Βρέθηκαν 31 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12 Τελευταία
Όνομα
Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
Προχωρημένες Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας (σε διδακτορικό επίπεδο)
Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας
Προηγμένες τεχνολογίες Ιστού και Προγραμματισμός (Προηγμένη κατηγορία)
Προγραμματισμός Ιστού (Εφαρμοσμένη κατηγορία)
Πολιτική Υγείας & Πολιτική
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
Πολιτική της Επιχείρησης
Ποινική Δικαιοσύνη
Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα
Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι
Πληροφορική στην Υγεία
Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές
Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση
Πολιτιστική Επικοινωνία
Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση
Πληροφορίες σε Κοινωνικά Συστήματα
Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση