27
Σαβ, Νοε

ΒΙΗ525 Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική

Στη Θεματική Ενότητα Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της κλινικής ηθικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη και τις συνέπειες της εφαρμογής των αρχών της αγαθοπραξίας και της αυτονομίας. Πως αυτές εμφανίζονται στην συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς και πως έρχονται σε σύγκρουσης σε ειδικές περιπτώσεις. Θα αναλυθούν τα στοιχεία της ενήμερης συγκατάθεσης καθώς και ο ειδικός ρόλος της αρχής της μη βλάβης. Πως είναι δυνατόν να επέλθει μια εξισορρόπηση της σύγκρουσης των αρχών κατά την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη, μέσω μιας καντιανής εννόησης της αυτονομίας η οποία αναγνωρίζει  ίδιο κύρος και στις δύο. Θα αναλυθεί η ιδιαίτερη περίπτωση της ευθανασίας τα είδη της, το νομικό της στάτους, και τα ιδιαίτερα νομικά και ηθικά προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιό της. Οι προγενέστερες οδηγίες έχουν ιδιαίτερη σημασία στην κλινική ηθική και αποτελούν αντικείμενο διαμάχης ως προς την αποδοχή τους. Θα εξετασθούν αρετοκρατικές και ωφελιμοκρατικές απόψεις στην κλινική ηθική οι κύριοι εκπρόσωποί τους και οι πλέον γνωστές απόψεις τους. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην ηθική εκπαίδευση και τον ρόλο των επιτροπών  βιοηθικής καθώς και των συμβούλων. Θα αναλυθεί επιπλέον ο ρόλος των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη βιοηθική καθώς και οι συνέπειες της αρχής της δικαιοσύνης. Η συνολική ανάπτυξη στοχεύει στην καλύτερη θεωρητική κατάρτιση στις αρχές της κλινικής ηθικής, αλλά και την εξοικείωση με ιδιαίτερες περιπτώσεις εφαρμογής τους και διλλημάτων που ενίοτε προκύπτουν.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ525
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό