ΕΠΑ64Κ: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ64Κ: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Σκοπός της Θεματικής είναι να εισάγει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα ζητήματα εκείνα (θεωρητικά και πρακτικά) που σχετίζονται με το περιεχόμενο των όρων Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δία Βίου Μάθηση, και Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συγκεκριμένα στη Θεματική παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εννοιών και η μεταξύ τους σχέση, εξετάζεται πως εξελίχθηκαν ιστορικά, ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί στην ανάπτυξη τους, πως θεμελιώνονται φιλοσοφικά και ποιος είναι ο ρόλος τους στην κοινωνία της μάθησης και γνώσης. Εξετάζονται ακόμη θεωρητικά ζητήματα που αφορούν σε βασικές θεωρίες μάθησης και ενήλικης μάθησης, καθώς και ζητήματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Παρουσιάζονται, επίσης, κάποιες στρατηγικές εκπαίδευσης ενηλίκων, η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στην Κύπρο και η κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της, οι σύγχρονες τάσεις και μελλοντικές προοπτικές. Το μάθημα, ωστόσο πέρα από θεωρητικά ζητήματα τα οποία θίγει, εξετάζει και πολλά πρακτικά που αφορούν στο σχεδιασμό, δόμηση και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, στους φορείς, στις φάσεις οργάνωσης προγραμμάτων, και σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, και αξιολόγησης προγραμμάτων. Αναλύονται ακόμη θέματα που αφορούν στις εκπαιδευτικές τεχνικές (με ιδιαίτερη έμφαση στην εισήγηση και τις ενεργητικές συμμετοχικές τεχνικές), τα είδη και τη λειτουργία των εποπτικών μέσων, τη λειτουργία του εκπαιδευτικού χώρου, τη διαδικασία της επικοινωνίας και την αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς και την επικοινωνία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ομάδων ενηλίκων, και ειδικών ομάδων ενήλικων. Στη Θεματική αναλύονται τέλος όψεις της πραγματικότητας με αναφορά σε θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ64Κ
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό