Γενικές Πληροφορίες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

Δείκτες Αξιολόγησης Βιβλιοθηκών

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.

 Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ συμμετέχει ενεργά από το 2007 στο έργο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων με τη χρήση των Δεικτών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.). 
  

Η "Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.)"  λειτουργεί στα πλαίσια του έργου "Ανάπτυξη της ψηφιακής συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" που χρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάστασης (ΕΠΕΑΕΚ), από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.


Βασικός στόχος της Μονάδας είναι η ψηφιοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος και επιμέρους στόχοι της είναι:

 • η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
 • η χρήση διαδικασιών αποτίμησης και εφαρμογής κανόνων διασφάλισης ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
 • η καθιέρωση Δεικτών Αποτίμησης και Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 • η ψηφιοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων
 • η δημιουργία θεματικού Portal με ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες που αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία βιβλιοθηκών, μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, Δεικτών Αποτίμησης κτλ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών:

 • Συνεργάζεται με όλες τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από τις οποίες συλλέγει στατιστικές πληροφορίες, τις οποίες επεξεργάζεται και αναλύει
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού για την ανταλλαγή πληροφοριών που θα τη διευκολύνουν στην υλοποίηση των στόχων της (π.χ. LIBECON, LISU, κτλ.)
 • Χρησιμοποιεί άλλες διαθέσιμες πηγές στατιστικής πληροφόρησης (π.χ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, UNESCO, κ.ά).

Ενώσεις Βιβλιοθηκονόμων

KEBAP Library  Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ)

Μετά την επαναδραστηριοποίηση της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημών Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) το 2008, η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελεί ενεργό μέλος της Ένωσης, συμμετέχοντας στα συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνει. Η Ένωση προάγει την ανάπτυξη του κλάδου της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης, προβάλλοντας τις θέσεις της στην Ένωση τόσο για θέματα που αφορούν στα μέλη της, όσο και για θέματα πολιτικής. 

 

EEBEΠ  Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ)

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημών Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) από το 2007, η οποία αποτελεί το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους έλληνες επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους.

Σύνδεσμοι Βιβλιοθηκών

KKAB Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ)

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος στον Σύνδεσμο Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ), ο οποίος συστάθηκε το 2006 σε συνεργασία με τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστήμιου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Το 2012 ενσωματώθηκε στο ΣΚΑΒ και η βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. Το 2013 από Σύνδεσμος Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ) μετονομάστηκε σε Κοινοπραξία Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΚΑΒ), ενώ από το 2018 έχει δημιουργηθεί η μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ).

Η ΚΚυΒ στοχεύει στη βέλτιστη συνδρομή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, αξιοποιώντας στο έπακρο διεθνείς παρόχους του είδους, και μέσω αυτού επιτυγχάνεται μεγάλος αριθμός κοινοπρακτικών συνδρομών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων των Πανεπιστημίων και τη σημαντική διεύρυνση του αριθμού των πηγών τους.

HEAL LibraryΣύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK)

H Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ είναι ενεργό μέλος στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το 2007.


Στόχοι του Συνδέσμου είναι:

 • Η συνεργασία των μελών του στις συνδρομές περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών), με σκοπό την ορθολογική και οικονομικότερη συλλογή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά περισσότεροι χρήστες, να καλύπτεται μεγαλύτερος αριθμός πηγών και να ικανοποιούνται περισσότερες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων.
 • Η δημιουργία και λειτουργία Συλλογικού Καταλόγου βιβλιογραφικών εγγραφών (Union Catalogue) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και η χρήση των εγγραφών του Συλλογικού καταλόγου από κάθε μέλος της Κοινοπραξίας.
 • Η από κοινού συνδρομή ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών πληροφόρησης, καθώς και δικαιωμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών.
 • Η ανάπτυξη και καθιέρωση προτύπων για τις κάθε φύσης βιβλιοθηκονομικές εργασίες.
 • Η μέριμνα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών που είναι μέλη της.
 • Η συνεργασία στη διάθεση του υλικού, κάθε συμμετέχουσας βιβλιοθήκης, μέσω διαδανεισμού και άλλων μεθόδων και πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται και να διευκολύνεται η διαθεσιμότητα του υλικού μεταξύ των εταίρων.
 • Η συνεργασία με ανάλογους φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την εξασφάλιση της συμμετοχής της HEAL-Link στις διεθνείς εξελίξεις, σε θέματα συνεργασίας βιβλιοθηκών και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Η ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας που προάγει και αναπτύσσει τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος μέσω κοινών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

Europeana LibraryEuropeana 

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ, ως μέλος του ΣΚΚΒ και του ΣΕΑΒ, πρόκειται να προσχωρήσει και να συνταχθεί με τα 1500 μέλη (Ιδρύματα) που προάγουν το έργο της Europeana, της Ευρωπαϊκής δηλαδή πύλη πολιτισμού στην οποία καταχωρούνται οι ψηφιακές πηγές μουσείων, βιβλιοθηκών, αρχείων και συλλογών της Ευρώπης. Στόχος είναι η προαγωγή και αξιοποίηση του σημαντικού της έργου, αλλά και η προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ.

H Europeana, με 14.6 εκατομμύρια τεκμήρια που προέρχονται από την πλούσια Ευρωπαϊκή πολιτιστική και πολιτική κληρονομιά, επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνούν τις ψηφιακές πηγές μουσείων, βιβλιοθηκών, αρχείων και συλλογών της Ευρώπης. Προωθεί ευκαιρίες δικτύωσης σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον, όπου εν τέλει οι χρήστες μπορούν να απασχολούνται, να μοιράζονται και να εμπνέονται από την πλούσια παρακαταθήκη της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Συνεργασίες - Δείκτες


Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους βιβλιοθηκών και ενώσεις στις οποίες η Βιβλιοθήκη είναι μέλος.

Επίσης, παρουσιάζονται οι δείκτες αξιολόγησης βιβλιοθηκών, οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ.

 

Σύνδεσμοι Βιβλιοθηκών

Ενώσεις Βιβλιοθηκονόμων

Δείκτες Αξιολόγησης Βιβλιοθηκών  

 

Προσωπικό Βιβλιοθήκης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ονοματεπώνυμο  Τίτλος - Θέση   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Τηλέφωνο 
 Ανδρέου Γιώργος  Βιβλιοθηκονόμος  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  00357-22411795
 Βασιλειάδου Βασιλική  Έκτακτος Βοηθός Γραφείου  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  00357-22411796
 Θεμιστοκλέους Παναγιώτης     Βιβλιοθηκονόμος  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  00357-22411792
 Κωνσταντίνου Ευγενία  Έκτακτος Βοηθός Γραφείου  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.     00357-22411797
 Κωνσταντίνου Φλώρα  Έκτακτος Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  00357-22411793
 Μαυροθέρης Στάθης  Προϊστάμενος  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   00357-22411752
 Μιχαήλ Χάρης  Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  00357-22411798

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφόρος  Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 48,
Τ.Κ.: 2235, Λατσιά,
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22 411799

Φαξ: +357 22 411981

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση / απορία / διευκρίνιση αφορά στη Βιβλιοθήκη, επιλέγετε το " Ρωτήστε μας..." και συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα.Ωράριο Λειτουργίας - Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας λόγω COVID-19 (01/09/2021-31/12/2021)

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-18:00  

Σάββατο και Κυριακή κλειστά

Για αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ωράριο και τους Κανονισμούς Λειτουργίας επιλέξτε εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφόρος  Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 48,
Τ.Κ.: 2235, Λατσιά,
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22 411799

Φαξ: +357 22 411794

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσωπικό Βιβλιοθήκης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  
Ονοματεπώνυμο  Τίτλος - Θέση   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Τηλέφωνο 
Ανδρέου Γιώργος Βιβλιοθηκονόμος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 00357-22411795
Βασιλειάδου Βασιλική Έκτακτος Βοηθός Γραφείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 00357-22411796
Θεμιστοκλέους Παναγιώτης    Βιβλιοθηκονόμος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 00357-22411792
Κωνσταντίνου Ευγενία Έκτακτος Βοηθός Γραφείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    00357-22411797
Κωνσταντίνου Φλώρα Έκτακτος Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 00357-22411793
Μαυροθέρης Στάθης Προϊστάμενος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  00357-22411752
Μιχαήλ Χάρης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 00357-22411798

Κανόνες Λειτουργίας

Οι "Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας Βιβλιοθήκης" ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστημίου βάση των άρθρων 30 και 31 των Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010.

Οι κανονισμοί εκδόθηκαν αρχικά το 2006 με έγκριση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Το 2012 εγκρίθηκαν οι νέοι εσωτερικοί κανονισμοί, από το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την 27η Συνεδρία, οι οποίοι και ισχύουν έως και σήμερα.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης καλούνται να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς λειτουργίας Βιβλιοθήκης.
Για οποιεσδήποτε αλλαγές ή νέες προσεγγίσεις στον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης οι χρήστες ενημερώνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Για τους κανονισμούς πατήστε εδώ.

Αποστολή-Όραμα-Αξίες

Η αποστολή και το όραμά μας

Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι η  δημιουργία και υποστήριξη ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος πληροφόρησης, μέσα από την υιοθέτηση των στρατηγικών και μεθόδων λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που κυρίως συμβάλλει στη διάδοση της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης της μάθησης και έρευνας που παράγεται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Όραμα της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ είναι να καταστεί κέντρο παραγωγής και διάδοσης της γνώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να διακριθεί στον χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης, με έμφαση στην έρευνα, τη μάθηση, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.

Οι αξίες μας 

 • Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) στη γνώση: Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες πηγές γνώσης και πληροφόρησης, με την υιοθέτηση μεθόδων που ανταποκρίνονται στις αξίες και τις πρακτικές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Ενθάρρυνση προκλήσεων, καινοτομιών και αλλαγών, με ταυτόχρονη ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας και συνεχούς ανάπτυξης: Ενθάρρυνση και υποστήριξη κάθε μεθοδικής προσπάθειας για συνεχή ανάπτυξη, στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας και αμοιβαίας συνεργασίας.

Ιστορικό


Η Βιβλιοθήκη στελεχώθηκε και πρωτολειτούργησε το 2006, μετά από σχετική απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, επιδιώχθηκε η δημιουργία δεξαμενής συμβατικού υλικού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, μέσω συνδρομών στους μεγαλύτερους παροχείς του είδους. Έκτοτε, επιζητεί τον συνεχή εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών της πηγών είτε με σχετικές αγορές είτε μέσω συνδρομών με άλλα κυπριακά και ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, επιδιώκει συνεχώς την υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων επιμόρφωσης και παροχής υποστήριξης στους χρήστες της, με ενσωμάτωση μεθοδολογιών που συνηγορούν στην ενίσχυση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 
Σήμερα, η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μια καινοτόμο, «εξ αποστάσεως» Βιβλιοθήκη, που έχει θέσει, ως πρώτιστη παρεχόμενη υπηρεσία, την υποστήριξη των χρηστών της μέσα από εργαλεία τηλεκπαίδευσης και διαδικτυακής επικοινωνίας.

 

Συλλογή

Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου ουσιαστικά αποτελεί μια ηλεκτρονική - ως προς τη λειτουργία της - αλλά και υβριδική - ως προς το περιεχόμενο - Βιβλιοθήκη, αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της σχετικά μικρό αριθμό έντυπου υλικού, αλλά πλούσιο ψηφιακό υλικό.

Τα βασικά υποσυστήματα και οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της ψηφιακής βιβλιοθήκης (digital/virtual library) του Πανεπιστημίου είναι:

 • Αυτοματοποιημένος Κατάλογος Δημόσιας Πρόσβασης (Web-OPAC) που περιλαμβάνει περίπου 18000 τίτλους βιβλίων, με το σύνολο των αντιτύπων να ανέρχεται σε 23500 περίπου και τον πυρήνα της συμβατικής συλλογής να εμπλουτίζεται συνεχώς.
 • Υποσύστημα Βάσεων Δεδομένων: 179 Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων υπό συνδρομή, εγκατεστημένες σε δικτυακούς ιστοτόπους παραγωγών και διαθετών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι peer review εκδοτικοί οίκοι της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Μέσω των διεθνών αυτών βάσεων, ευρετηριάζονται υπό συνδρομή:

  • πέραν των 65000 περιοδικών πλήρους κειμένου,
  • περίπου 80350 ηλεκτρονικά βιβλία, και
  • 2.8 εκ. διατριβές από αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Οι βάσεις δεδομένων προέρχονται κυρίως από τη Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ) της οποίας το ΑΠΚΥ είναι Ιδρυτικό μέλος, ενώ παράλληαλ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου διατηρεί και αυτοτελείς συνδρομές: 

 • Υποσύστημα 100 νοερών συλλογών που περιλαμβάνουν:
  • 700 περίπου ηλεκτρονικά βιβλία,
  • διδακτορικές διατριβές σε ιστότοπους στο διαδίκτυο,
  • 100 περίπου ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης, κ.ά.
 • Υποσύστημα 360 χρήσιμων δικτυακών συνδέσεων, οργανωμένων σε δομημένα ευρετήρια.


*Όλα τα υποσυστήματα είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το Πανεπιστημιακό δίκτυο, ή με τη χρήση του ενδιάμεσου παροχέα Athens από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο.

 

Μεθοδολογία


Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κατ’ επέκταση και από τη Βιβλιοθήκη του, είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Προς τούτο η Βιβλιοθήκη έχει λάβει πρόνοια έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν όλο το 24ωρο να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και άλλα συναφή βοηθήματά της, επιτυγχάνοντας έτσι τον κύριο στόχο της, δηλαδή την επιλογή του χρήστη όσον αφορά στον χρόνο και χώρο που θα κάνει την έρευνά του, μιας και ο φοιτητής θα εργάζεται από το σπίτι ή τη δουλειά, χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή.

 

Ιδιαιτερότητες


Η ιδιαιτερότητα που έχει να παρουσιάσει η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε σχέση με τις συμβατικές βιβλιοθήκες, εστιάζεται κυρίως στην ευκαιρία που παρέχει σε όλους ανεξαίρετα τους φοιτητές του Πανεπιστημίου να παρακολουθούν διαλέξεις σε πραγματικό χρόνο (τηλεδιάσκεψη) ή ακόμη και μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις. Η Βιβλιοθήκη προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες της για την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία αυτή.

Γενικές Πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη, αναφορικά με :

 • τρόπο λειτουργίας,
 • στοιχεία επικοινωνίας,
 • ωράριο λειτουργίας,
 • χρήσιμα έντυπα και ηλεκτρονικές αιτήσεις,
 • ενεργές συνεργασίες με τρίτους οργανισμούς και Ιδρύματα.

 

Γνωρίστε μας

Αποστολή-Όραμα-Αξίες

Κανόνες Λειτουργίας

Ωράριο Βιβλιοθήκης

Στοιχεία Επικοινωνίας -- "Ρωτήστε μας...."

Στοιχεία Προσωπικού

Αιτήσεις - Έντυπα

Συνεργασίες - Δείκτες