ΕΠΤ612: Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΠΤ612: Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική

Η εκπαιδευτική ενότητα έχει ως κύριο στόχο την εις βάθος κατανόηση του μοντέλου των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και τη σημασία των αντίστοιχων εργαλείων στην ανάλυση των βιοϊατρικών δεδομένων. Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν δεξιότητες στο σχεδιασμό, δημιουργία, διαχείριση των βάσεων δεδομένων και στην ανάκτηση πληροφορίας με τη χρήση της γλώσσας SQL. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, ανάλυσης και κατανόησης που εφαρμόζεται στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ612
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -