ΘΣΠ50: Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΘΣΠ50: Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία

Σε αυτή τη Θεματική Ενότητα αυτή οι φοιτητές αποκτούν σφαιρική εποπτεία της ιστορίας του θεάτρου, των σπουδαιότερων οροσήμων του, των κυριότερων εκπροσώπων του, των σημαντικότερων ρευμάτων και σχολών, καθώς και των θεατρικών συμβάσεων που επικρατούν σε διαφορετικές ιστορικές εποχές.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΘΣΠ50
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Τέσσερεις (4) γραπτές εργασίες και γραπτή τελική εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό