Παλαιά Δομή Προγράμματος (προσφερόταν μέχρι το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021)
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το ΜΠΣ ΣΔΜ εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στόχος του: να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.

Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό και, επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, σχεδιαστή, συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η σημαντικότερη προσφορά του σχετίζεται με την ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος διανοίγει νέες προοπτικές για τους απόφοιτους για:

(α) εργοδότησή τους σε τομείς που είναι συναφείς με το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, στον δημόσιο τομέα όπως και σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή και σε διεθνείς οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ,

(β) ενδυνάμωση της υφιστάμενης καριέρας τους και αναβάθμιση της θέση εργασίας τους μέσα από την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους,

(γ) για ενασχόληση σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο με τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως:

  • εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • σχεδιαστές, διοργανωτές ή αξιολογητές προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων,
  • ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς,
  • ερευνητές σε κέντρα ερευνών και οργανισμούς που ασχολούνται με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

Σημαντική σημείωση: Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναμένεται η έγκριση του ΔΙΠΑΕ για τη λειτουργία του νέου Προγράμματος για το οποίο θα απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (6 θεματικές ενότητες ή 4 θεματικές ενότητες και διατριβή μάστερ).

Τα μαθήματα θα διδάσκονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένας σπουδαστής πλήρους φοίτησης  θα μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών σε 1,5 χρόνια.

Σε περίπτωση έγκρισης από τον ΔΙΠΑΕ, το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, με τη δομή των 120 ects, δεν δέχεται πλέον αιτήσεις.

Πληροφορίες για το αναδιαρθρωμένο Πρόγραμμα των 90 ects, που εγκρίθηκε από τον ΔΙΠΑΕ, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 2022.

 

 Παρουσίαση του Προγράμματος "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και του "Adult Education for Social Change" (2020)