ΠΔΕ452: Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ

ΠΔΕ452: Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Η θεματική ενότητα εξετάζει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη λήψη αποφάσεων από διευθυντές, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επενδυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή πληροφοριών και στην χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  Βιβλιογραφία και εμπειρικές μελέτες από επιστημονικά περιοδικά εξετάζονται σε βάθος.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ201, ΠΔΕ251

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ452
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate