ΘΕΣΠ701Α: Μεταπτυχιακή διατριβή Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
02
Κυρ, Οκτ

ΘΕΣΠ701Α: Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

Στόχοι διατριβής

Στόχος της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η εκπόνηση επιστημονικής εργασίας, έκτασης 12.000-15.000 λέξεων, σε αντικείμενο συναφές με την κατεύθυνση σπουδών που επιλέγει ο φοιτητής / η φοιτήτρια.

Το θέμα της διατριβής πρέπει να διακρίνεται από πρωτοτυπία, δηλαδή να καλύπτει ένα διαπιστωμένο κενό στη σχετική βιβλιογραφία και έρευνα, ή/και να παρουσιάζει και να αναλύει νέα ερευνητικά δεδομένα (από αρχειακές ή άλλες πρωτογενείς πηγές, από πειραματική /ποσοτική/ποιοτική/ έρευνα κ.λπ.) ή/και να αναλύει υπάρχοντα ερευνητικά  δεδομένα υπό νέο θεωρητικό/μεθοδολογικό πρίσμα.

Η μεθοδολογία θα πρέπει να συνάδει με τις γενικές μεθοδολογικές τάσεις που διέπουν την έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή (ανάλυση πηγών/κειμένων, πειραματική /ποσοτική/ποιοτική/ έρευνα, έρευνα πεδίου, παρέμβαση σε σχολική τάξη κτλ.).

Η επιλογή του θέματος και της μεθοδολογίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τη σημαντικότητα της έρευνας, δηλαδή τη συνεισφορά της στη θεωρητική βιβλιογραφία ή/και στην επίλυση μεθοδολογικών ζητημάτων  ή/και στο επίπεδο των πρακτικών εφαρμογών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ ο φοιτητής θα πετύχει να:

 • Πραγματοποιεί κριτική επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας.
 • Εντοπίζει και διατυπώνει τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία σχετίζονται με το διερευνώμενο θέμα και στα οποία θα επιχειρήσει να απαντήσει η διατριβή.
 • Επισημαίνει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της έρευνας, καθώς και τη συνεισφορά της στο γνωστικό πεδίο στο οποίο εμπίπτει η μεταπτυχιακή διατριβή.
 • Εντοπίζει, κατανοεί και εφαρμόζει την ενδεικνυόμενη κατά περίπτωση μεθοδολογία, η οποία μπορεί να αποτελεί και επιλεκτικό συγκερασμό διαφορετικών μεθόδων, εφόσον αυτό ενδείκνυται.
 • Διατυπώνει σε δόκιμο ακαδημαϊκό λόγο, με την απαραίτητη βιβλιογραφική τεκμηρίωση, τα ερωτήματα, την πορεία έρευνας, τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΘΕΣΠ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate