Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΜΕΣ611: Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών

 Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των Μέσων στο σύγχρονο σχολείο στους άξονες της διδασκαλίας και της ηγεσίας. Η Θεματική Ενότητα συνδέει το σχολείο με τον σύγχρονο υπερ-επικοινωνιακό κόσμο και εξοικειώνει τους φοιτητές με την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και συγκεκριμένα με τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου (ΕΠΔ) καθώς και  τον Συμμετοχικό Ιστό και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Η ΘΕ ΜΕΣ611 καλύπτει τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών projects:

  •  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου
  • Εισαγωγή στον Συμμετοχικό Ιστό
  • Εφαρμογές του Συμμετοχικού Ιστού στην Εκπαίδευση
  • Σχεδιασμός, Τεχνολογίες, Πρότυπα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
  • Αξιοποίηση των Μέσων στο σύγχρονο σχολείο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ611
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%