ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ

CURRICULUM VITAE


STAVROULA TSIPLAKOU


Associate Professor of Linguistics


Academic Co-οrdinator, M.A. Program in Greek Linguistics and Literature

The Open University of Cyprus


Tel.: +357 22 411 922 Fax.: +357 22 411 981

stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy

 

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

1999: Ph.D. in Theoretical Linguistics, Department of Linguistics, S.O.A.S, University of London.

            Ph.D. thesis: Focus in Greek: its Structure and Interpretation.

1991: M.Phil. in Theoretical Linguistics, Department of Linguistics, University of Cambridge.

            M.Phil. thesis: The relative pronoun /pu/ as a sociolinguistic variable in Standard Modern Greek.

1989: B.A. (first class, 9.33/10) in Greek Literature (major: Linguistics),

            Department of Philology, School of Philosophy, University of Athens.

 

EMPLOYMENT

Jan. 2010- :     Associate Professor, School of Humanities and Social Sciences, Open University of Cyprus.

                          Academic Co-ordinator of the M.A. and Ph.D. Programs in Greek Linguistics

                          and Literature.

2006- 2009:    Assistant Professor, Department of Education, University of Cyprus.

2001-2005:     Lecturer, Department of Education, University of Cyprus.

1998 - 2001:   Teaching Fellow, The Language Institute, School of European Languages and Cultures,

                          University of Hull.

1995 - 1998:   Visiting Lecturer, School of English, Middlesex University.

RESEARCH PROJECTS

2018 –  :           Principal Investigator,  From Diglossia to Diaglossia. Funded by the Open University of Cyprus

2011-2013:     Principal Investigator, Mapping the Linguistic Landscape of Cyprus. Funded by the Open University of Cyprus.

2009-2011:     Research Associate, Lost in Intonation: The Interaction of Intonation and Meaning in the Speech of L1, L2 and Heritage Speakers of Greek and its Implications for Cross-Cultural Communication and Education. Funded by the University of Illinois at Urbana-Champaign and the Worldwide Universities Network (WUN).

2008-2009:     Research Associate, GeMIC (Gender, Migration, Intercultural Interaction)

2001-2004:     Research Associate, Polyxena Project. Development of Polyxena: I am Learning Greek CD Rom. Funded by the European Commission - Lingua (72099-CT-2-2-2001-1-Lingua-L2).

1998-2001:     Research Associate, Odysseas Project. Development of the Odysseas Online Intelligent Language Tutor for Greek. Program in Hellenic Studies, Department of Linguistics & Natural Language Laboratory, Simon Fraser University.

1997-1998:     Research Associate, Small is Beautiful (S.I.B.). Development of a multimedia course pack for Greek as second language. European Commission - Lingua (Action D-UK 36724).

CONSULTING

2009-2012:     Committee for the reform of Language Curricula for Primary and Secondary Education, Greek Ministry of Education.

2009-2013:     Committee for the reform of Language Curricula for Primary and Secondary Education, Cyprus Ministry of Education and Culture.

2009- 2010:    Committee for the development of Evaluation Standards for Greek as Second Language in Primary and Secondary Education, Cyprus Ministry of Education and Culture.

2001- 2009:    Standing Member, Committee for Language Arts in Primary Education, Cyprus Ministry of Education and Culture.

2002-2004:     Committee for the development of National Evaluation Standards for Language in Secondary Education (Deputy Chair/Chair). University of Cyprus, Cyprus Ministry of Education and Culture and Cyprus Institute of Education.

 

 

 

RESEARCH AND PUBLICATIONS (selected)

 

Doctoral Dissertation

1.         Tsiplakou, S. (1999) Focus in Greek: Its Structure and Interpretation. Ph.D. thesis, University of London.

 

Books

2.             Tsiplakou, S., P. Coutsougera & S. Armostis (forthc.) A Grammar of Contemporary Cypriot Greek. München: Lincom Europa.

3.             Tsiplakou, S. (in prep.) Γλωσσική Επαφή και Γλωσσική Αλλαγή: Η Ελληνική Γλώσσα στην Κύπρο. [Language Contact and Language Change: the Greek Language in Cyprus].

 

Monograph

4.             Hadjioannou, X., S. Tsiplakou & M. Kappler (2011) Language policy and language planning in Cyprus. Current Issues in Language Planning, 1-67. (CILP Monograph Series).
[Reprinted in Kaplan, R., R. Baldauf & N. Kanwangamalu (eds) (2013) Language Planning in Europe, 503-569. Abingdon: Routledge.]

 

Edited Volumes

5.             Cerrutti, M. & S. Tsiplakou (forthc.) Koines and regional standard varieties. Structural and sociolinguistic aspects of language shift. Studies in Language Variation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

6.              Τσιπλάκου, Σ. (2018) Oδηγός για τη Διαχείριση της Κοινωνικοπολιτισμικής Ετερότητας στο Σχολείο. Λευκωσία: ΥΠΠ /Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

7.             Tsiplakou, S. & X. Hadjioannou (eds) (2008) Special Issue: Current Issues in Educational Linguistics. Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV.1.

 

8.             Tsiplakou, S., M. Karyolemou & P. Pavlou (eds) (2009) Studies in Language Variation: European Perspectives II. Selected Papers from the 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), University of Cyprus, 17-19 June 2007. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

9.             Chatzisavvidis, S., T. Kostouli., S. Tsiplakou, A. Aidinis, E. Papanikola & M. Stylianou (eds) (2013) Modern Greek: Teacher’s Guide. Ministry of Education and Culture, Cyprus Institute of Education & Program Development Unit.

 

Journal Papers

10.         Ioannidou, E., P. Karatsareas, V. Lytra & S.Tsiplakou (forthc.) Why and how to integrate non-standard linguistic varieties into education. Languages, Society and Policy.

 

11.         Tsiplakou, S. (forthc.) Multilinguisme, digliossie et alternance linguistique: Pratiques translangues dans des classes chypriotes?  Les Cahiers internationaux de Sociolinguistique.

 

12.         Kappler, M. & S. Tsiplakou (2018) Two Cypriot koinai? Structural and sociolinguistic considerations. Mediterranean Language Review 25, 75-96.

 

13.         Tsiplakou, S., E. Ioannidou & X. Hadjioannou (2018) Capitalizing on language variation in Greek Cypriot education. Linguistics and Education 45, 62-71.

 

14.         Tsiplakou, S. (2017) Imperfect acquisition of a related variety? Residual clefting and what it reveals about (gradient) bilectalism. Frontiers in Communication 2. [https://doi.org/10.3389/fcomm.2017.00017]

 

15.         Tsiplakou, S. (2016) «Ακίνδυνη» εναλλαγή κωδίκων και διαγλωσσικότητα: It’s complicated. Επιστήμες της Αγωγής. Θεματικό Τεύχος 2015, 140-160.

 

16.         Tsiplakou, S., S. Armosti, S. & D. Evripidou (2016) Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of language shift in Cypriot Greek. Lingua 172-173, 10-25.

17.         Tsiplakou. S. & M. Kappler (2015) Is there a Common Cypriot Subjunctive? Mediterranean Language Review 22, 139-155.

18.         Tsiplakou, S. (2014) How mixed is a ‘mixed’ system? The case of the Cypriot Greek koine. Linguistic Variation 14, 161-178.

19.         Tsiplakou. S. & G. Floros (2013) Never mind the text types, here's textual force: Towards a pragmatic reconceptualization of text type. Journal of Pragmatics 45, 119-130. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378216612002846]

20.         Tsiplakou, S. & E. Ioannidou (2012) Stylizing stylization: the case of Aigia Fuxia. Multilingua 31, 277-299. [https://www.degruyter.com/view/j/mult.2012.31.issue-2-3/multi-2012-0013/multi-2012-0013.xml]

21.         Tsiplakou. S. (2009a) Doing (bi)lingualism: Language alternation as performative construction of online identities. Pragmatics. Georgakopoulou, A. & V. Lytra (eds) Special Issue: Language, Discourse and Identities. Snapshots from Greek Contexts, 361-391. [https://journals.linguisticsociety.org/elanguage/pragmatics/article/view/1380.html]

22.         Tsiplakou, S. (2009b) English in Cyprus: Outer or expanding circle? Anglistik. International Journal of English Studies 20. 2. Bongartz, C. & J. Mukherjee (eds) Special Issue: Non-native Englishes: Exploring Second-language Varieties and Learner Englishes, 75-88.

23.         Tsiplakou, S. (2009c) Code-switching and code-mixing between related varieties: establishing the blueprint. The International Journal of Humanities 6, 49-66.

24.         Tsiplakou, S. & F. Georgi (2008) Aspects of language alternation in a trilingual classroom setting. Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV. 1, 195-220.

25.         Matsagouras, E. G. & S. Tsiplakou (2008) Who’s afraid of genre? Genres, functions, text types and their implications for a pedagogy of critical literacy. Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV. 1, 71-90.

26.         Panagiotidis, P. & S. Tsiplakou (2006) An A-binding asymmetry in null subject languages and its significance for Universal Grammar. Linguistic Inquiry 37, 167- 177. [https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/ling.2006.37.1.167]

27.         Tsiplakou S. (2006) The emperor’s old clothes: linguistic diversity and the redefinition of literacy. The International Journal of Humanities 2, 2345-2352.

28.         Heift T., J. Toole, P. McFetridge, F. Popowich & S. Tsiplakou (2000) Learning Greek with an adaptive and intelligent hypermedia system. Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning 2 (2). [http:/imej/wfu.edu/articles/2000/2/02]

 

Book Chapters

29.         Tsiplakou, S. & S. Armostis (forthc.) Survival of the oddest. In Cerrutti, M. & S. Tsiplakou (eds) Koines and regional standard varieties. Structural and sociolinguistic aspects of language shift. Studies in Language Variation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

30.         Τσιπλάκου, Σ. (2018) Κατανοώντας τη διγλωσσία: Θεωρητικές έννοιες (επίπεδα της γλωσσικής ικανότητας, κατάκτηση και εκμάθηση, τύποι διγλωσσίας, διαγλώσα) και εφαρμογές τους στην τάξη. Τσιπλάκου, Σ. (επιμ.) Οδηγός για τη Διαχείριση της Κοινωνικοπολιτισμικής Ετερότητας στο Σχολείο, 7-26. Λευκωσία: ΥΠΠ /Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [https://mefesi.pi.ac.cy/files/docs/users/zapiti.a/odigos2.pdf]

 

31.         Ιωαννίδου, Ε. & Σ. Τσιπλάκου (2018) Πολυγλωσσία  και γλωσσική ποικιλότητα: το ζήτημα του διδιαλεκτισμού στα δυνάμει δίγλωσσα παιδιά. Τσιπλάκου, Σ. (επιμ.) Οδηγός για τη Διαχείριση της Κοινωνικοπολιτισμικής Ετερότητας στο Σχολείο, 27-43. Λευκωσία: ΥΠΠ /Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [https://mefesi.pi.ac.cy/files/docs/users/zapiti.a/odigos2.pdf]

 

32.         Kappler, M. & S. Tsiplakou (2018) Miand miʃimu: an instance of language contact in Cyprus. In C. Bulut (ed.) Linguistic minorities in Turkey and Turkic-Speaking Minorities of the Periphery.  Turkologica 111, 275-282. Wiesbaden: Harrassowitz.

 

33.         Tsiplakou, S. (2016) Κειμενικά είδη και κριτικός γραμματισμός. Μια «ανοιχτή» σχέση; [Genres and critical literacy. An ‘open’ relationship?] Hodolidou, E., R. Τsokalidou, F. Tendolouris, A. Kyridis & K. Vakalopoulos (eds) In Memory of Sofronis Chatzisavvidis: Linguistic and Educational Approaches, 336-354. Athens: Gutenberg.

34.         Tsiplakou, S. (2015) Διδάσκοντας διάλεκτο σε ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού: η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Κύπρου. [Teaching dialect within a 
critical literacy pedagogical program: the education reform of Cyprus]. Tzakosta, M. (ed.) Teaching Modern Greek Varieties and Dialects in Primary and Secondary Education: Theoretical Approaches and Pedagogical Implementations, 187-210 Athens: Gutenberg

35.         Tsiplakou, S. (2014) Does convergence generate stability? The case of the Cypriot Greek koiné. Braunmuller. K., S. Höder & K. Kühl (eds) Stability and divergence in language contact. Factors and Mechanisms, 165-177. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

36.         Hadjioannou, X., Tsiplakou, S. & M. Kappler (2013) Language policy and language planning in Cyprus. Kaplan, R. B. R.B. Baldauf, Jr. & N. Kamwangamalu (eds) Language policy and planning in Europe: Cyprus, Iceland and Luxembourg, 503-569. Abingdon: Routledge.

37.         Tsiplakou, S. (2010) Code-switching and code-mixing in situations of language contact: The case of contemporary Cypriot Greek. Voskos, A., D. Goutsos & A. Moser (eds) The Greek Language in Cyprus from Antiquity to the Present, 228-241. Athens: National Capodistrian University of Athens.

38.         Tsiplakou S. (2009) ’Trouble talk’: female discursive strategies in To Trito Stefani. Karamalegou, E. & E. Makrygianni (eds) Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture. In Honour of J.-Th. A. Papademetriou, 615-624. Stuttgart: Steiner Verlag.

39.         Tsiplakou, S. (2007a) Linguistic variation in the Cypriot language classroom and its implications for education. Papapavlou, A. & P. Pavlou (eds) Sociolinguistic and Pedagogical Dimensions of Dialects in Education. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 236-264.

40.         Tsiplakou, S. (2007b) Γλωσσική ποικιλία και κριτικός εγγραμματισμός: Συσχετισμοί και παιδαγωγικές προεκτάσεις. Linguistic variation and critical literacy: Associations and pedagogical implications.] Matsagouras, E. G. (ed.) School Literacy. Athens: Grigoris, 466-511.

 

Encyclopaedia Articles

41.         Tsiplakou, S. (forthc.) Diglossia. The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology.

42.         Tsiplakou, S. (2006) Cyprus: language situation. Brown, K. (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd Edition. Oxford: Elsevier, 337-339.

 

Introductions

43.         Cerutti, M. & S. Tsiplakou (forthc.) Introduction. In Cerrutti, M. & S. Tsiplakou (eds) Koines and regional standard varieties. Structural and sociolinguistic aspects of language shift. Studies in Language Variation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. (66 pp.)

44.         Tsiplakou, S., M. Karyolemou & P. Pavlou (2009) Introduction. Studies in Language Variation: European Perspectives II. Selected Papers from the 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), University of Cyprus, 17-19 June 2007, 1-11. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

45.         Tsiplakou, S. & X. Hadjioannou (2008) Introduction. Linguistics and education: Overt and covert aspects of a long-standing relationship. Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV. 1, 3-14.

 

Articles in Refereed Conference Proceedings (selected)

46.         Tsiplakou, S., S. Armostis, S. Bella, D. Michelioudakis & A. Moser (in press) The Past Perfect in Cypriot and Standard Greek: Innovation because of or irrespective of contact? In J. A. Villena Ponsoda, F. Díaz-Montesinos, A-M Ávila-Muñoz & M. Vida-Castro (eds) Proceedings of the 9th International Conference on Language Variation in Europe, University of Malaga, Spain, 6-9 June 2017. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

47.         Tsiplakou, S. (2019) Διαφορές στην κατάκτηση των δομών εστίασης και της σύνταξης των κλιτικών: κατανοώντας τον διδαλεκτισμό. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 39. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών- Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 985-998.

 

48.         Tsiplakou, S., S. Armostis, S. Bella, D. Michelioudakis & A. Moser (2019) O υπερσυντέλικος στην κυπριακή και την Κοινή Νέα Ελληνική: Μια κοινωνιογλωσσολογικλη προσέγγιση. In Α. Ralli, P. Barkas, B. Josepf & S. Bompolas (eds) Proceedings of the 8th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 8), Gjirokastër, 4-6 October 2018. University of Gjirokastër & University of Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects, 325-338.

49.         Tsiplakou, S. (2019) Which dialect? What literacy? In I. Kappa  & M. Tzakosta (eds) Proceedings of the 7th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 7), Rethymno, 6-8 October 2016. University of Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects, 28-37.

