Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

21
Δευ, Σεπ

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα που αφορούν στην Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων.

Ερευνητικές Περιοχές


Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν θέσεις στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ομοσπονδιακά Cyber Ranges
 • Έξυπνα Cyber Ranges & Ανάπτυξη Κυβερνο-ικανοτήτων
 • Προληπτική Κυβερνοάμυνα βασισμένη σε ανάλυση πακέτων
 • GNSS Spoofing, ανίχνευση και εντοπισμός
 • Ανίχνευση και εντοπισμός ασύρματων χρηστών από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
 • Εντοπισμός χρηστών κοινωνικών μέσων
 • Εντοπισμός κακόβουλων UAV


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι /- ες πρέπει:

 1. να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ συναφούς ή παραπλήσιου με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο πάνω, π.χ. Πληροφορική, Κυβερνοασφάλεια, Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων, Ασύρματες Επικοινωνίες, Τηλεπικοινωνίες κλπ.
 2. να είναι κατά προτίμηση κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής με εξειδίκευση / κατεύθυνση υπολογιστές ή Τηλεπικοινωνίες, Τηλεπικοινωνίες, ή άλλα συναφή με τις ερευνητικές περιοχές πτυχία. Σε περίπτωση που το πτυχίο δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες (π.χ. Στρατιωτικές ή άλλες σχολές), η αξιολόγηση θα στηριχτεί στην κατοχή παρεμφερή μεταπτυχιακού τίτλου. 
 3. να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 4. να έχουν καλές γνώσεις προγραμματισμού (π.χ. C, C#, C++, Python, Ruby, Java, Scripting, MATLAB, κλπ)
 5. να είναι σε θέση να έχουν συχνή φυσική παρουσία στο ερευνητικό εργαστήριο Telecommunication Systems Research Lab.

Πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος ή από το info-at-ouc.ac.cy για τυχόν ερωτήσεις.


Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:

 • Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 • Τυχόν συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα
 • Προηγούμενη εργασιακή ή άλλη εμπειρία στα πιο πάνω θέματα.
 • Ειδικά για τα θέματα 5,6,7, εμπειρία σε πλατφόρμες τύπου SDR θα θεωρηθεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPASS format
 2. Εάν υπάρχει αναλυτικό κατάλογο δημοσιεύσεων ή και συμμέτοχης σε ερευνητικά προγράμματα
 3. Πλήρης ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις που να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο θέματος συναφή με τα υπό ανάρτηση θέματα
 • Δήλωση ενδιαφέροντος (πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει)
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία


Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στο σημείο 1-3 δεν θα αξιολογούνται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος κα Προδρόμου Μαριάννα,  prodromou@ouc.ac.cy, 00357-22411651