Το Πανεπιστήμιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

 ΟΡΑΜΑ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναγνωρίζεται ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο, ανθρωποκεντρικό και πρότυπο Πανεπιστήμιο, το οποίο με βάση τις ιδρυματικές του αξίες, την ποιότητα σπουδών και έρευνας, την εξωστρέφεια και την πολυσχιδή πολιτισμική και κοινωνική προσφορά, θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του ΑΠΚΥ σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 234(Ι)/2002 είναι: «Η παροχή σε όλους ίσων ευκαιριών μάθησης ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο και χρόνο μελέτης και η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης, της έρευνας και της διά βίου μάθησης με τη μέθοδο της ανοικτής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Τρεις πυλώνες συνθέτουν την αποστολή του ΑΠΚΥ:

 1. Η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας
 2. Η ανάταση του πολιτιστικού επιπέδου του Κυπριακού λαού και η υποχρέωση της ενεργούς συμμετοχής του στη διατήρηση και διάδοση των πολιτιστικών του αξιών
 3. Η στενή συνεργασία με την κοινωνία, την οικονομία και την Πολιτεία, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο της Κύπρου.

 ΑΞΙΕΣ

Οι βασικές αξίες που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου είναι οι εξής:

 • Δημιουργικότητα
  • Απορρέει από την ενθάρρυνση του διαλόγου, της πρωτότυπης και κριτικής σκέψης, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας.
  • Υποστηρίζεται από τη διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.
  • Προωθεί την καινοτομία στη διδασκαλία και την έρευνα, ενώ καλλιεργεί και διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ.
 • Ποιότητα:
  • Χαρακτηρίζει όλες τις δράσεις και την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος
  • Στηρίζεται στην αριστεία, την αξιοκρατία, την ομαδικότητα και τον επαγγελματισμό
 • Σεβασμός:
  • Διαμορφώνεται από το περιβάλλον εργασίας και σπουδών, το οποίο συμβάλλει στην προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας, της εποικοδομητικής αμφισβήτησης, της ανοχής στη διαφορά απόψεων, της ανεξαρτησίας σκέψης και της ελεύθερης διατύπωσης γνώμης με τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών.
 • Εξωστρέφεια και Κοινωνική Προσφορά:
  • Προάγεται και ενισχύεται η ανάπτυξη ανθρώπων, επιστημών και πολιτισμού, και παράλληλα, καλλιεργείται και υποστηρίζεται ενεργά ο ανοικτός διάλογος με την κοινωνία.
  • Αναπτύσσεται και προωθείται η συνεργασία και διασύνδεση εντός και εκτός Πανεπιστημίου, στηρίζεται και ενθαρρύνεται η κοινωνική υπευθυνότητα.

 

 • Συνοπτικά, το ΑΠΚΥ επιδιώκει:

  • τη θεμελίωσή του ως σύγχρονο πανεπιστήμιο στη διδασκαλία και την έρευνα
  • τη διεύρυνση της ερευνητικής του δράσης σε κλάδους αιχμής
  • τη διεθνή του αναγνώριση και παρουσία, κυρίως στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο
  • την προαγωγή της αριστείας, με καινοτόμο εκπαιδευτικό και διοικητικό μοντέλο, μέσω της αποκέντρωσης
  • την αξιοποίηση των μελών ΔΕΠ του, ως στρατηγικών πόρων και
  • την αξιοποίηση του διοικητικού προσωπικού του, ως στρατηγικού εταίρου

Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας

 • Συντονισμός των μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) των ακαδημαϊκών διεργασιών (αξιολόγηση ακαδημαϊκού προσωπικού και προγραμμάτων σπουδών).
 • Συντονισμός της εξωτερικής αξιολόγησης του Πανεπιστημίου από διεθνή οργανισμό διασφάλισης ποιότητας, καθώς και των αξιολογήσεων των Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου από εξωτερικές Επιτροπές.
 • Συντονισμός της εκπόνησης μελετών εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου.

Από το Μάρτιο 2012 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία». Το έργο έχει συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε αυτό συμμετέχουν τα τρία κρατικά πανεπιστήμια και τα τρία ιδιωτικά που λειτουργούσαν το 2008 (Frederick, Ευρωπαϊκό, Λευκωσίας). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και πιο συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007 – 2013».

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Έργου είναι:

 • Η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων Γραφείων Διασύνδεσης ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου.
 • Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των πανεπιστημίων από τις κυπριακές επιχειρήσεις.
 • Η βελτίωση της δυνατότητας να βρουν θέση εργασίας οι απόφοιτοι και οι φοιτητές, ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.


Η επαγγελματική κατάρτιση, το  προφίλ των στελεχών, καθώς και οι φυσικές υποδομές των ίδιων των Γραφείων, θα είναι τυποποιημένα και θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές  ποιότητας, που θα συμβάλουν ώστε να προσδίδεται μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα στο Έργο. Επιπλέον στόχος, είναι η διάδοση μιας νέας κουλτούρας του επιχειρείν, που να προωθεί τη  συνεργασία και να προάγει την καινοτομία και την ευρηματικότητα στην Κύπρο. Με την ανάπτυξη ενός ευρύτατου προγράμματος δημοσιότητας, το Έργο θα γίνει γνωστό στον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό, το έργο που επιτελείται από τα Γραφεία Διασύνδεσης καθώς και τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς την κυπριακή κοινωνία, θα έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας μας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ με τον επιχειρηματικό κόσμο, έχει ως αντικείμενο την προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας της επιστημονικής/ερευνητικής και φοιτητικής κοινότητας με όλους τους κλάδους της οικονομίας, με σκοπό να αξιοποιηθεί η έρευνα και να αποκωδικοποιηθεί η επιχειρηματικότητα.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο δημόσιο πανεπιστήμιο, με έδρα τη Λευκωσία. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας την ευέλικτη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πέτυχε να χαράξει νέες προοπτικές στις πανεπιστημιακές σπουδές και τη διά βίου μάθηση.

Από την ίδρυσή του έως και σήμερα το ΑΠΚΥ αναπτύσσεται δυναμικά προσφέροντας αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ και διδακτορικό) στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι τρεις Σχολές του:

Πέραν των αμιγώς πανεπιστημιακών σπουδών που προσφέρει, το ΑΠΚΥ λειτουργεί ακόμη στοχευμένα και εξειδικευμένα εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης βραχείας διάρκειας σε επίκαιρα θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ακόμη, στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ προσφέρουν ορισμένες από τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Επίσης, προσφέρονται Θεματικές Ενότητες για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, που απευθύνονται σε μέλη του απόδημου Ελληνισμού.

Ως δημόσιο πανεπιστήμιο το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθούν, συμβατική ή μη. Τα προγράμματα σπουδών του ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστήμης, κοινωνίας και οικονομίας, ενώ είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών του και την αμφίδρομη σχέση μεταξύ των συμβατικών Πανεπιστημίων και του ΑΠΚΥ.

Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ προσφέρει την ευελιξία και τη δυνατότητα σε όλους να αξιοποιήσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και τα κατάλληλα διαδραστικά εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν στο δικό τους χρόνο και τόπο έναν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών εγνωσμένου κύρους, ο οποίος θα τους βοηθήσει σημαντικά να προχωρήσουν με σταθερά και σίγουρα βήματα προς το μέλλον.

Παράλληλα με το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό του έργο, το ΑΠΚΥ μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αλλά και την οργάνωση νέων ερευνητικών υποδομών, επιχειρεί την αύξηση του στελεχιακού του δυναμικού σε ερευνητές και τη μεγιστοποίηση της ερευνητικής του δραστηριότητας σε εγχώριο και μη επίπεδο στις επιστήμες, τις οποίες θεραπεύει. Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία αυτών είναι οι ποικίλες συνεργασίες που αναπτύσσει με ενώσεις, φορείς, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, με ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, και τις οποίες διευρύνει διαρκώς στοχεύοντας στη διεθνοποίησή του και στη θέασή του ως ισχυρού πόλου έρευνας και μάθησης.

Ως φορέας παιδείας και πολιτισμού το ΑΠΚΥ μέσα από ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες επιδιώκει την ευρύτερη προσφορά και συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα και την ουσιαστική σύζευξή του με την κοινωνία.