Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
17
Δευ, Ιαν

 

Η υγειονομική κρίση μας έδειξε ότι το μέλλον είναι αβέβαιο και ότι ο χρόνος δράσης και αντίδρασης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι ουσιώδους σημασίας. Αν και γενικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα πεδίο αργών αλλαγών, η πανδημία αποτέλεσε τον καταλύτη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις, από καιρό χρήσιμες, πλέον αναγκαίες. Τα πανεπιστήμια βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης κοινωνίας και των οικοσυστημάτων ανάπτυξης και καινοτομίας και η διασύνδεσή τους με τον παραγωγικό ιστό τα καθιστά κινητήριο δύναμη μιας προοδευτικής οικονομίας και βασικό πυλώνα κοινωνικής προόδου.

Αν και η χώρα μας είναι ένας σχετικά νέος «παίκτης» στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, την τελευταία δεκαετία τα κυπριακά πανεπιστήμια έχουν κάνει άλματα προόδου. Με βάση το ερευνητικό έργο, τις συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού και την προσέλκυση ξένων φοιτητών, ήδη η Κύπρος μπορεί να αξιολογηθεί ως περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας. Βέβαια, έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να εδραιώσει η χώρα μας μια αξιόπιστη ταυτότητα/brand ως εκπαιδευτικός προορισμός. Οι προοπτικές διαχρονικά, αλλά και ειδικότερα στη μετά-πανδημία εποχή, είναι σημαντικές και στο χέρι μας να τις αξιοποιήσουμε.

Η Κύπρος συνδυάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων που συνεργούν στην ανταγωνιστικότητά της: διαθέτει αξιόλογα πανεπιστήμια, ενεργά στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, με σχετικά χαμηλό κόστος φοίτησης. Η ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών αξιολογείται ως υψηλής στάθμης, το ακαδημαϊκό/ερευνητικό προσωπικό αναγνωρίζεται διεθνώς για το έργο του, και η ερευνητική χρηματοδότηση που εισρέει από διεθνή προγράμματα είναι αυξητική. Η ευρωπαϊκή/διεθνής αναγνωρισιμότητα των τίτλων σπουδών των κυπριακών πανεπιστημίων, με τη συμβολή του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, αλλά και στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στις τρέχουσες συνθήκες και γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για στρατηγικές ακαδημαϊκές συνεργασίες και αυτός ο άξονας θα μπορούσε κάλλιστα να αξιολογηθεί ως ένας από τους πυλώνες της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα, η προσφορά αγγλόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών –ειδικά στη μετά-Brexit εποχή και με βάση τις δημογραφικές εξελίξεις– ενισχύει τις προοπτικές διεθνοποίησης, προσκαλεί αλλοδαπούς φοιτητές και προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων πανεπιστημίων για συνεργασίες. Μπορεί αγκυλώσεις όπως χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης βίζας για ξένους φοιτητές να αποτελούν τροχοπέδη, αλλά σ΄αυτό το «πρόβλημα» έρχεται να δώσει λύσεις η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η κοινωνική απαίτηση για ανοικτή σε όλους και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς περιορισμούς, εκπαίδευση είναι sine qua non. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθίσταται στρατηγικής σημασίας, διότι αγγίζει μαζικά τους ανθρώπους, ελαχιστοποιώντας περιορισμούς χρόνου, τοπικότητας, ηλικίας, οικογενειακής και επαγγελματικής κατάστασης. Μπορεί να προσελκύει χιλιάδες φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο, σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικούς από τους συνήθεις (εργαζόμενους, σε προσπάθεια επαγγελματικής ανέλιξης/αλλαγής, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία τα 35+ έτη) και άτομα που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. ΑμΕΑ, πρόσφυγες, μετανάστες).

Ταυτόχρονα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανταποκρίνεται και στην απαίτηση για (επανα)εξειδίκευση και διά βίου κατάρτιση, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να εξελίσσεται και να διαμορφώνει -ανάλογα με τα νέα δεδομένα- την επαγγελματική του πορεία. Αυτό που μάθανε πολλοί εν μέσω πανδημίας είναι ότι τα ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών βελτιώνουν τις διεργασίες διδασκαλίας και μάθησης και συνεργούν προς όφελος μιας πολύπλευρης μαθησιακής εμπειρίας. Το «εξ αποστάσεως» δεν είναι μια λύση ανάγκης, αλλά μια ουσιώδης μορφή επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Και αυτό το γνωρίζουμε καλά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που εκ της φύσεώς μας παρέχουμε -από το 2006- σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, μία έννοια που επανέρχεται σταθερά είναι η ποιότητα. Η πανεπιστημιακή κοινότητα οφείλει να επιδιώκει την αξιολόγηση, αφού είναι ο μοναδικός τρόπος για να εδραιωθεί ένα πανεπιστήμιο φήμης. Η ποιότητα πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας και στόχος μας η συνεχής αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους φοιτητές μας. Μια άλλη παράμετρος, είναι η σύζευξη δυνάμεων. Τα πανεπιστήμιά μας αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και μέσα σε πνεύμα σύμπραξης και αλληλεπίδρασης μπορούν συλλογικά να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Σύζευξη δυνάμεων δεν απαιτείται, βέβαια, μόνο μεταξύ των πανεπιστημίων, αλλά και με φορείς κεντρικής διακυβέρνησης, παραγωγικούς φορείς και με τον επιχειρηματικό κόσμο ευρύτερα, ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να είναι ωφέλιμη για την κοινωνία και την οικονομία. Τα πανεπιστήμια, εξάλλου, έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι κλιματικές αλλαγές, η αειφόρος ανάπτυξη και η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Καταληκτικά, η ανοιχτή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς χωρικούς, χρονικούς ή άλλους περιορισμούς, είναι μεγάλο προνόμιο. Η ανάγκη για «άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με έμφαση στην κοινωνική της διάσταση, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η πρόκληση, σήμερα, είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμβατική και εξ αποστάσεως, να δώσει δημιουργικές και ρηξικέλευθες λύσεις στις προκλήσεις των καιρών. Στο διαμορφούμενο τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης, το ΑΠΚΥ βρίσκεται ήδη στη «νέα» ψηφιακή εποχή, έτοιμο να συνεχίσει να προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Κινείται με στρατηγικούς άξονες αφενός προς την αριστεία και συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και αφετέρου προς την ανάπτυξη, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, ώστε να μετεξελιχθεί στο Edupreneurial Πανεπιστήμιο που χρειάζεται ο 21ος αιώνας, συνεργώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.


Το άρθρο δημοσιεύεται στην ειδική έκδοση της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος με τίτλο: «Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ 2022 – ΕΤΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ: Χρονιά Αποφάσεων που θα Καθορίσουν το Μέλλον» στις 09/01/2022

 

 

 

 

 
 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμετέχει σε νέα ερευνητική κοινοπραξία, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση 340.000 Ευρώ περίπου από το πρόγραμμα Erasmus+ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Contested Narratives and Controversial Issues in Citizenship Education» (ακρωνύμιο: ConCitizen). Το έργο έχει ως κύριο σκοπό α) την ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθόδων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων και ευαίσθητων ζητημάτων και επίμαχων αφηγήσεων που σχετίζονται ιδιαίτερα με ενδο-εθνικές ή ενδο-κοινωνικές συγκρούσεις και ταυτόχρονα β) την προαγωγή θεμελιωδών αξιών όπως η ενσωμάτωση, η αποδοχή της διαφορετικότητας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Πρόκειται για διδακτικές προσεγγίσεις που εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Πολίτη (‘Citizenship Education’), η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην καλλιέργεια αξιών προκειμένου οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι, ενεργοί και υπεύθυνοι ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το έργο θα υλοποιήσουν τέσσερα Πανεπιστήμια και μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), τα δύο από χώρες χωρίς ιστορικό συγκρούσεων (Δανία και Νορβηγία) και τα τρία σε χώρες ευάλωτες ή πληττόμενες από συγκρούσεις (Κύπρος, Λίβανος, Βόρεια Ιρλανδία).

Πιο συγκεκριμένα, το έργο ConCitizen, με τριετή διάρκεια, στοχεύει στην επιμόρφωση τόσο φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού πανεπιστημίων, όσο και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών εργαλείων και πολυμεσικού υλικού και κατ’ επέκταση δημιουργεί και συνέργειες ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, συμβάλλει και στον ευρωπαϊκό στόχο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Επιστημονικός υπεύθυνος για την ερευνητική ομάδα του ΑΠΚΥ είναι ο Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Καθηγητής Θεωρίας της Παιδείας και Αναλυτικών Προγραμμάτων και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής». Συντονιστής του έργου είναι το University College Copenhagen (Københavns Professionshøjskole, Δανία) και οι λοιποί εταίροι είναι το Oslo Metropolitan University (Νορβηγία), το Queen’s University of Belfast (Β. Ιρλανδία) και η ΜΚΟ Adyan Foundation (Λίβανος).

 

 

 

 

 

 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι, γενικά, ένα πεδίο αργών αλλαγών. Η τρέχουσα υγειονομική κρίση, όμως, αποτέλεσε τον καταλύτη για την άμεση, σε πολλές περιπτώσεις βίαιη, ψηφιακή αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και την ευκαιρία για σημαντικές αλλαγές που ήταν από καιρό χρήσιμες, αλλά πλέον καθίστανται απαραίτητες. Βέβαια, ανεξαρτήτως της πανδημίας, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, με ραγδαία μεταβαλλόμενους δημογραφικούς συντελεστές και μια ρευστή αγορά εργασίας με αναδυόμενους κλάδους απασχόλησης, η ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση είναι ζητούμενο ακόμα και για τον πιο απομακρυσμένο πολίτη. Ταυτόχρονα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθίσταται στρατηγικής σημασίας, αφού αγγίζει μαζικά τους ανθρώπους και μπορεί να προσκαλεί και να προσελκύει χιλιάδες φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο συνθηκών, τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης υφίστανται ουσιαστικές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Τα πανεπιστήμια καλούνται να επενδύσουν σε ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης, προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα, αλλά και στην αξιοποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Τούτο καθίσταται αναγκαίο, ώστε και οι τελευταίες «αγκυλώσεις», όπως περιορισμοί χρόνου και τοπικότητας, ηλικίας, επαγγελματικής κατάστασης κ.ά., να ελαχιστοποιηθούν και να μη λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη ρευστή αυτή εποχή, η αδήριτη ανάγκη για περαιτέρω άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός και τα οφέλη της ευέλικτης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας εκ των ων ουκ άνευ. Για μένα, ως Πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου, είναι ξεκάθαρο: οι πολίτες απαιτούν ανοιχτή πρόσβαση, διά βίου μάθηση, απρόσκοπτη συμμετοχή σε ποιοτικά προγράμματα σπουδών και ευκαιρίες (επανα)κατάρτισης και συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης χωρίς αποκλεισμούς.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, συμβατική και εξ αποστάσεως, οφείλει να δώσει δημιουργικές και ρηξικέλευθες λύσεις στις προκλήσεις των καιρών. Η ανοιχτή και ίση πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα στρώματα πληθυσμού, αποτελεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιτακτική υποχρέωση. Αλληλένδετη είναι και η ανάγκη εξέλιξης της εξ αποστάσεως/ψηφιακής εκπαίδευσης, ώστε κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα –χωρίς αποκλεισμούς– να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.  Η ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας επιβάλλει την περαιτέρω διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των κυπριακών πανεπιστημίων, την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους, την προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης, αλλά και την απασχόληση ακαδημαϊκών και ερευνητών διεθνούς κύρους. Απαραίτητη είναι επίσης η χάραξη εθνικής στρατηγικής και η αναζήτηση διακρατικών συμφωνιών αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των κυπριακών πανεπιστημίων, όπως και η προσήλωση σε ενέργειες προσέλκυσης και διατήρησης ξένων φοιτητών. Η μεγαλύτερη δικτύωση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, εξάλλου, και η αναγκαιότητα σύγκλισης των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατακτούν οι φοιτητές και αναζητούν οι εργοδότες είναι sine qua non.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να τις αντιμετωπίσουμε. Οι δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να προσελκύει φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο είναι απεριόριστες. Η δε δυνατότητα παροχής αγγλόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών δίνει το δυνητικό πλεονέκτημα στην Κύπρο να αξιοποιήσει τη διεθνή αγορά ειδικά, ως μέλος της Ε.Ε. και της Κοινοπολιτείας, στη μετά Brexit εποχή. Η χώρα μας είναι ένας ασφαλής προορισμός, εύκολα προσβάσιμος για πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και για τους Ελλαδίτες φοιτητές, αφού το νησί μας είναι το πλέον γνώριμο και φιλόξενο εκτός Ελλάδος. Τα πανεπιστήμιά μας διακρίνονται στην έρευνα, εργοδοτούν έμπειρο και διεθνούς κύρους ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό, και αρκετά από αυτά βρίσκονται ψηλά στις παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Η κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση διέπεται από ένα διαφανές πλαίσιο διασφάλισης ακαδημαϊκής ποιότητας και αριστείας και τα υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένα ελληνόγλωσσα και αγγλόγλωσσα προγράμματα σπουδών είναι ικανά να προσελκύουν το ενδιαφέρον φοιτητών εντός και εκτός των εθνικών συνόρων. Η συμμετοχή εξάλλου των πανεπιστημίων μας στα προγράμματα κινητικότητας και οι ανταλλαγές φοιτητών και διδασκόντων με χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. συμβάλλουν σημαντικά στην περαιτέρω διεθνοποίηση.

Συμπερασματικά, το 2022 ανατέλλει με πληθώρα θεμάτων και εξελίξεις που απαιτούν εγρήγορση, όραμα, ευελιξία και ενεργή παρακολούθηση των διεθνών τάσεων. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ταυτόσημο με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων φοιτητών και τη διά βίου μάθηση, θα προσαρμόζεται συνεχώς στις ταχύτατα μεταλλασσόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και θα προσαρμόζει την ακαδημαϊκή του λειτουργία στις εξελίξεις της επιστήμης, στην παραγωγή και στην αξιοποίηση της γνώσης. Οφείλει και θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να αναδιαμορφώνει Προγράμματα Σπουδών προς την κατεύθυνση πλήρους διασφάλισης της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων του, που ταυτόχρονα προσφέρουν χώρο για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, κοινωνικών, ψηφιακών και επαγγελματικά αξιοποιήσιμων δεξιοτήτων. Στο νέο τοπίο της εκπαίδευσης όπως διαμορφώνεται λόγω και της πανδημίας, το ΑΠΚΥ βρίσκεται ήδη στη νέα εποχή της ψηφιακής εκπαίδευσης και δηλώνει «παρών». Είναι καθόλα έτοιμο να συνεχίσει να προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, να συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και να συνεργεί στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) έχει πετύχει να καταξιωθεί στον ελληνόφωνο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και να καθιερωθεί ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επιπέδου. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα μας με εξειδίκευση στην προσφορά προγραμμάτων σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως και προσελκύει φοιτητές διαφορετικούς από τους συνήθεις (εργαζόμενους, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία τα 35+ έτη, συχνά σε προσπάθεια ανέλιξης/αλλαγής στην καριέρα τους). Ικανό να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, το δημόσιο ΑΠΚΥ είναι πρωτοπόρο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και στην αποτελεσματική και παραγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές διεργασίες προς όφελος της φοιτητοκεντρικής και πολύπλευρης μαθησιακής εμπειρίας. Με ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία και διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων φοιτητών, δίνει την πολύτιμη ευκαιρία σε όλους, όσοι το επιθυμούν, να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο και χρηστικό τίτλο σπουδών, από τον προσωπικό τους χώρο και στον δικό τους χρόνο και ρυθμό μάθησης, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ –Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης– προσφέρουν πλήθος σύγχρονων και διεπιστημονικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και ερευνητικές περιοχές για διδακτορική έρευνα.

 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΑΠΚΥ

 • Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο.
 • Εξειδίκευση στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως και Υπερσύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.
 • Υψηλής ποιότητας προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών και 300+ Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες Διά Βίου Μάθησης σε επιστημονικά αντικείμενα αιχμής.
 • Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των φοιτητών, που σπουδάζουν από 50+ χώρες σήμερα, από τον δικό τους χώρο και στον προσωπικό τους χρόνο.
 • Πολυδιάστατη έρευνα προς όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας.
 • Προσιτά δίδακτρα και σημαντικές εκπτώσεις για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. άτομα ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος).

 


Το άρθρο στο περιοδικό Economy Today (έκδοση τεύχους 25.12.2021)

 

 

 
 

 

 

Στο ερευνητικό έργο που τιτλοφορείται «Culturally responsive schooling» συμμετέχει ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Το έργο, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση από το Australian Research Council στο πλαίσιο μίας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με ποσοστό επιτυχίας 19%, έχει ως στόχο τη διερεύνηση του βαθμού θετικής ανταπόκρισης των σχολικών μονάδων της Αυστραλίας στην αυξανόμενη πολυπολιτισμικότητα και ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των αυτοχθόνων πληθυσμών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα διερευνήσει πώς τα κοινωνικά και συναισθηματικά περιβάλλοντα που αναπτύσσονται στα σχολεία ανταποκρίνονται στις διαφορετικές πολιτισμικές, εκπαιδευτικές και συναισθηματικές ανάγκες των κοινοτήτων τους και θα αξιοποιήσει ερευνητικές μεθόδους όπως η εθνογραφία, η κριτική θεωρία/ανάλυση και η έρευνα δράσης. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται ότι θα αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιχειρείται στην Αυστραλία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων και στα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών, και θα προσφέρουν εισηγήσεις για την αντιμετώπιση πιθανής συστημικής ανισότητας ανάμεσα στα σχολεία.

Ο Δρ Ζεμπύλας συμμετέχει στο έργο ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του Centre for Research in Educational and Social Inclusion του University of South Australia, στο οποίο είναι επισκέπτης καθηγητής από το 2020.

 

 

 

Ο Δρ Παναγιώτης Ηλιόπουλος, μέλος του Εργαστηριακού-Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Ιστορία των Ηθικών Θεωριών» του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, βραβεύθηκε την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, από την Ακαδημία Αθηνών, με το ιδιαίτερα τιμητικό βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου, της Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, για την πρωτότυπη επιστημονική μελέτη του με θέμα: «Μεταφυσικά προβλήματα της Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας».

Πρόκειται για μία διάκριση ιδιαίτερης σημασίας και ακαδημαϊκής εμβέλειας. Η βράβευση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της διαδικτυακής Πανηγυρικής Συνεδρίας - Ομιλίας του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Λουκά Γ. Χριστοφόρου, με θέμα: «Το Χαμηλής Κινητικής Ενέργειας Ηλεκτρόνιο και η Σύγχρονη Επιστημονική Τεχνολογία». Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον πίνακα τιμωμένων της Πανηγυρικής Συνεδρίας για την Γ’ Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών «Βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη με θέμα «Μεταφυσικά προβλήματα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (6ος π.Χ. έως 4ος π.Χ. αι.)», απονέμεται στον κ. Παναγιώτη Ι. Ηλιόπουλο, για τη μονογραφία του «Η Ειμαρμένη στην Αρχαία Φιλοσοφία» (Ινστιτούτο του Βιβλίου–Καρδαμίτσα, Αθήνα 2021).


panayiotisiliopoulosΟ Παναγιώτης Ηλιόπουλος είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Ιστορία των Ηθικών Θεωριών» του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,  μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bogazici και στο Πανεπιστήμιο της Perugia. Έχει διδάξει σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (New York University, Eastern Connecticut State University, University College of Cork, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κ.ά).

Το 2019 βραβεύθηκε για την διεθνή ερευνητική του προσφορά από το National Dragomanov University of Kiev. Για το 2021 έχει προταθεί ως υποψήφιος για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικού Γλώσσας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Συμμετέχει σε ξένα ερευνητικά προγράμματα και επιπλέον είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως επίσης κριτής και μέλος της εκδοτικής επιτροπής διεθνών φιλοσοφικών περιοδικών και πανεπιστημιακών εκδόσεων φιλοσοφίας (Routledge, University Press of Perugia, Philosophy Study, Symmetry, MPDI κ.ά.).

Ο Π. Ηλιόπουλος είναι συγγραφέας πέντε επιστημονικών μονογραφιών (τέσσερις στην Ελλάδα και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες) και πάνω από ενενήντα άρθρων σε έγκριτα ελληνικά και ξένα περιοδικά φιλοσοφίας και σε διεθνείς επιστημονικούς τόμους, καθώς και επιμελητής σε δύο συλλογικούς τόμους (Dialogue and Universalism, Routledge).

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024.

Σημειώνεται ότι σε προγράμματα σπουδών στα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, οι θέσεις διδασκόντων συμπληρώνονται με βάση τις πρόνοιες του εκάστοτε Συμφωνητικού.

Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεν έχουν συμπεριληφθεί οι υποψήφιοι με βαθμό συνάφειας 0 και 1.


Τα ετήσια προγράμματα σπουδών που έχουν μετατραπεί σε εξαμηνιαία είναι τα ακόλουθα:

 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών “ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” πατήστε εδώ
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" πατήστε εδώ.
 • Για το πρόγραμμα σπουδών "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι για να βρουν τον αριθμό της αίτησής τους θα πρέπει να εισέλθουν στην Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης (https://recruitment.ouc.ac.cy/apply), να ακολουθήσουν το σύνδεσμο «οι αιτήσεις μου», να επιλέξουν την αίτηση και έπειτα να ακολουθήσουν το σύνδεσμο «επισκόπηση εκτύπωσης».


Σε ό,τι αφορά θέματα προσωπικού και εργοδότησης μελών ΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Χρήσιμα Έγγραφα : 
 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...