέματα βιοποικιλότητας, χαρτογράφηση βλάστησης, στ) Αξιολόγηση Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, ζ) Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα χλωρίδας, βλάστησης και χαρτογράφησης οικοτόπων και διαφώτιση/επιμόρφωση του κοινού και η) Πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών και πυρκαγιών υπαίθρου.

Αναλυτικό βιογραφικό σημειώμα ΕΔΩ.