ΕΛΛ213: Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ213: Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)

Η Θ. Ε. ΕΛΛ 213 προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα και ταυτόχρονα μια εισαγωγικού χαρακτήρα άσκηση στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Η θεματική περιλαμβάνει ανάγνωση ενδεικτικών κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας τα οποία εξετάζονται εντός των συμφραζομένων της εποχής τους (ιστορικών, κοινωνικών, αισθητικών-θεωρητικών και κριτικών). Σημειώνεται ότι η έμφαση της μελέτης δίνεται στην εξέταση της λογοτεχνικής παραγωγής του 19ου αιώνα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη λογοτεχνική ανάλυση και αποτίμηση των ίδιων των έργων.
 
 
Στόχοι της Θ.Ε. είναι:
 

 • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της λογοτεχνίας κατά την περίοδο που εξετάζουμε (16ος – 19ος αιώνας).
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο των ιδεών, τα αισθητικά ρεύματα και τα λογοτεχνικά είδη που κυριάρχησαν στη λογοτεχνία της περιόδου.
 • Να ασκήσει τους φοιτητές στις βασικές μεθόδους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικούς όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και να τους ασκήσει στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου με στόχο την κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων: διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τον τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.


Η βασική ιδιαιτερότητα της οργάνωσης των σπουδών στην ενότητα αυτή αφορά στη συνδυαστική μελέτη και εφαρμογή ιστορικών-γραμματολογικών πληροφοριών, καθώς και θεωρητικών-αισθητικών και κριτικών, με στόχο την ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων, την ερμηνεία και την κατανόηση τους.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ213
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα(10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate