Μεθοδολογία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

 • Μεθοδολογία ΑΠΚΥ

  Παιδαγωγική Μεθοδολογία
   

  Στην Κύπρο ο θεσμός της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθιερώνεται με την ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  (ΑΠΚΥ), σε αντίθεση με ένα συμβατικό πανεπιστήμιο, προσφέρει έναν ευέλικτο τρόπο εκπαίδευσης, ο οποίος καταργεί χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς και δίνει τη δυνατότητα σε άτομα, μέσω μεθοδολογικών εκπαιδευτικών λειτουργιών, να εκπαιδεύονται και να φοιτούν σε ποιοτικά προγράμματα σπουδών προπτυχιακού  και μεταπτυχιακού επιπέδου. Πρόκειται για μια σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, όπου διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ), αλλά και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΣΕΠ), ως μεταδότες της γνώσης, ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα από απόσταση,  βοηθώντας και αξιολογώντας τους εκπαιδευόμενους.

  Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα προγράμματα σπουδών του είναι δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) με την εφαρμογή του συστήματος των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS). Η Θεματική Ενότητα αποτελεί τη βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων, η οποία καλύπτει πλήρως ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο και ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών, μπορεί να είναι εξαμηνιαίας ή ετήσιας διάρκειας. 

  Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης. Στο χώρο αυτό αναρτώνται πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Προγράμματα Σπουδών. Εκεί αναφέρονται οι στόχοι του Προγράμματος, οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες περιλαμβάνει, οι στόχοι κάθε Θ.Ε., η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών. Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης υποστηρίζεται η ζωντανή αλληλεπίδραση και η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές / στις φοιτήτριες και στους διδάσκοντες / στις διδάσκουσες.

 • Διαδικασία φοίτησης

  Διαδικασία φοίτησης 

  Δημιουργούνται τμήματα για την κάθε Θ.Ε. (συνήθως 25-35 φοιτητές/φοιτήτριες στο κάθε τμήμα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών). Είναι πιθανό σε μια Θ.Ε. να δημιουργούνται 2 ή/και περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών/φοιτητριών. Το κάθε τμήμα έχει τον δικό του διδάσκοντα / τη δική του διδάσκουσα, ο οποίος / η οποία επιβλέπει το τμήμα του/της, απαντάει σε ερωτήματα / απορίες των φοιτητών/φοιτητριών του, διορθώνει τις εργασίες και γενικά παρακολουθεί την πρόοδο των φοιτητών/φοιτητριών και ταυτόχρονα τους βοηθάει να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της διδασκαλίας και μάθησης, αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται από την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

  Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.)

  Μέρος της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να συναντώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για κάθε Θ.Ε. πραγματοποιούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο και αν είναι δυνατό στον τόπο διαμονής των φοιτητών/φοιτητριών.  Οι Ο.Σ.Σ. συντονίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και κύριος σκοπός τους είναι να αποσαφηνίσουν δυσνόητα σημεία ούτως ώστε οι φοιτητές/φοιτήτριες να κατανοήσουν πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο κάθε Θεματικής Ενότητας. Η παρουσία στις Ο.Σ.Σ., αν και είναι προαιρετική,  κρίνεται ως πολύ βοηθητική για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Γραπτές Εργασίες

  Για κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν αριθμό γραπτών εργασιών, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που αξιολογείται από τον/την διδάσκοντα/ουσα. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να αποστέλλονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με βάση το χρονοδιάγραμμα μελέτης της Θεματικής Ενότητας. Οι γραπτές εργασίες δραστηριοποιούν τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και τον/την βοηθούν να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα μελέτης.

  Τελικές Εξετάσεις

  Στο πλαίσιο κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές/φοιτήτριες συμμετέχουν υποχρεωτικά, με τη φυσική τους παρουσία, στις τελικές γραπτές εξετάσεις. Η γραπτή εξέταση στο τέλος της ακαδημαϊκής περιόδου αποτελεί την τελική και πλέον ουσιαστική αξιολόγηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας για κάθε Θ.Ε.

 • Διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης

  Οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσια της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας:

  • το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, το οποίο λαμβάνει ο φοιτητής / η φοιτήτρια, μέσω του διαδικτύου,
  • τη δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων μέσω του διαδικτύου σε συγκεκριμένα ωράρια που καθορίζει ο διδάσκων / η διδάσκουσα,
  • την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΑΚΠΥ, μέσω της οποίας ο φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί:
   • να αντλήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί
   • να έρθει σε επαφή με τον διδάσκοντα / τη διδάσκουσά του μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας (chat, videochat, forum),
   • να ανταλλάξει ιδέες με άλλους/ες φοιτητές / φοιτήτριες που παρακολουθούν την ίδια Θεματική Ενότητα
  • το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την απευθείας επικοινωνία του διδάσκοντα / της διδάσκουσας με τους φοιτητές / τις φοιτήτριες ή/και το τηλέφωνο σε προκαθορισμένες ώρες που ορίζει ο διδάσκων / η διδάσκουσα σε εβδομαδιαία βάση.