 

50.         Παπανικόλα, Ε. & Σ. Τσιπλάκου (2019) Η διδασκαλία της πρότυπης ελληνικής και των διαλέκτων της σε ένα πλαίσιο κριτικού γραμματισμού: ερευνητικά ευρήματα από ένα διαλεκτόφωνο περιβάλλον. In I. Kappa  & M. Tzakosta (eds) Proceedings of the 7th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 7), Rethymno, 6-8 October 2016. University of Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects, 166-175.

 

51.         Tsiplakou, S. & S. Armostis (2017) Do dialect variants (mis)behave? Evidence from the Cypriot Greek koine. T. Georgakopoulos, T.-S. Pavlidou, M. Pechlivanos, A. Alexiadou, J. Androutsopoulos, A. Kalokairinos, S. Skopeteas, K. Stathi (eds.) Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics, Vol. 2, 1065-1076. Berlin: Freie Universitaet Berlin. [http://www.cemog.fu-berlin.de/en/icgl12/offprints/tsiplakou-armostis/icgl12_Tsiplakou_Armostis.pdf]

 

52.         Τσιπλάκου, Σ. (2017) Αστικά γλωσσικά τοπία και διάλεκτοι: Χώροι της Λευκωσίας. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 37, 727-746. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών- Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

 

53.         Τσιπλάκου, Σ. & Μ. Κοντογιώργη (2016) Διαδικασίες διαλεκτικής ισοπέδωσης στη σύγχρονη κυπριακή. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36, 451-464.Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών- Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

54.         Tsiplakou, S. (2013) Trilingualismus als Weg zum Monolingualismus? Eine Fallstudie aus Zypern. Karagiannidou, E., C.-O. Papadopoulou & E. Skourtou (eds) Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wegen zur Literalität, 633-644. Linguistik International. Frankfurt: Peter Lang.

55.         Themistocleous, C. and S. Tsiplakou (2013) High Rising Terminals in Cypriot Greek: Charting ‘urban’ intonation. In M. Janse, B. Joseph, A. Ralli and M. Bagriacik (eds.) MGDLT 5. Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Ghent, Belgium September 20–22, 2012, 445-562. Patras: University of Patras.

56.         Melissaropoulou, D., Themistocleous, C., Tsiplakou, S. & Tsolakidis, S. (2013) The Present Perfect in Cypriot Greek revisited. Auer, P., J. Caro Reina & G. Kaufmann (eds) Studies in Language Variation - European Perspectives IV. Selected Papers from the 6th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 6), Freiburg, June 2011, 159-172. Amsterdam: John Benjamins.

57.         Tsiplakou, S. (sous presse) Pratiques langagières et compétition des langues dans un modèle d’apprentissage assimilatoire. Recherches en Acquisition et en Didactique des Langues étrangères et secondes. Paris: DILTEC.

58.         Tsiplakou, S. (2011) Linguistic attitudes and emerging hyperdialectism in a diglossic setting: Young Cypriot Greeks on their language. Berkeley Linguistic Society 29 [Special Volume: Minority and diasporic languages of Europe], ed. by C. Yoquelet, 120-132. Berkeley, CA: Berkeley Linguistics Society.

 

59.         Tsiplakou, S. & X. Hadjioannou (2010) Teaching language variation: a pedagogical intervention. Studies in Greek Linguistics 30, 617-629. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki-Institute for Modern Greek Studies.

60.         Tsiplakou, S. (2009a) Code-switching and code-mixing in situations of language contact: The case of contemporary Cypriot Greek. Studies in Greek Linguistics 29. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki-Institute for Modern Greek Studies, 400-412. (Reprinted in Voskos, A., D. Goutsos & A. Moser (eds) (2010) The Greek Language in Cyprus from Antiquity to the Present, 228-241. Athens: National Capodistrian University of Athens).

61.         Tsiplakou, S. (2009b) Language alternation, competing grammars and interlanguage: Another facet of the Cyprus problem. Giannakis, G., M. Baltazani, G. Xydopoulos & T. Tsangalidis (eds.) Proceedings of the 8th International Conference on Greek Linguistics. 1195-1209. Ioannina: University of Ioannina. [http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/docs/greek/044_Tsiplakou.icgl8.pdf]

62.         Tsiplakou, S. & E. Papanicola (2009) On the origin of phonotactic constraints: evidence from Cypriot Greek. Giannakis, G., M. Baltazani, G. Xydopoulos & T. Tsangalidis (eds) Proceedings of the 8th International Conference on Greek Linguistics, 1210-1223. Ioannina: University of Ioannina. [http://www.linguist- uoi.gr/cd_web/docs/greek/045_Tsiplakou_PapanicolaICGL8-1.pdf]

63.         Papanicola, E. & S. Tsiplakou (2008) Capitalizing on linguistic variation in language teaching Phtiaka, E, A. Symeonidou & M. Socratous (eds) Poceedings of the X Pancyprian Conference of the Cyprus Paedagogical Association, 623-644. Nicosia: University of Cyprus.

64.         Tsiplakou, S., P. Panagiotidis & K.K. Grohmann (2007) Properties of Cypriot Greek wh-question formation. Tsoulas, G. & A. Galani (eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics. York: University of York. http://icgl7.icte.uowm.gr

65.         Tsiplakou, S., A. Papapavlou, P. Pavlou & M. Katsoyannou (2006) Levelling, koineization and their implications for bidialectism. Hinskens, F. (ed.) Language Variation. European Perspectives. Selected Papers from the 3rd International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), University of Amsterdam, 23- 25 June 2005. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 265-276.

66.         Tsiplakou, S., X. Hadjioannou & C. Constantinou (2006) Ten myths around the communicative approach, or ‘When are we gonna do Greek, Sir’? Phtiaka, E, A. Gagatsis, I. Ilia & M. Modestou (eds) Proceedings of the IX Pancyprian Conference of the Cyprus Paedagogical Association. Nicosia: University of Cyprus, 581-590.

67.         Grohmann K., P. Panagiotidis & S. Tsiplakou (2006) Some properties of wh- question formation in Cypriot Greek. Janse, M., B. Joseph & A. Ralli (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras, 83-98.

68.         Katsoyannou, M., A. Papapavlou, P. Pavlou & S. Tsiplakou (2006) Bilectal speech communities and linguistic continua: the case of Cypriot Greek. Janse, M., B. Joseph & A. Ralli (eds) Proceedings of the Second International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras, 156-171.

69.         Katsoyannou, M, A. Papapavlou, P. Pavlou & S. Tsiplakou (2005) Pratiques langagières et description linguistique en contexte bidialectal: le grec chypriote. Actes du XXIXème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Helsinki: Publications du Département des langues romanes de l’Université de Helsinki, 109-113.

70.         Tsiplakou, S. (2005) The Greek connective ke: towards a unitary radical pragmatic account. Hall, D., J. Laury, M. Pak, M. Ravindranath, T. Scheffler, C. Valdes, Z. Song, S. Wagner & J. D. Wright (eds) Proceedings of the 28th Annual Penn Linguistics Colloquium. Philadelphia: University of Pennsylvania, 293-304.

71.         Tsipakou, S. (2005) Common Underlying Language proficiency: An attempt at definition. Proceedings of the 7th International Conference ‘Greek as Second Language. An Intercultural Approach. Patras: University of Patras, 315-329.

72.         Tsiplakou, S. (2004) Attitudes towards language and language change: a two-way relation? Catsimali, G., A. Kalokairinos, E. Anagnostopoulou & I. Kappa (eds) Proceedings of the 6th International Conference on Greek Linguistics. Rethymno: Linguistics Lab. CD-Rom.

73.         Panagiotidis, P. & S. Tsiplakou (2004) ’What I said this time?’Wh-questions in the acquisition of English L2. Catsimali, G., A. Kalokairinos, E. Anagnostopoulou & I. Kappa (eds) Proceedings of the 6th International Conference on Greek Linguistics. Rethymno: Linguistics Lab. CD-Rom.

74.         Panagiotidis, P. & S. Tsiplakou (2004) Linearity and Binding: Condition C in null subject languages. Crouzet, O., H. Dermidache & S. Wauquier-Graveline (eds) Actes de/Proceedings of Journees d'Etudes Linguistiques 2004 - Domain[e]s. Nantes: AAI, 243-248.

75.         Tsiplakou, S. & T. Vrana (2002) Greek and technology. The Polyxena project. Gagatsis, A., L. Kyriakidis, N. Tsaggaridou, E. Phtiaka & M. Koutselini (eds) Proceedings of the VII Pancyprian Conference of the Cyprus Paedagogical Association. Nicosia: University of Cyprus, 479-488.

76.         Tsiplakou, S., J. Toole, P. McFetridge, F. Popowich, D. Turkato & T. Heift (2002) An internet based system for learning Greek as second language. Proceedings of the 4th International Conference ‘Greek as Second Language. An Intercultural Approach. Patras: University of Patras, 315-329.

77.         Heift, T., J. Toole, P. McFetridge, F. Popowich & S. Tsiplakou (2000) An interactive course-support system for Greek. Bourdeau, J. & R. Heller (eds) Proceedings of ED- MEDIA 00, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Charlottesville, VA: AACE, 394-399. (best paper award)

78.         Turcato, D., J. Toole, S. Tsiplakou, T. Heift & P. McFetridge (2000) An approach to lexical development for inflectional languages. Gavrilidou, Z., G. Carayannis, S. Markantonatou, S. Piperidis & G. Stainhaouer (eds) Second International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC-2000. Paris: ERLA, 1441-1445.

79.         Turcato, D., D. Nicholson, T. Heift, J. Toole, S. Tsiplakou (2000) A parsing methodology for error detection. Proceedings of the 6th International Workshop on Parsing Technologies, IWPT-2000. Trento, Italy, 319-320.

80.         Tsiplakou, S. (1999) The clause structure of Greek. A Labelled Deductive Systems approach. Moser, A. et al (eds) Greek Linguistics ’97. Proceedings of the 3rd International Conference on Greek Linguistics. Athens: Ellinika Grammata, 284- 293.

81.         Tsiplakou, S (1999) KΑΙ. A Relevance-theoretic approach. Studies in Greek Linguistics 19. Thesaloniki: University Studio Press, 535-547.

82.         Tsiplakou, S. (1997b) Word order, clitics and restrictions on interpretation. Drachman, G., A. Malikouti-Drachman, J. Fykias & C. Klidi (eds) Greek Linguistics ’95. Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics. Graz: W. Neugebauer Verlag GmBH, 631-640.

83.         Tsiplakou, S. (1997a) Logical dependencies: a Labelled Deductive Systems account of quantification in Greek. Studies in Greek Linguistics 17. Thessaloniki: University Studio Press, 463-477.

84.         Tsiplakou, S. (1996) Focus, pronominal clitics and restrictions on word order: the case of Greek. Studies in Greek Linguistics 16. Thessaloniki: University Studio Press, 309-320.

85.         Göksel, A. & S. Tsiplakou (1996) Linear domains: variations between Greek and Turkish. Studies in Greek Linguistics 16. Thessaloniki: University Studio Press, 193-204.

 

Articles in Working Papers

86.         Tsiplakou, S. (1997) On subject-object (a-)symmetries in Greek. Ploch, S. & D. Swinburne (eds) S.O.A.S Working Papers in Linguistics and Phonetics 7. London: University of London, 143-167.

87.         Tsiplakou, S. (1996) Quantifier scope in Greek. Ploch, S. & A. Simpson (eds) S.O.A.S Working Papers in Linguistics and Phonetics 6. London: University of London, 321-339.

88.         Tsiplakou, S. (1995) On the representation of focus in Greek: a LDS perspective. Jensen, S. (ed.) S.O.A.S. Working Papers in Linguistics and Phonetics 5. London: University of London, 233-250.

Other

89.         Χατζησαββίδης Σ., Τ. Κωστούλη, Σ. Τσιπλάκου. (2010) Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. [http://www.paideia.org.cy/upload/analytika_programmata_2010/0.siniptikaanalitikaprogrammata.pdf]

90.         Tsiplakou, S. (2013 a). Η λειτουργική διάσταση των γραμματικών δομών: η γραμματική της πρότασης, του κειμένου, της επικοινωνίας. [The functional dimension 
of grammatical structures: the grammar of sentence, of text, of communication]. 
Ch 3. Chatzisavvidis, S., T. Kostouli., S. Tsiplakou, A. Aidinis, E. Papanicola & M. 
Stylianou (eds) Modern Greek: Teacher’s Guide. Ministry of Education and Culture, 
Cyprus Instiitute of Education & Program Development Unit 
[http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/analytika_programmata/odigos_ekpaideftikou.pdf]

91.         Tsiplakou, S. (2013 b). Η λειτουργική αξιοποίηση της δομής της γλώσσας [Capitalizing on the functional dimension of linguistic structure]. Ch. 4. Chatzisavvidis, S., T. Kostouli., S. Tsiplakou, A. Aidinis, E. Papanikola & M. Stylianou (eds) Modern Greek: Teacher’s Guide. Ministry of Education and Culture, Cyprus Instiitute of Education & Program Development Unit. [http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/analytika_programmata/odigos_ekpaideftikou.pdf]

92.         (Μέλος της Συγγραφικής Ομάδας, 2011) Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο. ΕΣΠΑ 2007-13. ΕΠΕ & ΔΒΜ, Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου Αιώνα), MIS 295450. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  [http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα-Λογοτεχνία… .pdf]

 

 

PRESENTATIONS

PLENARY TALKS

1.             Τσιπλάκου Σ. Διαγλωσσικότητα, γλωσσική ποικιλότητα, γραμματισμοί: Η παιδαγωγική αξιοποίηση μιας σύνθετης σχέσης. Πολυγλωσσία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Κύπρο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2018. [https://mefesi.pi.ac.cy/files/docs/users/zapiti.a/Tsiplakou.pdf]

 

2.             Tsiplakou, S. Language alternation and translanguaging: a complicated relationship. Multilingualism and Language Learning in the Digital Era. University of Cyprus, 22-23 March 2018.

 

3.             Tsiplakou, S. Bidialectalism in the classroom: the case of Cypriot Greek. Diglossia, Bidialectalism, or Bilingualism? Portuguese as a Foreign Language in the Classroom. Queens’ College, Cambridge, 26 November 2016.

 

4.             Tsiplakou, S. Which dialect? What literacy? Modern Greek Dialects and Linguistic Theory 7. University of Crete, 6-8 October 2016.

 

5.             Tsiplakou, S. Competing grammars in Cypriot Greek? Evidence from the Cypriot Greek Koiné. Three Factors and Beyond: The Socio-Syntax of (A)typical Language Acquisition and Development. University of Cyprus, 16-18 November 2012.

 

6.             Tsiplakou, S. Γλωσσική ποικιλότητα και διδακτική της γλώσσας: Η περίπτωση της Κύπρου. [Language variation and language teaching: The case of Cyprus]. 8th 
Annual Day Conference on Linguistics of the University of Ioannina. University of Ioannina, 15 May 2012.

7.             Tsiplakou, S. Αναδυόμενος και αναπτυσσόμενος εγγραμματισμός: ζητήματα θεωρίας και μεθόδου. [Emergent and developing literacy. Issues of theory and method]. Plenary talk, 1st International Conference of the Panhellenic Preschool Teachers Association. Nicosia, 3-5 April 2009.

 

INVITED TALKS

8.             Tsiplakou, S.  Teaching related varieties: structural aspects in context. Second Cambridge workshop on Translanguaging in the Classroom: How to teach genetically related varieties. Queens’ College Cambridge, 3 May 2019.

9.             Tsiplakou, S. On why related varieties don’t converge: Structural and sociolinguistic factors. Transdisciplinary Approaches to Language Variation (TALV 2). Cyprus Institute of Technology, 15-16 February 2019

10.          Tsiplakou, S. Ethnographic data in formal and sociolinguistic approaches to languages. Round Table Discussion, Laboratory for Ethnographic Approaches to the Study of Language Online Symposium 2019, University of the Aegean, Mytilene, 20 February 2019.

11.          Τσιπλάκου, Σ.  Λειτουργική Γραμματική και γραμματισμός. Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 16 Μαρτίου 2019.

12.          Τσιπλάκου, Σ. Πολιτιστική κληρονομιά και γλωσσική διδασκαλία; Αξιοποιώντας τις διαλέκτους στην εκπαίδευση. Η συμβολή του Προγράμματος Erasmus+ στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης, Λευκωσία, 1 Δεκεμβρίου 2018.

13.          Tsiplakou, S. & S. Armostis. The course of language contact never did run smooth: Clefts and periphrastic tenses in the Cypriot Greek koine. Cyprus Acquisition Team Seminar series, 19 November 2018.

14.          Tsiplakou, S. Koine formation and arrested de-dialectalization in Cypriot Greek: structural and sociolinguistic factors. Institutionen för Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, University of Goteborg, 20 March 2018.

15.          Tsiplakou, S. & E. Ioannidou. Research into practice: Capitalizing on linguistic variation in Greek Cypriot education. British Academy Rising Stars Workshop, University of Westminster, 2 December 2017.

16.          Ioannidou, E. & S. Tsiplakou. Αναπτύσσοντας μεταγλωσσική ενημερότητα και ενισχύοντας τη γλωσσική ικανότητα στα ελληνικά. KEA-Βritish Academy-University of Westminster, 1 December 2017.

17.          Tsiplakou, S. Διδάσκοντας διάλεκτο σε ένα παιδγωγικό πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Κύπρου.

18.          Προς μια πραγματολογική προσέγγιση της τρολιάς.

19.          Tsiplakou, S. On dialect teaching and literacy in Cyprus. Nederlandse Taalunie, Antwerpen, 15 June 2017.

20.          Tsiplakou, S.  What can pedagogies of translanguaging teach us about the relationship between language and dialect? 'The Greek language and the position of the Cypriot Greek dialect in the Greek Cypriot community of the UK'. KEA-University of Westminster, 11 June 2017.

21.          Tsiplakou, S.  Classroom ethnography: looking for translanguaging. Department of English, University of Athens, 1 June 2017.

22.          Tsiplakou, S.  Κειμενικά είδη, κειμενικοί τύποι, κειμενική ισχύς: η περίπτωση της τρολιάς. Department of Lingusictics, University of Athens, 29 March 2017.

23.          Tsiplakou, S.  H ελληνική γλώσσα στην Κύπρο σήμερα. [The Greek Language in Cuprus today]. House of Cyprus, Athens, 1 March 2017.

24.          Tsiplakou, S.  Qualitative research. Department of Linguistics, University of Kent, 28 November 2016.

25.          Tsiplakou, S. Linguistic Ethnography.  Round Table Talk. Ethnographic approaches to language and linguistic approaches to ethnography. Opening symposium of LESoL, University of the Aegean, 24 & 25 November 2016.

26.          Tsiplakou, S. Critical Literacy and its links to Language Variation. Symposium Voicing Linguistic Diversity in the Classroom and Beyond, University of Cyprus, 22 October 2015.

27.          Tsiplakou, S. Γραμματισμός με ή χωρίς Γραμματική; [Literacy with or without Grammar?] Cultivating Critical Literacy at School. University of Crete, 14 October 2015.

28.          Petrides, A., A. Tsakmakis, S. Tsiplakou. Unwilling to reform: Modern and Ancient Greek Language curriculum reform in Cyprus and its critics (2009–2014). University of Tampere Institute for Advanced Social Research Seminar, The Finnish Institute, Athens, 2-6 February 2015.

29.          Tsiplakou, S. Η λειτουργική διδασκαλία της γραμματικής και η διδασκαλία της λειτουργικής γραμματικής. [The Functional Teaching of Grammar and the Teaching of Functional Grammar]. Teaching Greek as a Second/Foreign Language to Adults: Issues and Objectives in the Cyprus Education Context. Cyprus Institute of Education, Limassol, 29 November 2014.

30.          Tsiplakou, S. Διδάσκοντας διάλεκτο σε ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού: η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Κύπρου. [Teaching dialect within a critical literacy pedagogical program: the education reform of Cyprus]. Teaching Modern Greek Varieties and Dialects in Primary and Secondary Education: Theoretical Approaches and Pedagogical Implementations. University of Crete, 18 October 2014.

31.          Tsiplakou, S. Enhancing critical literacy skills in a bilectal context. Cyprus Acquisition Team Seminar series, 18 October 2013.

32.          Tsiplakou, S.  Towards a pedagogy of variation: the new Language Curriculum of Cyprus. Colloquium on ‘Language Policy’, UCLan Cyprus, Pyla, Larnaca,  13 March 2013.

 

33.            Tsiplakou, S. Competing Grammars in Cypriot Greek? Evidence from the Cypriot Greek koiné. UCLan Cyprus,  Pyla, Larnaca,  6 February 2013.

 

34.          Τσιπλάκου, Σ. Κριτικός γραμματισμός και γλωσσική ποικιλότητα.  Διεπιστημονικός κύκλος διαλέξεων «Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτισμός», Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 27 Μαρτίου 2012.

 

35.          Τσιπλάκου, Σ. Η λειτουργική αξιοποίηση της κυπριακής ποικιλίας σε ένα πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού. Η κυπριακή διάλεκτος και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γλωσσικού Μαθήματος, Λεμέσος, 13 Μαΐου 2010.

36.          Tsiplakou, S. L2 Greek in Cyprus. Workshop on Greek and its interfaces, Department of Linguistics, University of Illinois at Urbana-Champaign, 28 October 2009.

37.           Tsiplakou, S. Γλωσσική εναλλαγή και μείξη μεταξύ κυπριακής και Κοινής Νέας Ελληνικής. [Code-switching and code-mixing between Standard and Cypriot Greek]. The Greek Language in Cyprus from Antiquity to the Present, Department of Linguistics, University of Athens, 23-24 May 2008.

38.           Tsiplakou, S. Διγλωσσία και γλωσσική ποικιλότητα: χαρτογράφηση μιας αμήχανης σχέσης. [Bilingualism and variation: charting an awkward relationship]. Dealing with Multilingualism in the School. Department of Primary Education, University of Crete, 17 May 2008.

39.          Tsiplakou, S. Γλωσσική επαφή, γλωσσική εναλλαγή και διαδικασίες αποδιαλεκτισμού στην κυπριακή. [Language contact, language alternation and processes of de-dialectalization in Cypriot Greek]. Department of Preschool Education, Aristotle University of Thessaloniki, 8 May 2008.

40.          Tsiplakou, S. Acquiring a related variety: Evidence for Impaired Representations? Meertens Instituut, Amsterdam, 11 April 2008.

41.           Tsiplakou, S. On the acquisition of related varieties. Evidence for Full Transfer? Philosophische Fakultät, Universität zu Köln, 27 November 2007.

42.          Tsiplakou, S. Variation and critical literacy? Notes from a small island. Research Workshop in Language and Literacy, Department of Education, King’s College London, 20 November 2007.

43.          Tsiplakou, S. Weak pronouns in Cypriot Greek. Department of Philosophy, King’s College London, 19 November 2007.

44.          Tsiplakou, S. Εναλλαγή και μείξη κωδίκων σε συνθήκες γλωσσικής επαφής. [Code- switching and code-mixing in situations of language contact]. Department of Social Anthropology, University of the Aegean, 24 October 2007.

45.          Tsiplakou, S. Γλωσσική ποικιλία και εκπαίδευση. Σημειώσεις από την ελληνόφωνη Κύπρο. [Language variation and education: notes from Greek-speaking Cyprus]. Department of Primary Education, University of Western Macedonia, 24 May 2006.

46.          Tsiplakou, S. H γενετική προσέγγιση στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας και οι παιδαγωγικές της προεκτάσεις. [The generative approach to second language acquisition and its paedagogical implications]. Department of Primary Education, University of Crete, February 2006.

47.          Tsiplakou, S. Γλωσσικές στάσεις σε μια διδιαλεκτική κοινότητα: η περίπτωση της Κύπρου. [Attitudes towards language in a bilectal speech community: the case of Cyprus]. Department of Primary Education, University of Crete, February 2006.

48.          Tsiplakou, S. Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Επισκόπηση του υπάρχοντος υλικού. [Teaching Greek as a second language. An overview of course materials]. Intercultural Education and teaching Greek as a Second Language, Cyprus Institute of Education, 10-11 June 2005.

49.          Tsiplakou, S. Κοινωνική διγλωσσία στην Κύπρο, γλωσσική αλλαγή και παιδαγωγικές προεκτάσεις. [Diglossia in Cyprus, language shift and its implications for education]. Bilingualism Workshop, 9th Panhellenic Conference of Psychological Research, University of the Aegean, 21-23 May 2003.

50.          Tsiplakou, S. A-positions and the trouble with Principle C. Department of Philosophy, King’s College London, 17 November 2001.

51.          Tsiplakou S. Making beginners Greek communicative Greek. Standing Committee on Modern Greek in the Universities Biannual Conference, University of Cambridge, March 1998.

52.          Tsiplakou S. Word order in Greek and other related matters. Department of Byzantine and Modern Greek Studies, King's College London, January 1997.

53.          Tsiplakou S. Subject positions in Greek. Faculty of Modern and Medieval Languages, University of Cambridge, 29 Οctober 1997.

54.          Tsiplakou S. The Greek Language Question and the man from Hessle. Inaugural lecture, School of European Languages and Cultures, University of Hull, Hull, U.K., March 1996.

 

CONFERENCE PAPERS (selected)

 

55.          Tsiplakou, S. Aspects of arrested convergence to Standard Greek in the Cypriot Greek koine. 14th International Conference on Greek Linguistics, University of Patras, 5-8 September 2019.

56.          Tsiplakou, S. “I'll give them some peasanty swearing!”: Dialect and language ideologies in Greek Cypriot social media. 10th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 10), Fryske Academy, Leeuwarden, 26-28 June 2019.

57.          Tsiplakou, S. Ex situ focusing in the Cypriot Greek koine: on non-convergence to the syntax of the standard variety. 10th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 10), Fryske Academy, Leeuwarden, 26-28 June 2019.

58.          Tsiplakou, S. & D. Tsagari. The case of the Greek National Language Test for university admission. Classroom-based Assessment SIG, 16th EALTA conference ‘Transitions in Language Assessment’, University College Dublin, 31 May 2019 - 2 June 2019.

59.          Tsiplakou, S. Language alternation is not always translanguaging: data from a diglossic, multilingual context. Colloquium: Translanguaging in Migration Contexts.  Translanguaging in the Individual, at School and in Society, Linnaeus University, Växjö, 11 - 12 April  2019

60.          Tsiplakou, S. & C. Papapetrou. Two dialects, one particle- taha? 40th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, 5-6 April 2019.

61.          Tsiplakou, S. Residual clefting vs. Exceptional clitic placement in Cypriot Greek: on the (im)permeability of syntax in situations of dialect contact. 8th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory  (MGDLT 8), Gjirokastër, Albania, 4-6 October 2018.

62.          Tsiplakou, S., S. Armostis, S. Bella, D. Michelioudakis & A. Moser. Parallel developments in the semantics of the past perfect in Cypriot and Standard Greek. 8th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory  (MGDLT 8), Gjirokastër, Albania, 4-6 October 2018.

63.          Tsiplakou, S. Linguistic Landscapes, Liminality, Superdiversity: Texts from a Divided City. Second International Conference On Sociolinguistics:  Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality, Eötvös Loránd University, Budapest, 6-8 September 2018.

64.          Michalis, A., S. Tsiplakou & E. Ioannidou.  Diglossia, post-diglossia and their effects on current approaches to language pedagogy in Greece and Cyprus. Second International Conference On Sociolinguistics:  Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality, Eötvös Loránd University, Budapest, 6-8 September 2018.

65.          Τσιπλάκου, Σ. & Ε. Παπανικόλα. Γλωσσική ποικιλότητα, διαγλωσσικότητα, κριτικός γραμματισμός: Στοιχεία από την Κύπρο. 5th International Conference Crossroads of Languages and Cultures: Languages and Cultures at Home and at School. University of Crete, Rethymno, 1-3 June 2018.

66.          Tsiplakou, S. & C. Papapetrou. The semantic and pragmatic properties of the particle tahain two varieties of Greek: a relevance-theoretic account of cross-dialectal variation. 8th Intercultural Pragmatics Conference INPRA 2018, University of Cyprus, 8-10 June 2018.

67.          Tsiplakou, S. Translanguaging in a diglossic context?  Data from Cypriot classrooms. 5th International Conference Crossroads of Languages and Cultures: Languages and Cultures at Home and at School. University of Crete, Rethymno, 1-3 June 2018.

68.          Tsiplakou, S.  Code alternation, translanguaging and the quest for critical literacy: Data from a multilectal setting. Multilingualism and education: Interdisciplinary and international perspectives. University of Oslo, 7-8 May 2018.

69.          Tsiplakou, S.  Clefts, clitics and dangerous things: what they reveal about (gradient) bilectalism. 39th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, 19-21 April 2018.

70.          Kappler, M. & S. Tsiplakou. Two Cypriot koines? Structural and sociolinguistic considerations. 1st International Conference on Koine, koines and the formation of Standard Modern Greek. Institute of Modern Greek Studies [Manolis Triandaphyllidis Foundation], Aristotle University of Thessaloniki, 3-4 November 2017.

71.          Tsiplakou, S. & E. Ioannidou  Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και γλωσσικές ιδεολογίες: η περίπτωση του νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Kύπρου. 13th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 13), University of Westminster, 7-9 September 2017.

72.          Tsiplakou, S., S. Armostis, S. Bella, D. Michelioudakis, A. Moser. The Past Perfect in Cypriot and Standard Greek: Innovation because of or irrespective of contact? 9th International Conference on Language Variation in Europe, University of Malaga, Spain, 6-9 June 2017.

73.          Tsiplakou, S. & E. Ioannidou. Γραμματισμός και γλωσσική ιδεολογία: μια δύσκολη σχέση. 38th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, 28 April 2017.

74.          Tsiplakou, S. & E. Papanicola. Teaching standard and dialectal Greek within a critical literacy framework: findings from a dialect-speaking context. Modern Greek Dialects and Linguistic Theory 7. University of Crete, 6-8 October 2016.

75.          Tsiplakou, S. & E. Ioannidou. Γραμματισμός και γλωσσική ιδεολογία: μια δύσκολη σχέση. 38th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, 28 April 2017.

76.          Tsiplakou, S., S. Armostis, S. Bella, D. Michelioudakis, A. Moser. The Past Perfect in Cypriot and Standard Greek: Innovation because of or irrespective of contact? 9th International Conference on Language Variation in Europe, University of Malaga, Spain,6-9 June 2017.

77.          Tsiplakou, S. & E. Ioannidou  ‘Eternal yet frayed’: Language Ideologies and discourses around Greek in the time of crisis.  13th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 13), University of Westminster, 7-9 September 2017.

78.           Tsiplakou, S. Survival of the oddest? Levelling, shibboleths and the construction of intermediate varieties. Sociolinguistics Symposium 21, University of Murcia, 15- 18 June 2016.

79.           Kontogiorgi, M., S. Tsiplakou & S. Armostis Aspects of dialect levelling in present-day Cypriot Greek: a sociolinguistic study from the Famagusta district. Sociolinguistics Symposium 21, University of Murcia, 15-18 June 2016.

80.           Tsiplakou, S. & E. Ioannidou. (Παλιά) Νέα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου: Ιδεολογικές αντιστάσεις στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. [The (Old) NewCurriculum of Cyprus: Ideologically-driven objections to educational reform]. 1st Panhellenic Conference ‘Programmes of Study School Textbooks: Past, Present and Future. Athens, 4-6 March 2016.

81.          Tsiplakou, S. & E. Ioannidou. When dialects compromise: ‘Peaceful coexistence in the Cypriot mediascape. 6th International LANGUAGE IN THE MEDIA Conference. University of Hamburg, 7-9 September 2015.

82.           Tsiplakou, S. Are newly-emergent varieties ‘coherent’? Notes from Cypriot Greek. 8th International Conference on Language Variation in Europe. University of Leipzig, 26-28 June 2015.

83.           Tsiplakou, S. Η αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στον αναδυόμενο εγγραμματισμό. Μελέτη περίπτωσης. [Capitalizing of multilingualism for the purposes of 
emergent literacy: A case study]. 15th Panhellenic Conference of Psychological Research, University of Cyprus, 27-31 May 2015.

