23
Σαβ, Οκτ

Νομοθεσία 

Ημερομηνία   Τίτλος
22/02/2021 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμος του 2021
18/12/2019 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2020 Νόμος του 2019
15/11/2019 Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν144(Ι)/2019)
25/07/2016 Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν85(Ι)/2016)                              
31/03/2010 Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν35(Ι)/2010)   
31/12/2002 Νόμος που προνοεί για την Ίδρυση και Λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Νόμος υπ' αρ. Ν234(Ι)/2002)

 

Κανονισμοί

Ημερομηνία   Τίτλος
22/12/2020 Publication Plan
22/12/2020 Σχέδιο Δημοσίευσης
15/11/2019 Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2019 
12/05/2017 Διοικητικό Προσωπικό_Κανονισμοί 1990 έως 2017*
02/07/2010 Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010
02/07/2010 Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010
02/07/2010 Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 2010

* Μέχρι την έγκριση των Κανονισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, τηρούνται κατ’ αναλογία οι αντίστοιχοι Κανονισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ημερομηνία   Τίτλος
14/07/2021 Εσωτερικοί Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Σπουδών
14/07/2021 Internal Regulations for Studies (Revised)
14/07/2021 Εσωτερικοί Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών
14/07/2021 Internal Regulations for Doctoral Studies (Revised)
14/07/2021 Εσωτερικοί Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους
14/07/2021 Internal Regulations Governing Tuition Fees / Administrative Cost (Revised)
14/07/2021 Εσωτερικοί Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
14/07/2021

Internal Regulations for Persons with Disabilities (PWDs) (Revised)

16/10/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών 
16/10/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών
12/10/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους (Παράρτημα II) 
08/07/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους
08/07/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Κινητικότητας Φοιτητών
20/05/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων
20/05/2020 Internal Regulations Governing the Conduct of Examinations
13/05/2020 Internal Student Disciplinary Regulations
04/05/2020 Εσωτερικοί Πειθαρχικοί Κανονισμοί Φοιτητών
09/11/2018 Εσωτερικοί Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) (xi.2018)
09/11/2018 Εσωτερικοί Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) - Παράρτημα Ι Πιστοποίηση Αναπηρίας(xi.2018)                                   
05/07/2018 Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους (Παράρτημα II)
30/03/2017 Internal Regulations for Studies
23/06/1998 Οι Περί Υπηρεσιακών Εκθέσεων (Διοικητικό Προσωπικό) Κανόνες του 1998*

* Μέχρι την έγκριση των Κανονισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, τηρούνται κατ’ αναλογία οι αντίστοιχοι Κανονισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου