Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus - Αποτελέσματα από #300
03
Δευ, Οκτ

 

 

Πολυγλωσσία, γλωσσικά ρεπερτόρια, διαγλωσσικότητα στην εκπαίδευση

με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

της Σταυρούλας Τσιπλάκου

Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γλωσσολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»

 

Η σύγχρονη γλωσσολογική έρευνα σχετικά με τη γλωσσική επαφή και τη γλωσσική αλλαγή αλλά και σχετικά με τη γλωσσική κατάκτηση και τη διγλωσσία/την πολυγλωσσία έχει πλέον αποδομήσει το μύθο της μονογλωσσίας, τόσο ως υφιστάμενης, πραγματικής κατάστασης στις γλωσσικές κοινότητες όσο και ως κυρίαρχου παιδαγωγικού στόχου. Η έρευνα έχει δείξει ότι η μονογλωσσία είναι μια ιδεολογική κατασκευή που σχετίζεται με κυρίαρχες γλωσσικές ιδεολογίες του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα με το ιδεολόγημα του κράτους-έθνους και της εθνικής γλώσσας ως έκφανσής του. Σήμερα υπάρχουν πάμπολλα διαδεδομένα προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης που σέβονται και προωθούν την διγλωσσία ή και την πολυγλωσσία σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συγκείμενα.

Τι συμβαίνει όμως ακριβώς στο συμβατικό σχολικό πλαίσιο; Συνοπτικά και κάπως απλουστευτικά, η επίσημη εκπαίδευση τείνει να είναι ένα πεδίο εφαρμογής ιδεολογιών που αντιμετωπίζουν τη γλώσσα ως συμβολικό (και πραγματικό) κεφάλαιο· συνακόλουθα προκρίνεται η διδασκαλία των πρότυπων γλωσσών ως πηγή ακαδημαϊκής και οικονομικής επιτυχίας. Εύκολα γίνεται αντιληπτό γιατί η επίσημη εκπαίδευση δεν αξιοποιεί και δεν νομιμοποιεί την χρήση γλωσσικών μορφών που θεωρούνται κοινωνικά στιγματισμένες (π.χ. διάλεκτοι, κοινωνιόλεκτοι, επίπεδα ύφους, στιλ ομιλίας ή και άλλες, μη κυρίαρχες γλώσσες)·  επίσης η εκπαίδευση τείνει να απαξιώνει γλωσσικές πρακτικές όπως η εναλλαγή κωδίκων και άλλες υβριδικές μορφές γλωσσικής επιτέλεσης, που στο συγκεκριμένο κανονιστικό ιδεολογικό πλαίσιο αντιμετωπίζονται ως αντικανονικές, «παραβατικές», ή, στην καλύτερη περίπτωση, ως αναποτελεσματικές ή και ως εμπόδια για την εκμάθηση της γλωσσικής νόρμας. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και όταν προωθείται η δίγλωσση ή πολύγλωσση εκπαίδευση, αυτή συχνά εργαλειοποιείται ως παράλληλες μονογλωσσίες, με διάφορες κυρίαρχες, επίσημες γλώσσες να διδάσκονται ξεχωριστά, χωρίς να αναδεικνύονται οι μεταξύ τους σχέσεις και χωρίς να αξιοποιούνται μεικτές ή υβριδικές μορφές γλώσσας ή μορφές που θεωρουνται «κατώτερες», όπως οι διάλεκτοι.

Αντίθετα, η παιδαγωγική της διαγλωσσικότητας (translanguaging) προκρίνει μια δυναμική αντιμετώπιση της γλώσσας όχι ως στατικού συστήματος αλλά ως γλωσσικότητας (languaging)· η γλωσσικότητα γινεται αντιληπτή ως πολλαπλές επιτελέσεις (performances) μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά συγκείμενα, στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιούνται στοιχεία από πολλαπλά και σύνθετα γλωσσικά ρεπερτόρια (linguistic repertoires) που μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες ή επίπεδα ύφους. Τα παραπάνω αξιοποιούνται προκειμένου να παραχθούν διαφόρων ειδών κοινωνικοπολιτισμικά νοήματα, να επιτελεστούν συμβολικά ποικίλες πράξεις ταυτότητας, να γίνει συμβολική διαπραγμάτευση αξιών, να αρθρωθούν εναλλακτικές «φωνές», λόγοι και ιδεολογίες, κ.λπ.

Μια βασική πτυχή της παιδαγωγικής της διαγλωσσικότητας είναι η σχέση της με την κριτική παιδαγωγική και τον κριτικό γραμματισμό (critical literacy). Η συμβολή της παιδαγωγικής της διαγλωσσικότητας στον κριτικό γραμματισμό θα μπορούσε να συνοψιστεί στα εξής σημεία:

(α) Οι μαθήτριες και οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως φορείς εναλλακτικών γλωσσικών και σημειωτικών κεφαλαίων,  «φωνών» και γνώσεων (knowledges, με την έννοια της μη κυρίαρχης γνώσης, που παράγεται εκτός ηγεμονικών υποδειγμάτων).

(β) Η παιδαγωγική αξιοποίηση αυτών των γνωσιακών και πολιτισμικών κεφαλαίων προϋποθέτει συνεργασιμότητα, σεβασμό όλων των γλωσσικών ποικιλιών, των ταυτοτήτων και των «φωνών» της τάξης, αλλά και ανάληψη ευθύνης εκ μέρους των μαθητριών και των μαθητών για την συνεργατική οργάνωση της μάθησής τους, με την/τον εκπαιδευτικό να παίζει το ρόλο της συντονίστριας/του συντονιστή της διαδικασίας, ως ισότιμο μέλος της μαθησιακής κοινότητας-- οδηγεί, επομένως, σε μετασχηματισμό της ίδιας της συμβατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 (γ) Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως σύνθετος σημειωτικός πόρος που παραπέμπει συμβολικά σε διαφορετικές κοινωνικές δομές, πολιτισμικές τάσεις, κοινωνικούς λόγους, ιδεολογικές θεωρήσεις της «πραγματικότητας». Επομένως, κάθε πράξη διαγλωσσικότητας μπορεί να αναδείξει την διαφορετική ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική ή αξιακή διάσταση των ποικίλων γλωσσικών μορφών, την ιδιότητά τους να δομούν διαφορετικά τα νοήματα ανάλογα με τις κοινότητες ή τις ομάδες που τα παράγουν. Αν η γλωσσική ποικιλία γίνει αντικείμενο συνειδητής μεταγλωσσικής ανάλυσης και διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο μιας πραγματικά διαγλωσσικής παιδαγωγικής, τότε η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας και της διαγλωσσικότητας μπορεί να αποτελέσει βασική διάσταση της κριτικής αντιμετώπισης της γλώσσας, με απώτερο στόχο την κοινωνική αλλαγή, που είναι βασικό ζητούμενο του κριτικού γραμματισμού.  

 

 

 

 

 

 

Το φοιτητικό άγχος (με κύριες αιτίες την πίεση για αριστεία, τις εξετάσεις και το επαγγελματικό μέλλον) είναι πρόβλημα με ευρείες διαστάσεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Αντικείμενο του ερευνητικού έργου «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY», στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παιγνιώδους τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος, στο οποίο φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και ενήλικες) θα μπορούν να ασχολούνται με δραστηριότητες που θα τους προετοιμάζουν καλύτερα για την ακαδημαϊκή πλευρά της πανεπιστημιακή ζωής, ώστε να αντιμετωπιστεί το άγχος τους. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚΥ είναι ο Καθηγητής Θανάσης Χατζηλάκος, διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με φοιτητές διαφορετικούς από τους συνήθεις (εργαζόμενους, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία τα 35+ έτη, συχνά σε κρίσιμη προσπάθεια ανέλιξης ή στροφής στην καριέρα τους) αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα για την υποστήριξη και προς ωφέλεια των φοιτητών του.

Το έργο “PLAY” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (δράση: Στρατηγικές Συμπράξεις) και το συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην κοινοπραξία υλοποίησής του συμμετέχουν ως εταίροι, πέραν του ΑΠΚΥ, οι εξής φορείς: η εταιρία OptionsNet στην Πάτρα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Παιδικής Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας (ICEP Europe) στην Ιρλανδία και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ISMAI στην Πορτογαλία.

Περισσότερα για το έργο στο FLYER και στον ιστοχώρο του: http://play2fightanxiety.eu

 

 

Annotation 2020 04 03 162246 1200x624

 

Την πολύτιμη δυνατότητα για φοίτηση εξ αποστάσεως σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα με έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) σε κάθε ενδιαφερόμενο από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ΑΠΚΥ, δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ανακοινώνει νέα περίοδο αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία τη 10η Νοεμβρίου 2020 για εισδοχή στα ακόλουθα δύο (2) Προπτυχιακά και τέσσερα (4) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρουν οι τρεις Σχολές του με έναρξη σπουδών τον Ιανουάριο του 2021:

 

Προπτυχιακά Προγράμματα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 

Οι τρεις Σχολές (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης) προσφέρουν επίσης θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (Διδακτορικά Προγράμματα) σε ερευνητικές περιοχές των προγραμμάτων σπουδών τους, ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κατεύθυνση:

 • Δημοσιογραφία και Επικοινωνία
 • Ελληνορωμαϊκός κόσμος και Βυζάντιο
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Νεοελληνική Τέχνη και Πολιτισμός

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Κατεύθυνση:

 • Γνωστικά Συστήματα / Τεχνητή Νοημοσύνη (Cognitive Systems / Artificial Intelligence)
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
 • Χημική Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Κοινωνική Πληροφορική - Αλγοριθμική Διαφάνεια και Μεροληψία (Social Computing - Algorithmic Transparency and Biases)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Κατεύθυνση:

 • Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 • Επιστήμες της Αγωγής - Θεωρία της Παιδείας/Αναλυτικά Προγράμματα
 • Νομικά - Ενωσιακό Διοικητικό Δίκαιο
 • Νομικά - Εμπορικό Δίκαιο
 • Νομικά - Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Νομικά - Διεθνής Εμπορική Διαιτησία
 • Νομικά - Διασυνοριακές Εμπορικές Δικαστικές Διαφορές
 • Οικονομικά-Οικονομικά της Εργασίας
 • Οικονομικά-Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη
 • Οικονομικά-Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας- Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας-Οικονομικά της Υγείας
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας- Κοινωνιολογικές και Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις στην Υγεία και Δημόσια Πολιτική
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας – Συστήματα Ασφάλισης Υγείας
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας - Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας - Κοινωνιολογία της Υγείας
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Τραπεζική και Χρηματοικονομική - Λογιστική
 • Τραπεζική και Χρηματοικονομική - Χρηματοοικονομική
 • Τραπεζική και Χρηματοικονομική - Μακροοικονομική

 

Πέρα από τα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει στο ευρύ κοινό ευκαιρίες δια βίου μάθησηςΑυτοτελείς Θεματικές Ενότητες») στα γνωστικά πεδία των προγραμμάτων του.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι αιτήσεις για τα προαναφερόμενα Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα και για τις Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες θα υποβάλλονται διαδικτυακά ως τις 10 Νοεμβρίου 2020 μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600 / 711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαπενταετίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οργανώνει υψηλών προδιαγραφών προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα σε μεγάλο εύρος επιστημονικών αντικειμένων με προσιτά δίδακτρα, ευέλικτη οικονομική πολιτική και υποτροφίες. Όλα τα προγράμματα έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΑΠΚΥ είναι οι σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης και η ευέλικτη εξ αποστάσεως μεθοδολογία σπουδών που επιτρέπει σε κάθε πολίτη από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό να αποκτήσει, από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, εφόδιο για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά στον ελληνόφωνο χώρο, όλοι οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

 

 
 
 

 

 

 

Δεκτή από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κ. Νίκη Κεραμέως, έγινε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του ελληνικού Κράτους (ΝΣΚ), σύμφωνα με την οποία η πρόσφατη απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως στερείτο νομιμότητας. Σε συμμόρφωση με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα. Σύμφωνα με δηλώσεις της Νίκης Κεραμέως, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τη διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα προχωρήσουν σύντομα «στην αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων στη χώρα μας, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του, της προσαρμογής του στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και της ευθυγράμμισής του με το διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο  να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Όλοι οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. Πτυχία υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ έλαβαν ήδη ισοτιμία και αντιστοιχία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι εκπαιδευτικές διεργασίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, με κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης, που προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Η φυσική παρουσία των φοιτητών απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη προς διευκόλυνση της φοιτητικής κοινότητας που διαμένει στην Ελλάδα) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Την εν λόγω πρακτική θα συνεχίσει να εφαρμόζει το ΑΠΚΥ προς διευκόλυνση όλων των φοιτητών του.

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το ΑΠΚΥ έχει ήδη ενημερώσει τη φοιτητική του κοινότητα ότι λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού covid-19 όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, Τελικές Εξετάσεις, Παρουσιάσεις Διατριβών) θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (εξ αποστάσεως).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Το Γραφείο Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στις δράσεις Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών/Αποφοίτων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό (Erasmus+ Student Mobility for Placements, SMP) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (Student Mobility for Studies, SMS), για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο δράσεις είναι η 30η Οκτωβρίου 2020 [νέο deadline].

Αιτήσεις συμμετοχής για την κινητικότητα για πρακτική άσκηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://forms.gle/x3zU7mneUWamNGLs7 και για την κινητικότητα για σπουδές σε συνεργαζόμενα με το ΑΠΚΥ πανεπιστήμια του εξωτερικού, εδώ https://goo.gl/forms/CIysT2OGkfQSBPA42

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τους όρους χρηματοδότησης, έχουν ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου. Για τυχόν διευκρινήσεις οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Κινητικότητας στο erasmus@ouc.ac.cy.

 

 

EU20flag Erasmus2B vect POS

 

 

 

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), τηρώντας τα μέτρα της Πολιτείας για τον περιορισμό της μετάδοσης του νέου κορονοϊού covid-19, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά την ΧΙII Τελετή Αποφοίτησης που αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (ηλεκτρονική τελετή – χωρίς φυσική παρουσία).Συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διοργάνωση της η-Τελετής θα γνωστοποιηθούν στους αποφοίτους του ΑΠΚΥ εν ευθέτω χρόνω.

Οι Τίτλοι Σπουδών θα αποσταλούν σε όλους τους απόφοιτους μέσω συστημένης αλληλογραφίας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

 

 

 
 
 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τις θέσεις δύο (2) Λειτουργών Πανεπιστημίου:

 1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web developer) 
 1. Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Στους επιμέρους πίνακες αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι μπορούν να δουν αναλυτικά τη βαθμολογία που εξασφάλισαν  στην εξέταση με βάση τον αριθμό υποψηφίου ή τον αριθμό της αίτησης, όπως αυτός φαίνεται στη Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης (https://recruitment.ouc.ac.cy/apply). Οι υποψήφιοι, για να βρουν τον αριθμό της αίτησής τους, πρέπει να εισέλθουν στην Πύλη, να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο «οι αιτήσεις μου», να επιλέξουν την αίτησή τους και έπειτα να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο «επισκόπηση εκτύπωσης».


Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ στο employment@ouc.ac.cy

 

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με το "LIFE IP Physis" με τίτλο "Managing the Natura 2000 network in Cyprus and shaping a sustainable future".

Το LIFE IP Physis χαρτογραφεί οικότοπους σε περιοχές Natura 2000 της Κύπρου. Το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στο κόσμο, που προστατεύει τους πλέον σημαντικούς οικότοπους και είδη χλωρίδας και πανίδας της Ευρώπης.

Για την προκήρυξη (στην αγγλική γλώσσα) πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply. Λόγω αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης στα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου, η υπηρεσία τους συστήματος για την υποβολή αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 (15:00 μ.μ.) μέχρι και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 (17:00 μ.μ.). Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020.

 


Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη (ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy) ή με την Μονάδα Έρευνας και τον κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22411692.

 
 
 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει ότι η δεύτερη (2η) ηλεκτρονική εξέταση για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:45 π.μ.-11:25 π.μ. στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στο Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2019 Αγλαντζιά, Λευκωσία. Οι υποψήφιοι που προχωρούν στη δεύτερη εξέταση, που αξιολογεί την ικανότητα ανάλυσης πραγματικών και καθημερινών καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Διευθυντές ενός οργανισμού όπως και την επιλογή κατάλληλων και αποτελεσματικών τρόπων χειρισμού τους, έχουν ενημερωθεί με γραπτή επιστολή.

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τη μία (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού είχαν ανακοινωθεί στις 08/09/2020.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων ΕΔΩ οι υποψήφιοι μπορούν να δουν αναλυτικά τη βαθμολογία που εξασφάλισαν στο κάθε τεστ ικανότητας, με βάση τον αριθμό υποψηφίου (εξετάσεις) ή τον αριθμό της αίτησής τους, όπως αυτός φαίνεται στη Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ στο employment@ouc.ac.cy

 

 

 

 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, που ξεκινά με μεγάλη αβεβαιότητα λόγω των υγειονομικών συνθηκών, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), πρωτοπόρο σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα μας, δηλώνει «παρών» στο διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, που διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, την πρώτη εβδομάδα έναρξης της σχολικής χρονιάς. Στόχος είναι η επιμόρφωση και η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών στη βάση των ιδιαίτερών τους αναγκών. Το ΑΠΚΥ συνδράμει στην επιμορφωτική δράση μέσα από την προσφορά ενός τρίωρου προγράμματος συλλογικής αυτομόρφωσης των εκπαιδευτικών δημοτικής με θέμα «Εποικοδομητική Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση».

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ψηφιακό, δομημένο σε εννέα (9) ενότητες που περιλαμβάνουν μία βιντεοδιάλεξη και δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες, διατίθεται ελεύθερα με άδεια Creative Commons Share Alike και είναι προσβάσιμο στο αποθετήριο βίντεο του ΑΠΚΥ. Οι σχετικές παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι συμμετέχοντες, που θα είναι δασκάλες και δάσκαλοι, θα κληθούν στις σχολικές μονάδες τους στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 να παρακολουθήσουν τη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση 5-10 λεπτών της κάθε ενότητας και να εμπλακούν σε συζήτηση, στη βάση των δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί. Πρόκειται για δραστηριότητες που επί της ουσίας είναι ερωτήσεις-προκλήσεις για εστιασμένα σχόλια, ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών. Με απώτερο στόχο, τι; Ακούμε ότι οι σχολικές μας μονάδες φέτος λειτουργούν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Είναι πράγματι μια ‘έκτακτη’ ή μια ‘νέα’ κατάσταση; Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι και ευκαιρία. Ιδίως όταν συνδυάζεται και ενισχύει την κλασική διδασκαλία και προάγει τις ίδιες παιδαγωγικές αρχές. Αξιοποιώντας, λοιπόν, τις Τεχνολογίες Πληροφορικών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση στο Δημοτικό με το τρίωρο πρόγραμμα αυτομόρφωσης των εκπαιδευτικών της Κύπρου από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η ομάδα έργου του ΑΠΚΥ αποτελείται από τον Καθηγητή Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΑΠΚΥ, Θανάση Χατζηλάκο (συντονιστής), τον Δρ. Αλέξανδρο Κοφτερό, διδάκτωρ του ΑΠΚΥ και δάσκαλο σε κυπριακό σχολείο και την Φωτεινή Αγγελακοπούλου, διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά βίντεο του εκπαιδευτικού υλικού:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παγκόσμια λίστα κατάταξης των κορυφαίων επιστημόνων για το 2020 στα πεδία της Επιστήμης των Υπολογιστών, που δημοσίευσε το Guide2Research (www.guide2research.com), συμμετέχει ο Αντιπρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος. Ο Καθηγ. Μανωλόπουλος καταλαμβάνει τη 10η θέση των κορυφαίων επιστημόνων της Επιστήμης Υπολογιστών που εργάζονται σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Τα κριτήρια για την κατάταξη των επιστημόνων στη λίστα Guide2Research αφορούν τον δείκτη επιστημονικής ποιότητας και επίδρασης του ερευνητικού τους έργου βάσει του δείκτη απήχησης h-index από το Google Scholar. Λήφθηκαν υπόψη περισσότερα από 6.000 προφίλ επιστημόνων από όλο τον κόσμο, οι παραπομπές, οι βιβλιογραφικές τους αναφορές και οι διακρίσεις τους έως τις 16 Μαΐου 2020. Η εν λόγω λίστα στοχεύει στην προβολή της συνεισφοράς των κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητών στην Επιστήμη των Υπολογιστών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο Γιάννης Μανωλόπουλος είναι Καθηγητής Πληροφορικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο πρώτος Αντιπρύτανης του Ιδρύματος. Διετέλεσε Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στο Πανεπιστήμιο του Maryland (College Park) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της διαχείρισης δεδομένων (data management). Έχει συγγράψει 5 μονογραφίες που έχουν εκδοθεί από τη Springer, 11 διδακτικά εγχειρίδια και περισσότερα από 350 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει λάβει 5 βραβεία για την καλύτερη εισήγηση (best paper award) στα συνέδρια SIGMOD, ECML/PKDD, MEDES (2) και ISSPIT. Το συγγραφικό του έργο έχει λάβει περισσότερες από 14.700 ετεροαναφορές από 2.200 διαφορετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα (h-index=55). Συμβάλλει ως ανεξάρτητος κριτής σε χρηματοδοτικούς φορείς της Αυστρίας, της Γεωργίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ, της Ιταλίας, του Καναδά, της Κύπρου, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρωσίας, της Τσεχίας και του Χονγκ Κονγκ. Είναι μέλος συντακτικών επιτροπών σε επιστημονικά περιοδικά, όπως: Information Systems (Elsevier), The World Wide Web Journal (Springer), The Computer Journal (Oxford Academic), Data Science and Analytics (Springer).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράνομη και αντισυνταγματική η πρόσφατη απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως. Με τη γνωμοδότηση 129/2020 του Νομικού Συμβουλίου του ελληνικού Κράτος εξετάστηκε η νομιμότητα της εν λόγω απόφασης και καθίσταται σαφές ότι α) η απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος (χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση) και β) είναι αντίθετη κατά το περιεχόμενό της προς το άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι ο ΔΟΑΤΑΠ στερείται οιασδήποτε κανονιστικής αρμοδιότητας αφού από ουδεμία διάταξη νόμου πηγάζει η εξουσία αυτή. Ως εκ τούτου η απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεν υφίσταται στο νομικό κόσμο, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και οφείλει άμεσα να ανακληθεί αναδρομικά. Για την εν λόγω γνωμοδότηση ενημερώθηκε και η υπουργός Παιδείας της Ελλάδος, κα. Νίκη Κεραμέως.

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο  να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Όλοι οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. Πτυχία όλων των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ έλαβαν ήδη ισοτιμία και αντιστοιχία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι εκπαιδευτικές διεργασίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, με κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης, που προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Η φυσική παρουσία των φοιτητών απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη προς διευκόλυνση της φοιτητικής κοινότητας που διαμένει στην Ελλάδα) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Την εν λόγω πρακτική θα συνεχίσει να εφαρμόζει το ΑΠΚΥ προς διευκόλυνση όλων των φοιτητών του.

Για το χειμερινό εξάμηνο του ερχόμενου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το ΑΠΚΥ έχει ήδη ενημερώσει τη φοιτητική του κοινότητα ότι λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού covid-19 όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, Τελικές Εξετάσεις, Παρουσιάσεις Διατριβών) θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (εξ αποστάσεως).