ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Στους διάφορους οργανισμούς υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρωπίνων, τεχνολογικών και δομικών παραγόντων. Οι ειδικοί σε θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης πρέπει να είναι ικανοί στο χειρισμό αυτών των παραγόντων για να μπορέσουν να ασκήσουν το διοικητικό και διευθυντικό έργο με επιτυχία. Όταν οι άνθρωποι σε μια σύγχρονη κοινωνία καταφέρνουν να εργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι θα τα καταφέρουν να ικανοποιήσουν και τους προσωπικούς τους στόχους. Για να υπάρξει υψηλός βαθμός ικανοποίησης για ένα άτομο είναι απαραίτητο να υπάρξει το συνταίριασμα του στόχου, της τεχνολογίας, καθώς επίσης και των διαφόρων συντονιστικών μηχανισμών του συστήματος. Συνεπώς, ο βασικός σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι να προσφέρει κυρίως μία σαφή αντίληψη και ανάλυση των διαφόρων οργανωτικών θεωριών και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας ή στο επίπεδο οποιουδήποτε άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν το γνωσιολογικό πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και θα έχουν ευκαιρίες να μελετήσουν και αναλύσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά θέματα καθώς επίσης και να εισηγηθούν λύσεις και να συζητήσουν πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις. Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές/τριες σε αυτή τη Θεματική Ενότητα αναμένεται να:

 •  Αναπτύξουν μια πιο πλατιά αντίληψη του εκπαιδευτικού συστήματος ως ουσιώδους στοιχείου του ευρύτερου κοινωνικού συστήματος και να αντιληφθούν το δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα.
 • Διερευνήσουν και αναλύσουν τα διαφορετικά μοντέλα της γραφειοκρατικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εκπαιδευτικών συστημάτων γενικότερα.
 • Αντιληφθούν τη θέση του επιστήμονα/επαγγελματία μέσα στην ευρύτερη γραφειοκρατία του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Αποκτήσουν εκτεταμένες γνώσεις στις γνωστικές περιοχές της παρώθησης, ηγεσίας, επικοινωνίας, του οργανωτικού κλίματος και της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ62
 • ECTS: 30
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
 • Κόστος: 1350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό