29
Τετ, Σεπ
Η Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας υποστηρίζει σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο θέματα που αφορούν στις διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, στη στρατηγική ανάπτυξης και στη στρατηγική επικοινωνίας του Πανεπιστημίου και στη διασφάλιση ποιότητας.
 
 Τομέας Ανάπτυξης & Επικοινωνίας
 
 • Υποστήριξη της παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής Ανάπτυξης του ΑΠΚΥ.
 • Σχεδιασμός, επικαιροποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των ad hoc σχεδίων δράσης με βάση την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ιδρύματος.
 • Λειτουργία Γραφείου Τύπου και διαχείριση και προβολή της δημόσιας εικόνας του ιδρύματος.
 • Συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Αρχές, τις Σχολές, τα Προγράμματα Σπουδών, τις Διοικητικές Μονάδες και τις Επιτροπές ή άλλα σώματα του Πανεπιστημίου για τις ετήσιες και περιοδικές εκδόσεις του ΑΠΚΥ.
 • Διαχείριση των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook free icon Twitter free icon Youtube free icon Flickr free icon Linkedin free icon
        
 Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας
 
 • Οργάνωση, συντονισμός και υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με τις βασικές αρχές διεθνοποίησης του ιδρύματος με βάση τη στρατηγική ανάπτυξής του. Σ’ αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται η σύναψη συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.
 • Συντονισμός και οργάνωση της συμμετοχής του ΑΠΚΥ στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ και σε άλλα διεθνή προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών.
 • Συντονισμός και προώθηση της δράσης του ΑΠΚΥ σε εγχώρια και διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς.

 Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας
 
 • Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας σε επίπεδο ιδρύματος και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και του ετήσιου λειτουργικού προγραμματισμού για τη διασφάλιση ποιότητας τόσο ως προς τις διαδικασίες, όσο και ως προς τα αποτελέσματα.
 • Υποστήριξη της συνεργασίας του ΑΠΚΥ με εθνικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.
 • Διασφάλιση της εναρμόνισης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του ΑΠΚΥ, με τις αρχές, τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Εθνικού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεθνείς Σχέσεις & Διασφάλιση Ποιότητας : sarri@ouc.ac.cy

Γραφείο Κινητικότητας : erasmus@ouc.ac.cy

Γραφείο Τύπου : press@ouc.ac.cy