ΕΛΛ122: Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
08
Τετ, Φεβ

ΕΛΛ122: Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)

Η ΘΕ ΕΛΛ122 αποτελεί ένα εισαγωγικό ταξίδι στον κόσμο της καλλιτεχνικής παραγωγής του Βυζαντίου, της πολιτισμικής εκείνης οντότητας που δημιουργήθηκε στα ανατολικά εδάφη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Από την ίδρυση της Νέας Ρώμης το 330 έως και την κατάλυση της αυτοκρατορίας το 1453, η Θεματική Ενότητα ακολουθεί την πορεία συγκερασμού του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και του χριστιανικού πνεύματος, εξαίροντας τον ρόλο της βυζαντινής τέχνης στην εδραίωση της εικονιστικής παράδοσης. Η Θεματική Ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 
 • Αρχές διαμόρφωσης της βυζαντινής τέχνης: η κλασική παράδοση και η χριστιανική θρησκεία
 • Η Νέα Ρώμη του Κωνσταντίνου ως το μεγάλο χριστιανικό κέντρο της αυτοκρατορίας
 • Η Χρυσή Εποχή του 6ου αιώνα: μνημειακή αρχιτεκτονική, τελετή και προπαγάνδα στην εποχή του Ιουστινιανού
 • Το Βυζάντιο στη Δύση: Ραβέννα
 • Εικονομαχία και ο θρίαμβος της ορθοδοξίας
 • Η Τέταρτη Σταυροφορία και η περίοδος της Λατινοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη, 1204-1261
 • Αντίληψη και υποδοχή της βυζαντινής τέχνης: Βαλκάνια, Βενετία και Σικελία
 • Η παλαιολόγεια τέχνη και το τέλος της αυτοκρατορίας
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
Μέσα από τη μελέτη της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές αναμένεται ότι θα έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς την τέχνη του Βυζαντίου και ως προς τα ιδεολογικά του στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να:
 • Περιγράφουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά και συνθετικές αρχές της βυζαντινής τέχνης
 • Αναφέρουν τις κυριότερες περιόδους στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης
 • Αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα έργων και να αξιολογούν τη σημασία τους για την ευρύτερη πορεία των καλλιτεχνικών εξελίξεων τη συγκεκριμένη περίοδο
 • Αναγνωρίζουν την περίοδο και την κατηγορία στην οποία ανήκουν έργα που συναντούν σε αρχαιολογικούς χώρους ή σχετικές εκδόσεις
 • Συζητούν τον ευρύ γεωγραφικό χώρο εξάπλωσης της βυζαντινής τέχνης, και το βαθμό απήχησής της σε γειτονικούς λαούς της Δύσης και Ανατολής
 • Συνδέσουν την εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο δημιουργίας της

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ122
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate