01
Τετ, Δεκ

ΠΙΘ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών και όταν ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) πρώτου έτους, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν διατριβή Μάστερ. Η επιλογή φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή συνεπάγεται τη φοίτηση σε 2 ελεύθερα επιλεγόμενες Θ.Ε. από τις 4 του δεύτερου έτους του ΜΠΣ και τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ.Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών και όταν ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) πρώτου έτους, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν διατριβή Μάστερ. Η επιλογή φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή συνεπάγεται τη φοίτηση σε 2 ελεύθερα επιλεγόμενες Θ.Ε. από τις 4 του δεύτερου έτους του ΜΠΣ και τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ.

Η διατριβή μάστερ συμβάλλει στην έρευνα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Η πρόταση του φοιτητή πρέπει να γίνει αποδεκτή από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος, ο οποίος συμφωνεί να υπηρετήσει ως επιβλέπων καθηγητής του φοιτητή. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα προτεινόμενα θέματα διατριβής που προτείνονται από τους καθηγητές του Προγράμματος.

Οι διατριβές ολοκληρώνονται και αξιολογούνται από μια επιτροπή τριών μελών του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα διοργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των διατριβών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ701Α
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -