ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων

Ο στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να συμβάλει στην αποφοίτηση στελεχών που θα διαθέτουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις για την Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων που εφαρμόζουν οι Οργανισμοί για να γίνονται πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Αυτοί οι Οργανισμοί μπορεί να εμπίπτουν στον τομέα των υπηρεσιών, στον παραγωγικό τομέα ή ακόμα και στον δημόσιο τομέα.

Στη θεματική ενότητα θα εξετασθούν δραστηριότητες όπως: διαδικασίες παραγωγής, προμήθειας και αγοράς, σχεδιασμός και προγραμματισμός της ροής των υλικών, αποθεματοποίηση, άμεση ανταπόκριση, λιτή παραγωγή. Επίσης στη θεματική αυτή ενότητα θα αναλυθεί και θα επεξηγηθεί η σημασία αλυσίδας εφοδιασμού για τους οργανισμούς καθώς και η έννοια της διοίκησης έργων και των απαραίτητων χαρακτηριστικών τους για την επιτυχή διεκπεραίωση τους

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ513
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό