29
Δευ, Νοε

ΕΓΛ50: Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Ο στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να προσφέρει μια διεξοδική εποπτεία των βασικών πτυχών της γλωσσολογικής θεωρίας κα των εφαρμογών της στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Συστηματοποιούνται και εμπλουτίζονται οι προϋπάρχουσες βασικές γνώσεις φωνητικής/φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης, σημασιολογίας, πραγματολογίας και κοινωνιογλωσσολογίας με στόχο την επιστημονική μελέτη της μορφής και της λειτουργίας της γλώσσας στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και την εφαρμογή τόσο γνώσεων περιεχομένου όσο και μεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων της γλωσσολογίας στη μελέτη της λογοτεχνίας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ50
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    4 γραπτές εργασίες (10% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό