Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΠΑ90Κ: Προχωρημένες Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας (σε διδακτορικό επίπεδο)

Στόχος της θεματικής αυτής ενότητας είναι να ασχοληθεί με προχωρημένα ζητήματα μεθοδολογίας και ανάλυσης της εκπαιδευτικής έρευνας — τόσο στατιστικής ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων όσο και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων έρευνας, καθώς και της συγγραφής διδακτορικής διατριβής και επιστημονικού άρθρου.

Η Θ.Ε για την ποσοτική έρευνα καλύπτει τα εξής: Έλεγχοι Υποθέσεων (one sample t-test, two-sample t-test, paired t-test). Σφάλματα στον έλεγχο υποθέσεων, Συσχετιστική Ανάλυση (Correlation Analysis), Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis, Multiple Regression Analysis), Ανάλυση Διασποράς (ANOVA), Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA), Ανάλυση Συνδιακύμανσης (ANCOVA, MANCOVA), Ανάλυση ταξινομήσεων κατά παράγοντες (Factor Analysis), Structural Equation Modelling, Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων- Έλεγχοι 2, Απαραμετρικές μέθοδοι (Nonparametric Statistics).

Για την ποιοτική έρευνα η θεματική ενότητα περιλαμβάνει θέματα φιλοσοφικού υπόβαθρου στο οποίο στηρίζεται η ποιοτική έρευνα και αναλύονται σε βάθος βασικές μορφές ποιοτικής έρευνας (εθνογραφική έρευνα, έρευνα δράσης, περιπτωσιακή μελέτη), μοντέλα σχεδιασμού νατουραλιστικής έρευνας, μορφές σκόπιμης δειγματοληψίας, τεχνικές ποιοτικής έρευνας (ατομική και ομαδική συνέντευξη, παρατήρηση και ανάλυση κειμένων), στρατηγικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (constant comparative method, grounded methodology) και θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό (NVivo) γι’ αυτή την ανάλυση  και θα συζητηθούν οι δυνατότητες και τα όρια της προσέγγισης αυτής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ90Κ
  • ECTS: -
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -