Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

  • Το ρόλο που ασκεί η εκπαίδευση στη διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης ή/και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτισμικών ταξινομιών και ανισοτήτων.
  • Τους τρόπους διεξαγωγής της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, της ανάλυσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της επεξεργασίας παιδαγωγικού πλαισίου διαχείρισης των ετεροτήτων.
  • Την υιοθέτηση  μιας διεπιστημονικής οπτικής και την ανάδειξη των τρόπων και των εννοιών μέσω των οποίων οι διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις κατασκευάζουν και μελετούν το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ60
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)