ΕΛΛ428: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ428: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία

Στόχοι Θ.Ε.

 • Η κατανόηση της διαχρονικής και συγχρονικής εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής θρησκείας από την εποχή του χαλκού ως την ύστερη αρχαιότητα
 • Η κατανόηση της διαμόρφωσης και λειτουργίας των δημόσιων λατρειών, των λατρευτικών συλλόγων και των μυστηριακών λατρειών
 • Η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των μύθων και του εξηγητικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου των μυθικών ιστοριών
 • Ο προσδιορισμός των σύγχρονων τάσεων στην ιστορία της μελέτης της αρχαίας ελληνικής θρησκείας
 • Η αναγνώριση των εξελικτικών φάσεων των σημαντικότερων λατρειών του αρχαίου ελληνικού κόσμου
 • Η αξιολόγηση της σημασίας των πρωτογενών πηγών (γραμματειακών, επιγραφικών, νομισματικών, παπυρικών, αρχαιολογικών) στη μελέτη της αρχαίας θρησκείας
 • Ο εμπλουτισμός των εργασιών σε συναφείς ενότητες με πρωτογενές και δευτερογενές υλικό που αφορά στους μύθους και στις τελετουργίες των αρχαίων ελληνικών πόλεων
 • Η χρήση βάσεων δεδομένων που καταλογογραφούν τις πρωτογενείς πηγές ή/και τη δευτερογενή βιβλιογραφικά αναφορικά με την αρχαία ελληνική θρησκεία
 • Η εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων στην ανάλυση και ερμηνεία ποικίλων πτυχών της αρχαίας ιστορίας και προπαντός της ιστορίας της θρησκείας

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν:

Γνώση (Knowledge)

 • Συσχετίζουν και να διαφοροποιούν την αρχαία ελληνική θρησκεία σε σχέση με άλλους κλάδους της αρχαιογνωσίας
 • Αναγνωρίζουν τις απαρχές της αρχαίας ελληνικής θρησκείας
 • Προσδιορίζουν την ιστορική εξέλιξη των σημαντικότερων δημοσίων λατρειών και μυστηριακών τελετών του αρχαίου ελληνικού κόσμου

Κατανόηση (Comprehension)

 • Κατανοούν τη σημασία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας για τη βαθύτερη γνώση της ελληνικής και ελληνορωμαϊκής ιστορίας
 • Ερμηνεύουν τις δημόσιες και μυστηριακές τελετουργίες στο πλαίσιο του ελληνικού πολυθεϊσμού
 • Συνοψίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά δημοφιλών λατρειών της αρχαιότητας
 • Διακρίνουν την κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση των μειζόνων ελληνικών λατρειών

Εφαρμογή (Application)

 • να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην ανάλυση ποικίλων ζητημάτων αρχαίας ιστορίας
 • να χρησιμοποιούν τις πρωτογενείς και δευτερογενείς μαρτυρίες που σχετίζονται με τη μελέτη της θρησκείας
 • να χρησιμοποιούν τις online σχετικές βάσεις δεδομένων

Ανάλυση (Analysis)

 • να ταξινομούν, να αξιολογούν και να αναλύουν τις σχετικές πρωτογενείς πηγές
 • να συσχετίζουν εκφάνσεις της ελληνικής λατρείας με παράλληλα θρησκευτικά φαινόμενα όπως αναπτύχθηκαν στην Αίγυπτο και στην Εγγύς Ανατολή
 • να διαφοροποιούν τις τοπικές λατρευτικές παραδόσεις εντός του ελληνικού πολυθεϊσμού
 • να εμπλουτίζουν τις ιστορικές τους γνώσεις

Σύνθεση (Synthesis)

 • να συνδυάζουν τις γραμματειακές, αρχαιολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες

Αξιολόγηση (Evaluation)

 • να εντάσσουν τη λατρεία ως μύθο και τελετουργία στη ζωή της ελληνικής πόλης
 • να ερμηνεύουν τα λατρευτικά φαινόμενα σε συσχετισμό με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην ελληνική πόλη-κράτος
 • να ερμηνεύουν τη λατρεία ως φαινόμενο πρωτίστως πολιτισμικό, αλλά και πολιτικό και αισθητικό

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ428
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate