Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

  • Τις σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της.
  • Τις σχέσεις και την επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων.
  • Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ65
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)