ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
10
Τετ, Αυγ

ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η θεματική ενότητα εξετάζει εις βάθος τη δομή, σύνθεση και λειτουργία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρώνεται στις διαδικασίες μέσω των οποίων το ως άνω δικαστήριο εκδίδει τις αποφάσεις του. Μεταξύ άλλων μελετώνται κρίσιμα νομικά ζητήματα γύρω από την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων (άρθρο 267 ΣΛΕΕ),  τις προσφυγές επί παραβάσει (άρθρο 258 ΣΛΕΕ), τις προσφυγές ακύρωσης (άρθρο 263 ΣΛΕΕ), τις  προσφυγές επί παραλείψει (άρθρο 265 ΣΛΕΕ), καθώς επίσης και τις αγωγές για αποκατάσταση ζημιών (άρθρο 268 ΣΛΕΕ).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ121
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate