ΔΠΠ61: Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
08
Τετ, Φεβ

ΔΠΠ61: Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Στο πλαίσιο της Θ.Ε. ΔΠΠ61 θα μελετηθούν τα κύρια στοιχεία των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων, οι απειλές που αντιμετωπίζουν και οι κύριοι τρόποι προστασίας τους. Mε βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στις υποχρεωτικές ενότητες, η Θ.Ε. θα καταδείξει τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών στη λύση προβλημάτων σχετικών με τη διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα.

Πιο συγκεκριμένα, στη Θ.Ε. αυτή θα μελετηθούν: Ο ρόλος της βιοποικιλότητας παγκοσμίως, με έμφαση στη Μεσόγειο. Η διαχείριση πανίδας και χλωρίδας και η προστασία απειλουμένων ειδών και ο ρόλος της οικολογίας τοπίου. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών με έμφαση στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Νatura 2000. Η ενότητα, επίσης, θα εμβαθύνει σε θέματα μεθοδολογίας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που αφορούν σε μεμονωμένους οργανισμούς, όπως φυτά, πουλιά και θηλαστικά και τα ενδιαιτήματά τους. Έμφαση θα δοθεί και στα φαινόμενα της υποβάθμισης γαιών και ερημοποίησης και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ61
  • ECTS: 25
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate