27
Σαβ, Νοε

ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις, Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις

Η θεματική ενότητα πραγματεύεται θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από την δομή και λειτουργία της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπράξεις  επιχειρήσεων και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης) και τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Εξετάζονται ζητήματα όπως η εννοιολογική αποσαφήνιση  των όρων ‘επιχείρηση’, ‘συμφωνία’, ‘εναρμονισμένη πρακτική’, ‘σχετική αγορά’ κτλ· το δόγμα de minimis· υπολογισμός του ύψους  των επιβαλλόμενων προστίμων· απαλλαγές κάθετων και οριζόντιων συμφωνιών· αγωγές αποζηµίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων· ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα που απορρέουν από τον Κανονισμό  139/2004/ΕΚ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ222
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό