ΟΙΚ323: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ323: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Η θεματική ενότητα  εξετάζει πέντε κύρια θέματα στην εταιρική χρηματοδότηση:

  • Συναλλαγές (αρχικές δημόσιες προσφορές, μετατρέψιμα χρεόγραφα, καθώς και συγχωνεύσεις και εξαγορές).
  • Τη διάρθρωση του κεφαλαίου.
  • Αποτίμηση προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
  • Διαχείριση κινδύνου.
  • Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης.

Το μάθημα σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας που αποτελεί τη βάση της εταιρικής χρηματοδότησης, και πως η θεωρία αυτή μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστεί σε ζητήματα «πραγματικό κόσμο».

  • Κωδικός: ΟΙΚ323
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -