ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

Η Θεματική Ενότητα είναι Ενότητα Επιλογής στο ΜΠΣ «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος». Σκοπός της Θ.Ε. είναι η κατανόηση των νομικών θεμελίων και του πλαισίου λειτουργίας του δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα η Θ.Ε. στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή αρχικά με την ιστορική εξέλιξη του δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος, το νομικό θεμέλιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και τις θεμελιώδεις αρχές και στόχους της. Σε μετέπειτα στάδιο η Θ.Ε. επικεντρώνεται σε ζητήματα ουσιαστικού περιβαλλοντικού δικαίου όπως η περιβαλλοντική ευθύνη, η παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών, η προστασία των υδάτων και της ατμόσφαιρας και η διαχείριση των αποβλήτων. Τέλος, η Θ.Ε. αυτή εστιάζει στη σύζευξη του Ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου με θέματα ενέργειας και εσωτερικής αγοράς, και στο καίριο ζήτημα της μεταφοράς και εφαρμογής του σε εθνικό επίπεδο.

Η θεματική ενότητα εξετάζει τα κρισιμότερα ζητήματα που αφορούν στην υιοθέτηση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων διερευνώνται οι στόχοι και αρχές της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, αναλύονται τα βασικότερα περιβαλλοντικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης εξετάζονται κριτικά οι σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, όπως  η διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση και πρόληψη των αποβλήτων), η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας (π.χ. δάση, γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί), η προστασία και διαχείριση των υδάτων (π.χ. θαλάσσια ρύπανση,  εσωτερικά ύδατα) και το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ211
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate