ΕΛΛ112: Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ112: Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)

Δύο (2) Χρονικές Ενότητες
 
 • Αρχαίος Κόσμος Ι: από τις αρχές του μυκηναϊκού κόσμου μέχρι την άνοδο του Μ. Αλεξάνδρου στο θρόνο (1700-336 π.Χ.)
 • Αρχαίος κόσμος ΙΙ: Από την άνοδο του Μ. Αλεξάνδρου στο θρόνο μέχρι τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή (330 μ.Χ.)
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
 • Να παρουσιάσει τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού κόσμου τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.
 • Να ερευνήσει ποικίλες όψεις της θρησκείας, της οικονομίας, της κοινωνικής οργάνωσης και των μορφών πολιτικής εξουσίας που δημιουργούν και συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού κόσμου από τους μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι και το τέλος της ελληνιστικής περιόδου.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στους τομείς της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου ως τμήματος της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ112
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate