ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
10
Τετ, Αυγ

ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων

O στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρέχει μια καλή βάση για τα συστήματα πληροφοριών και τεχνολογίας, τα οποία είναι απαραίτητα στη σύγχρονη επιχείρηση. Επίσης μέσω μιας στρατηγικής θα αναπτυχτεί η κριτική σκέψη του φοιτητή ως προς το πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στην επιχείρηση εξετάζοντας την αύξηση των τεχνολογικών δεδομένων, πληροφοριών και γνωσιολογικών στοιχείων των οργανισμών.

Επιπλέον, οι βασικές παραλήψεις και προκλήσεις τονίζονται για ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και τα οργανωτικά θέματα στην εφαρμογή της τεχνολογίας των πληροφοριών. Επίσης, με μια ολιστική προσέγγιση εξετάζεται η τεχνολογική, η στρατηγική, και τα ανθρώπινα ζητήματα που συνδέονται με τα συστήματα πληροφοριών και τεχνολογίας, στο πλαίσιο των οργανωτικών αλλαγών και των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ522
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate