ΕΠΑ78Κ: Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Παιδαγωγικές πρακτικές για παιδιά με ειδικές ανάγκες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ78Κ: Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Παιδαγωγικές πρακτικές για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σκοπός της Θ.Ε., η οποία αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, είναι η πρακτική εφαρμογή των θεωριών έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τη διδασκαλία καθώς και το υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες παιδιών που φοιτούν είτε σε ενιαίες τάξεις, είτε σε ειδικό πλαίσιο αν παραστεί ανάγκη. Παρουσιάζονται συγκεκριμένες μέθοδοι και εργαλεία τα οποία καθιστούν ευκολότερη την αναγνώριση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (στα οποία περιλαμβάνονται και χαρισματικά παιδιά), έτσι ώστε να δημιουργηθεί το αποτελεσματικότερο δυνατό εκπαιδευτικό πλαίσιο για τα παιδιά αυτά.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ78Κ
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό