Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου

Έχει τη γενική ευθύνη της υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και της διαχείρισης του συστήματος και των εργαλείων Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας περιλαμβάνουν:
 •     την υποστήριξη της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης eClass, τον έλεγχο πιθανής λογοκλοπής και την εκπαίδευση των χρηστών στα προσφερόμενα εργαλεία
 •     τη διαχείριση εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας και τη ζωντανή μετάδοση εκπαιδευτικών διαλέξεων και δημόσιων παρουσιάσεων
 •     τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών εικονικών σταθμών εργασίας
 •     το σχεδιασμό και τη διαχείριση του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου
 •     τη διαχείριση Συστημάτων Βιβλιοθήκης και γενικότερα τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου

 

Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών

Έχει τη γενική ευθύνη της υλοποίησης και της διαχείρισης των Κεντρικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας περιλαμβάνουν:
 •     την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση των κεντρικών εφαρμογών που αφορούν συστήματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου
 •     τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών κεντρικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου
 •     την υλοποίηση των έργων «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (e-University)» και «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού» που    συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ αντίστοιχα
 •     την ανάπτυξη προτύπων και πολιτικών της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας

Τομέας Κεντρικών Συστημάτων και Υποστήριξης

Έχει τη γενική ευθύνη για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων και των υποδομών πληροφορικής. Επίσης, στον Τομέα υπάγεται και το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk), το οποίο παρέχει υποστήριξη στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συνεργάτες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας περιλαμβάνουν:
 •     την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας και της απόδοσης των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των κεντρικών υποδομών (π.χ. Κέντρων Δεδομένων) του Πανεπιστημίου
 •     την αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων
 •     την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας
 •     την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο

Τομέας Δικτύων και Ασφάλειας

Έχει τη γενική ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την επέκταση και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων και ασφάλειας και τηλεπικοινωνιών. Ο Τομέας διαχειρίζεται το σχεδιασμό για τη δομημένη καλωδίωση σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου, τη διασύνδεση των κτηρίων μέσω μισθωμένων γραμμών και περιφερειακών δικτύων και την ευρυζωνική σύνδεση του Πανεπιστημίου στο διαδίκτυο. Στόχος είναι η δημιουργία δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών που να υποστηρίζει υψηλής ποιότητας επικοινωνίες τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας περιλαμβάνουν:
 •     την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας και της απόδοσης της υποδομής δικτύων και ασφάλειας του Πανεπιστημίου
 •     την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών ασφαλείας, όπως π.χ. μέσω έλεγχου ακεραιότητας ενός συστήματος και διαδικασιών ανάκαμψης μετά από παραβίαση
 •     την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα ασφάλειας σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας
 •     την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31