Διοίκηση Μονάδων Υγείας - Συστήματα Ασφάλισης Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας-Συστήματα Ασφάλισης Υγείαςέχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα που άπτονται του πιο πάνω ερευνητικού πεδίου.

 

Θα προσφερθεί περιορισμένος αριθμός θέσεων.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική / Αγγλική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Υγείας και να έχουν διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε συναφείς κλάδους.

 

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα, θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό/ενδεικτικό τίτλο διδακτορικής διατριβής, με περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης μέχρι 1000 – 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 • Συνοπτική περιγραφή του θέματος,
 • Περιγραφή του σκοπού και των επιμέρους στόχων της διατριβής,
 • Σημαντικότητα και καινοτομία της έρευνας,
 • Συνοπτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει:
 • Ακαδημαϊκές ή/και άλλες σπουδές,
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες,
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και άλλες διακρίσεις,
 • Περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος.
 1. Μέχρι δύο συστατικές επιστολές

 

Αξιολόγηση αιτήσεων:

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από ακαδημαϊκή επιτροπή η οποία εξετάζει τα δεδομένα του κάθε υποψηφίου και ανάλογα καλεί σε συνέντευξη. Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, εκτός των άλλων:

 • Η ερευνητική πρόταση του υποψηφίου,
 • Η συνάφεια των σπουδών του υποψηφίου με τη θέση προκήρυξης,
 • Οι συστατικές επιστολές,
 • Η επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,
 • Οι τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, και
 • Η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα τέσσερα (4) και τα δύο (2) τελευταία εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. Για τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 6 Μαρτίου - 30 Μαΐου2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ελπιδοφόρο Σωτηριάδηelpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy, 0035722411956.