84.           Tsiplakou, S. & M. Kontogiorgi. Διαδικασίες διαλεκτικής ισοπέδωσης στη σύγχρονη κυπριακή. [Processes of dialect levelling in present-day Cypriot Greek]. 36th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, 23-25 April 2015.

85.          Tsiplakou, S. H πραγματολογία και η ποιητική της τρολιάς. [The pragmatics and the poetics of trolling]. 35th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, 9-10 May 2014.

86.          Tsiplakou, S. Αστικά γλωσσικά τοπία και διάλεκτοι: Χώροι της Λευκωσίας. 37th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, 13-14 May 2016.

87.          Tsiplakou, S., S. Armosti, S. & D. Evripidou. Do sociolinguistic variants co-vary and how? Evidence from the Cypriot Greek koine. 12th International Conference on Greek Linguistics. Freie Universität Berlin, 16-19 September 2015.

88.           Tsiplakou, S., Hadjioannou, X. & E. Ioannidou, E. Capitalizing on linguistic variatiοin Cypriot Greek education, AERA 2014 Annual Meeting, Philadelphia, USA, 3-7 April 2014.

89.           Tsiplakou, S. Aspects of the Cypriot Greek acrolect. 11th International Conference on Greek Linguistics, University of the Aegean, 26-29 September 2013.

90.           Tsiplakou, S. Sounding posh in dialect: on the Cypriot Greek acrolect. 7th International Conference on Language Variation in Europe, University of Trondheim, 25-28 June 2013.

91.           Tsiplakou, S. & M. Kappler, M. Precarious stability: the case of Cypriot Turkish. 4th International Conference of Mediterranean Worlds. Domino Effects and Hybridization of the Mediterranean, Istanbul, 5-7 September 2012.

92.          Themistocleous, C. & S. Tsiplakou. High Rising Terminal in Cypriot Greek. 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, University of Ghent, 20 - 22 September 2012.

93.          Tsiplakou, S. Symposium North and South: Aspects of urban linguistic practice and performance in the Greek-speaking city, Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universität Berlin, 21-24 August 2012.

94.           Τsiplakou, S. Charting Nicosian: properties and perceptions of an emergent urban dialect variety. Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universität Berlin, 21- 24 August 2012.

95.          Sitaridou, I. & S. Tsiplakou. Language and Ideology in Romeyka and Cypriot Greek. Workshop on ‘Romeyka and Asia Minor Greek’, Queens College, Cambridge, 1 April 2012.

96.          Tsiplakou, S. & E. Papanicola. Teaching Standard and Non-standard Greek Phonology for the Purposes of Emergent Literacy in a Dialect-speaking Context. Modern Greek Studies Association Symposium 2011, New York University, 13-16 October 2011.

97.          Tsiplakou, S. et al. The present perfect in Cypriot Greek revisited. 6th International Conference on Language Variation in Europe, University of Freiburg, 29 June-1 July 2011.

98.          Tsiplakou S. et al. Intonational variation in polar and wh-questions across seven varieties of Greek. 6th International Conference on Language Variation in Europe, University of Freiburg, University of Freiburg, 29 June - 1 July 2011.

99.          Tsiplakou, S. et al. On the perception of varieties of Greek. Results from a perception and a rating experiment. 6th International Conference on Language Variation in Europe, University of Freiburg, University of Freiburg 29 June - 1 July 2011.

100.      Floros, G. & S. Tsiplakou. Genre and text force: reconceptualizing text types. Meaning, Context and Cognition 2011, University of Łódź, 24-26 March 2011.

101.      Tsiplakou, S. & E. Ioannidou. Dialect stylization as subversion of linguistic hegemonies: the case of a Cypriot sitcom. 20th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 20), University of Thessaloniki, 1-3 April 2011.

102.      Tsiplakou, S. & E. Ioannidou. Stylizing stylization: the case of Aigia Fuxia. Sociolinguistics Symposium 18, University of Southampton, 1-4 September 2010.

103.       Tsiplakou, S. & X. Hadjioannou. Teaching language variation: a paedagogical intervention. 30th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, 2-3 May 2009.

104.      Tsiplakou, S. Ατομική και κοινωνική διγλωσσία. Η εκπαιδευτική αντιμετώπιση. [Diglossia and bilingualism. A view from education]. Languages for Intercultural Dialogue, University of Cyprus, 7-9 November 2008.

105.      Tsiplakou, S. & F. Georgi. Facets of language alternation in a trilingual classroom setting. National Council of Teachers of English Annual Convention, San Antonio, Texas, U.S.A., 20-23 November 2008.

106.      Papanicola, E. & S. Tsiplakou. Η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στο γλωσσικό μάθημα. [Capitalizing on linguistic variation in language teaching]. Χ Pancyprian Conference of the Cyprus Paedagogical Association, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 6-7 June 2008.

107.      Tsiplakou, S. & Ε. Papanicola. Hardening in Cypriot Greek: a compound story. Generative Linguistics of the Old World (GLOW) 31 ̧ University of Newcastle, Newcastle, U.K., 25-29 March 2008.

108.      Tsiplakou, S. Εναλλαγή και μείξη κωδίκων σε συνθήκες γλωσσικής επαφής: η περίπτωση της σύγχρονης κυπριακής διαλέκτου. [Code-switching and code-mixing 
in situations of language contact: the case of contemporary Cypriot Greek]. 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 10-11 May 2008.

109.      Tsiplakou, S. Trilingualism as a path to monolingualism? A case-study from Cyprus. The 42nd Linguistics Colloquium, University of the Aegean, Rhodes, Greece, 27-30 September 2007.

110.      Tsiplakou, S. & E. Papanicola. On the origin of phonotactic constraints: evidence from Cypriot Greek. The 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Ioannina, Greece, 30 August-2 September 2007.

111.      Tsiplakou, S. Competing Grammars in Cypriot Greek? Evidence from code- switching. 18th International Conference on Historical Linguistics/ 18ième Conférence Internationale de Linguistique Historique, Université du Quebec à Montréal, Montréal, Canada, 6-11 August 2007.

112.      Papanicola, E. & S. Tsiplakou. Hardening in Cypriot Greek and its implications for understanding phonotactic constraints. The 4th International Conference on Language Variation in Europe- I.C.La.V.E. 4, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 17-19 June 2007.

113.       Tsiplakou, S. Code-switching between related varieties: establishing the blueprint. The 3rd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 14-16 June 2007.

114.      Tsiplakou, S. The emergence of literacy practices in a trilingual classroom setting. Colloque International. Recherches en acquisition et en didactique des langues étrangères et secondes. Groupe “Langues en contacts et appropriations du DILTEC, Paris III/VIII, Paris, France, 6-8 September 2006.

115.      Kappler, M. & S. Tsiplakou. Is there a common Cypriot subjunctive? The 13th International Conference on Turkish Linguistics, University of Uppsala, Uppsala, Sweden, 16-10 August 2006.

116.      Tsiplakou, S. Acting bilingual. On performative aspects of code-switching in computer-mediated communication. Language, Culture and Mind Conference (LCM 2). Integrating Perspectives and Methodologies in the Study of Language, Paris, France, 17-20 July 2006.

117.      Tsiplakou, S., X. Hadjioannou & K. Konstantinou (2006) Δέκα μύθοι για την Επικοινωνιακή Προσέγγιση ή «Κύριε, ελληνικά πότε έννα κάμουμε;» [Ten myths around the Communicative Approach, or “When are we going to do Greek, sir? IX Pancyprian Conference of the Cyprus Pedagogical Association, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 2-3 June 2006.

118.      Tsiplakou, S. Dialects and literacy. Studies from the Cypriot context. 1st International Conference on Dialectal-Bidialectal Education. Recent Challenges for Future Planning, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 21-22 November 2005.

119.      Katsoyannou, M, A. Papapavlou, P. Pavlou & S. Tsiplakou. Pratiques langagières et description linguistique en contexte bidialectal: le grec chypriote. XXIXeme Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Helsinki, Finland, 20-24 September 2005.

120.      Tsiplakou, S., P. Panagiotidis & K. Grohmann. Properties of Cypriot Greek Wh- Question Formation. The 7th International Conference on Greek Linguistics, University of York, York, U.K., 8-10 September 2005.

121.      Grohmann, K., P. Panagiotidis & S. Tsiplakou. Clefting and wh-questions in Cypriot Greek: a unitary account. The Linguistics Society of America, University of Harvard, Cambridge, Mass., U.S.A., 22-23 July 2005.

122.      Tsiplakou, S., Y.-M. Panayi & Y. Pandeli. Code-switching in computer-mediated communication and ‘electronic performativity’: the case of Greek email users. The 9th International Pragmatics Conference, The International Pragmatics Association (I.PR.A.), Riva del Garda, Italy, 10-15 July 2005.

123.       Katsoyannou M., A. Papapavlou, P. Pavlou & S. Tsiplakou. Code-mixing as a criterion for bidialectism: the case of urban Cypriot Greek. The 3rd International Conference on Language Variation in Europe - I.C.La.V.E. 3, Meertens Instituut, Amsterdam, The Netherlands, 23-25 June 2005.

124.      Katsoyannou, M., A. Papapavlou P. Pavlou & S. Tsiplakou. Τι είναι διδιαλεκτισμός; Η περίπτωση της κυπριακής. [What is bilectism? The case of Cypriot Greek]. 
Conference on Bilingualism and Multicultural Education, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 4 December 2004.

125.      Tsiplakou, S. Τα πολυμέσα και η διδασκαλία των ελληνικών για ξένους. [Multimedia and the teaching of Greek as second language]. Conference on Bilingualism and Intercultural Education, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 4 December 2004.

126.      Tsiplakou, S. Κοινή Υποκείμενη Γλωσσική Ικανότητα: μια απόπειρα θεωρητικού ορισμού. [Common Underlying Language Proficiency: an attempt at definition]. 
3rd International Conference on the Teaching of Greek as Second Language. University of Athens, Athens, Greece, 22-23 October 2004.

127.      Grohmann K., P. Panagiotidis & S. Tsiplakou. Some properties of wh-question formation in Cypriot Greek. 2nd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mitylene, Greece, 30 September-3 October 2004.

128.      Katsoyannou, M., A. Papapavlou P. Pavlou & S. Tsiplakou. Ποιος είναι ο διδαλεκτικός ομιλητής; Η περίπτωση της κυπριακής. [Identifying the bidialectal speaker: evidence from Cypriot Greek]. 2nd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mitylene, Greece, 30 September-3 October 2004.

129.      Tsiplakou, S. Standardization and resistance in language pedagogy: the case of Cyprus. The Logos Conference - Controlling Language: the Greek Experience, King’s College, London, U.K., 9-11 September 2004.

130.        Tsiplakou, S. The emperor’s old clothes: linguistic diversity and the redefinition of literacy. The 2nd International Conference on New Directions in the Humanities, Prato, Italy, 20-23 July 2004.

131.       Panagiotidis, P. & S. Tsiplakou. Linearity and Binding: Condition C in null subject languages. IVèmes Journées d'Etudes Linguistiques de Nantes (JEL) 2004 - Domain[e]s, Université de Nantes, Nantes, France, 5-7 May 2004.

132.        Tsiplakou, S. Le connecteur grec ke: une approche pragmatique radicale. Regards Croisés Sur L’Unité Texte, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 18-20 March 2004.

133.       Tsiplakou, S. The Greek connective ke: towards a unitary radical pragmatic account. The 28th Penn Linguistics Colloquium, University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A., 27-29 February 2004.

134.       Tsiplakou, S. Negotiating oralities and literacies: the case of diglossic academic settings. Poster Presentation. 2nd Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, U.S.A., 8-11 January 2004.

135.       Tsiplakou, S. & P. Panagiotidis. The articulation of the left periphery in the acquisition of L2 English by Greek L1 speakers: evidence for impaired representation in the interlanguage? EUROSLA ’03: Formal and Functional Approaches to Second Language Acquisition, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland, 18-21 September 2003.

136.       Tsiplakou, S. Linguistic attitudes in a bidialectal setting: a preliminary report on Cyprus. 6th International Conference on Greek Linguistics, University of Crete, Rethymno, Greece, 18-21 September 2003.

137.       Panagiotidis, P. & S. Tsiplakou. What I said this time? The acquisition of wh- questions in English L2. 6th International Conference on Greek Linguistics, University of Crete, Rethymno, Greece, 18-21 September 2003.

138.       Panagiotidis, P. & S. Tsiplakou. A-binding and EPP-checking in null subject languages. Conference on Null Subjects and Parametric Variation, University of Iceland, Reykjavik, Iceland, 18-19 July 2003.

139.       Tsiplakou, S. Linguistic attitudes and emerging hyperdialectism in a diglossic setting: young Cypriot Greeks on their language. Berkeley Linguistic Society 29, University of California at Berkeley, Berkeley, U.S.A., 14-17 February 2003.

140.      Panagiotidis, P. & S. Tsiplakou. An A-binding asymmetry in Greek and its significance for Universal Grammar. XXIX Incontro di Grammatica Generativa, Università di Urbino, Urbino, Italy, 13-15 February 2003.

141.      Panagiotidis, P. & S. Tsiplakou. ‘What I said this time? Εvidence for the left periphery in the acquisition of English L2 by Greek L1 speakers. Greek Syntax: the Minimalist Seduction, University of Reading, Reading, U.K., 20-22 September 2002

142.      Tsiplakou, S. & T. Vrana. Ελληνικά και τεχνολογία. Το πρόγραμμα Polyxena. [Greek and technology. The Polyxena project]. VII Pancyprian Conference of the Cyprus Paedagogical Association, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, May 200

143.       Tsiplakou, S., J. Toole, P. McFetridge, F. Popowich, D. Turkato, & T. Heift. Ένα σύστημα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω διαδικτύου. [A web-based program for learning Greek as a second language]. 3rd International Conference on Greek as a Second Language, Patras, University of Patras, Greece, June 2001.

144.      Heift, T., J. Toole, P. McFetridge, F. Popowich & S. Tsiplakou. An interactive course-support system for Greek. World Conference on Educational Media, Multimedia and Telecommunications (ED-MEDIA 2000), Montréal, Canada, 26 June-1 July 2000.

145.      Turcato, D., J. Toole, S. Tsiplakou, T. Heift, & P. McFetridge. An approach to lexical development for inflectional languages. Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2000), Athens, Greece, 31 May-2 June 2000.

146.      Turcato, D., D. Nicholson, T. Heift, J. Toole & S. Tsiplakou. A parsing methodology for error detection. Sixth International Workshop for Parsing Technologies (IWPT-2000), Trento, Italy, 23-25 February 2000.

147.      Tsiplakou, S. KAI. A Relevance-theoretic approach. 19th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 23-25 April 1998.

148.      Tsiplakou, S. The clause structure of Greek: a Labelled Deductive Systems account. 3rd International Conference on Greek Linguistics, University of Athens, Athens, Greece, 25-27 September 1997.

149.      Tsiplakou, S. Subjects, objects and configurationality. 18th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 3-5 May 1997.

150.      Tsiplakou, S. Logical dependencies: a Labelled Deductive Systems account of quantification in Greek. 17th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 22-24 April 1996.

151.      Tsiplakou, S. Crossover effects in Greek. The 2nd International Conference on Greek Linguistics, University of Salzburg, Salzburg, Austria, 22-24 September 1995.

152.      Tsiplakou S. Focus, pronominal clitics and restrictions on word order: the case of Greek. 16th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 4-6 May 1995.

153.       Göksel, A. & S. Tsiplakou Linear domains: variations between Greek and Turkish. 16th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 4-6 May 1995.

154.      Tsiplakou, S. On the focus-topic distinction in Greek. Α Labelled Deductive Systems approach. The Ohio State University Colloquium on Byzantine and Modern Greek Studies, Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A., November 1994.

 

REVIEWER (selected)

Educational Research and Evaluation (ERE); International Journal of Bilingualism; Journal of Pragmatics; Journal of Computer-Mediated Communication; Journal of Greek Media and Culture; Journal of Multilingual and Multicultural Development; Journal of Pragmatics; Language@Internet; Linguistics and Education; Linguistic Variation; Mediterranean Language Review; Rethinking Language, Diversity and Education, Scientia Paedagogica Experimentalis; Studies in Language Variation; Studies in Greek Linguistics

 

 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς