01
Τετ, Δεκ

ΕΠΤ512: Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα

Εισάγει τον σπουδαστή στις πηγές των απαιτήσεων της δημόσιας υγείας όπως για παράδειγμα το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τις αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα. Επιπλέον, η εκπαιδευτική ενότητα θα προσφέρει την αναγκαία γνώση που αφορά στις έννοιες και στα δομικά στοιχεία που αποτελούν τα πληροφοριακά συστήματα της υγείας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ512
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    1 γραπτή εργασία (25%) 5 Εβδομαδιαίες Ασκήσεις (5% η κάθε μια) Τελική Εξέταση (50%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό