ΒΙΗ521 Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ521 Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας

Η Θεματική αυτή Ενότητα Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους φοιτητές στους ηθικούς και δεοντολογικούς κανόνες εκπόνησης επιστημονικής έρευνας. Σε ένα πρώτο στάδιο εξετάζονται τα ηθικά κριτήρια για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και ο τρόπος ελέγχου τους από τις εκάστοτε επιτροπές ηθικής. Σε ένα δεύτερο στάδιο αναλύεται το νέο νομοθετικό καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και συζητούνται τα κριτήρια στάθμισης αναφορικά με την προστασία των δεδομένων των ερευνώμενων και την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διοικητική πρακτική των αρχών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στα κριτήρια που αυτές έχουν θεσπίσει για την εξισορρόπηση των φαινομενικά μόνο πολλές φορές αντιτιθέμενων συνταγματικών αγαθών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ521
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό