ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου

Το μάθημα Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Κύπρου απευθύνεται σε φοιτητές, οι οποίοι γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία για την επιστημονική προσέγγιση ιστορικών ζητημάτων και έχουν μελετήσει τις σύγχρονες αναλυτικές και ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής έρευνας. Καθίσταται έτσι δυνατή, η κατανόηση των προβλημάτων ερμηνείας και πρόσληψης της Ιστορίας της Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρωτοπόρες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών, αλλά και στις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις. Η Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου  έχει ως αντικείμενο την μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δομών του νησιού, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται από τους προϊστορικούς χρόνους (c.10η χιλιετία π.Χ.) μέχρι την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς (1571 μ.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τρόπο που επηρέασε την πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα των κατοίκων της Κύπρου η συνεχής και στενή επαφή με τους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής, τον Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο, το Βυζάντιο και τα Δυτικά μεσαιωνικά κράτη.

Συνοπτικά, στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Να εξετάσει αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία μαρτυρούν την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στο νησί, τις πρώτες μορφές κοινωνικής οργάνωσης και τη σταδιακή ανάπτυξη πολιτειακών δομών.
 • Να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δομές στην Κύπρο, από την προϊστορία μέχρι την κατάκτηση της από τους Οθωμανούς.
 • Να ερευνήσει τις παραμέτρους που διέπουν και επηρεάζουν την ιστορική εξέλιξη της Κύπρου, όπως είναι η γεωγραφική της  θέση, το νησιώτικο στοιχείο και οι διαπολιτισμικές επαφές με γειτονικούς λαούς.
 • Να αναδείξει το ρόλο του ελληνικού στοιχείου και τον τρόπο με τον οποίο μετουσιώνεται και επηρεάζει την ιστορική πορεία της Κύπρου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και εξής.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της ιστορίας της Κύπρου, ως μέρους της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, καθώς, επίσης, ως μέρους της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. 
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μελέτη των γραπτών πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων.
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και απόκτησης γνώσεων σχετικών με την Ιστορία της Κύπρου.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους έρευνας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ325
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate