02
Πεμ, Δεκ

ΠΙΘ612: Μακροοικονομία και διεθνές οικονομικό σύστημα

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΠΙΘ612, «Μακροοικονομία και διεθνές οικονομικό σύστημα», είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια απαραίτητη τεχνοκρατική κατάρτιση σε επιλεγμένες πτυχές της μακροοικονομικής επιστήμης και του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Η βαθιά οικονομική κρίση των τελευταίων ετών σε Ελλάδα και Κύπρο κατέδειξε με συχνά δραματικό τρόπο την αναγκαιότητα μιας ουσιαστικής εμβάθυνσης σε συγκεκριμένες παραμέτρους της οικονομικής επιστήμης. Το ουσιαστικό γνωστικό υπόβαθρο στα εν λόγω επιστημονικά πεδία είναι εκ των ων ουκ άνευ για μια ποιοτική ενασχόληση με την πολιτική, με την μορφή είτε της ενεργού εμπλοκής σε αυτήν είτε της δυνατότητας κατανόησης του οικονομικού γίγνεσθαι από τη σκοπιά του πολιτικού σχολιαστή, του δημοσιολόγου ή του απλού πολίτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ612 αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών αφενός μεν με τις πιο κρίσιμες παραμέτρους της μακροοικονομικής επιστήμης και αφετέρου με τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Το δεύτερο αυτό σκέλος της διδακτέας ύλης έχει ιδιαίτερη σημασία και υπό το πρίσμα της διαμόρφωσης μιας όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικής αντίληψης των διεθνών οικονομικών σχέσεων, συσχετισμών και παραγόντων. Η ορθή αντίληψη των πραγμάτων στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει και σε μια εποικοδομητικά ρεαλιστική οπτική για τον ρόλο και τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου μέσα στο ευρύτερο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο.

Η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ612 χωρίζεται σε δύο Υποενότητες:

  • 1η Υποενότητα: Μακροοικονομία και
  • 2η Υποενότητα: Διεθνές οικονομικό σύστημα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ612
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό