ΕΛΛ121: Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ121: Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)

Δύο (2) Χρονικές Ενότητες
 
 • Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ι: από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης έως την ανάκτηση εσωτερικής σταθερότητας  και ασφάλειας (324-780 μ.Χ.) 
 • Βυζαντινή Αυτοκρατορία ΙΙ: από την ανάκτηση εσωτερικής σταθερότητας  και ασφάλειας έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης (780-1453 μ.Χ.)
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
 • Να παρουσιάσει την μακραίωνη ιστορική διαδρομή της βυζαντινής αυτοκρατορίας από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την οθωμανική κατάκτηση.
 • Να ερευνήσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης, της οικονομίας, των πολιτειακών και πολιτικών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς και του πολιτισμικού και θρησκευτικού βίου των Βυζαντινών.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στους τομείς της βυζαντινής ιστορίας.
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της συγκεκριμένης περιόδου ως τμήματος της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ121
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate