ΟΙΚ425: Διεθνής Χρηματοοικονομική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ425: Διεθνής Χρηματοοικονομική

Η θεματική ενότητα εισάγει και εμβαθύνει στη οικονομική λήψη αποφάσεων σε ένα διεθνές πλαίσιο, μέσω συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πρώτα διερευνά τους παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική διαδικασία λήψης αποφάσεων της επιχείρησης. Στη συνέχεια εξετάζει τις  στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην αξία της επιχείρησης. Επίσης, εξετάζεται μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών επενδύσεων,  κόστος του κεφαλαίου, διάρθρωση του κεφαλαίου, και αναδιάρθρωση σε διεθνές επίπεδο.

  • Κωδικός: ΟΙΚ425
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -