ΔΠΠ622: Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ622: Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Η Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων απαιτεί καλή γνώση των αλληλεπιδράσεων των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν ένα οικοσύστημα και της σχέση τους με τον άνθρωπο. Η ολοκληρωμένη διαχείριση οικοσυστημάτων εστιάζει στην διατήρηση των οικοσυστημάτων με σκοπό την κάλυψη τόσο των οικολογικών όσο και των ανθρώπινων αναγκών. Πρόκειται για ένα ενιαίο πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζει τις πολλαπλές χρήσεις, λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα. Το μάθημα  παρέχει στους φοιτητές μια βάση γνώσεων και την πρακτική εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των χερσαίων οικοσυστημάτων. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να:

 • Παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις για τις κύριες λειτουργίες και υπηρεσίες των χερσαίων οικοσυστημάτων σε διαφορετικές χωροχρονικές κλίμακες
 • Παρουσιάσει το πλαίσιο εκτίμησης οικοσυστημικών υπηρεσιών
 • Καταδείξει τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών στη λύση προβλημάτων σχετικών με τη διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα.
 • Προτείνει μέτρα προσαρμογής και μετριασμού των επιδράσεων της κλιματική αλλαγής στα χερσαία οικοσυστήματα

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να: 

 • Συνδέει την θεωρία της διαχείρισης χερσαίων οικοσυστημάτων με την πράξη
 • Καταρτίζει διαχειριστικά σχέδια για είδη, ενδιαιτήματα και οικοτόπους
 • Αξιολογεί τις πολλαπλές ανάγκες διαχείρισης των Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 • Χρησιμοποιεί εξειδικευμένα .λογισμικά ανάλυσης αλλαγών χρήσης γης, εκτίμησης οικοσυστημικών υπηρεσιών (CLUE, Landuse   Scanner, PEWΙ).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ622
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού).

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate