Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά σε Πανεπιστημιακά Δίκτυα και Οργανισμούς που προσφέρουν κοινό χώρο ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης στρατηγικής στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στα εν λόγω δίκτυα προωθούνται θέσεις πολιτικής για θέματα που αφορούν στη διά βίου μάθηση και στην ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προωθείται η επιστημονική συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και οργανισμούς, ενώ επιτυγχάνεται και η προώθηση κινητικότητας ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών μεταξύ των πανεπιστημίων-μελών των δικτύων.

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ενεργό μέλος στα πιο κάτω δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς:

 

EADTU: European Association of Distance Teaching Universities

Το EADTU συγκεντρώνει τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που προωθούν την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και κοινοπραξίες πανεπιστημίων και οργανισμών που ασχολούνται με την ηλεκτρονική μάθηση. Αποσκοπεί στην προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της διά βίου και της ηλεκτρονικής μάθησης, μέσω της ενεργού υποστήριξης της θεσμικής ανάπτυξης των μελών του και της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στρατηγικούς τομείς.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στο EADTU και στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας συμμετείχε ως εταίρος σε δύο (2) μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμματα:


EDEN: European Distance and e-Learning Network

Τo EDEN προωθεί την ανάπτυξη και συνεργασία στην ηλεκτρονική μάθηση και είναι δίκτυο που επικεντρώνεται σε φορείς, οργανισμούς και επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέρος της δραστηριότητας του εν λόγω οργανισμού συντονίζεται από εξειδικευμένο Δίκτυο Ακαδημαϊκών και Επαγγελματιών («Network of Academics and Professionals») που προωθεί θέματα συνεργασίας στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της συμμετοχής στη διαμόρφωση σχετικών Ευρωπαϊκών πολιτικών και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των μελών του.
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στο EDEN από το 2006, με συνεχή παρουσία στα συνέδρια που διοργανώνονται καθώς και με τη συμμετοχή μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού του προσωπικού στο Δίκτυο Ακαδημαϊκών και Επαγγελματιών του EDEN.

 

EAEC: European Association of Erasmus Coordinators

To EAEC στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ πανεπιστημίων και οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus. Προωθεί την κινητικότητα των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  καθώς και πληροφοριών σχετικά με διατάξεις που αφορούν στη Διαδικασία της Μπολόνια και της και το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme, LLP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το EAEC οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τα εν λόγω θέματα και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών του για την εκπόνηση έργων με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο EAEC από το 2007.

 

EUA: European University Association

Το EUA είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ενώσεις πανεπιστημίων στον Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο. Προωθεί ενεργά την Eυρωπαϊκή διάσταση στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό και άλλο έργο, διευκολύνοντας το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των μελών του.

Επιδιώκει με στοχευόμενο τρόπο την προώθηση και προβολή των θέσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα κέντρα χάραξης πολιτικής, καθώς και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Πολιτείας και της βιομηχανίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το ΑΠΚΥ συμμετέχει στην EUA ως Associate Member από τον Μάιο του 2018.

 

EURASHE: European Association of Institutions in Higher Education

Το EURASHE αποτελεί ένωση Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που στοχεύει στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, ενώ ειδικότερα έχει ως στόχο να συμβάλει στην προοδευτική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της ενεργού συμμετοχής του, ως συμβουλευτικού μέλους, στην ομάδα παρακολούθησης της Μπολόνια («Bologna Follow-Up Group»).

Επιπρόσθετα, το EURASHE προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών του σε ερευνητικά και άλλα προγράμματα και προσφέρει μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας για την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο EURASHE από το 2008.

 

ICDE: International Council for Open and Distance Education

Το ICDE θεωρείται μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες οργανώσεις για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαιδευτική κοινότητα που προωθεί το καθολικό δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλους. Το ICDE αντλεί από τη μοναδική γνώση και εμπειρία των μελών του ανά το παγκόσμιο, στην ανάπτυξη και χρήση νέων μεθοδολογιών και τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, διατηρεί επίσημο συμβουλευτικό ρόλο για την UNESCO. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο ICDE από το 2008.
 


Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ιδρύθηκε το 2007 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κρατικός οργανισμός με  έδρα τη Λευκωσία και γραφείο αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες. Στοχεύει στην υποστήριξη των μελών του και την παροχή πληροφοριών για τις πολιτικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες των κρατών μελών. Το ΑΠΚΥ είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος του ΕΓΚ.

 

Δίκτυο των Νησιωτικών Πανεπιστημίων «Excellence Network Island Territories», ENIT / «Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires», RETI

To RETI είναι δίκτυο διαπεριφερειακής συνεργασίας πανεπιστημίων που εδρεύουν σε νησιωτικές περιοχές. Κύριος στόχος του είναι να εξελιχθεί σ’ ένα ενιαίο χώρο συνεργασίας των νησιωτικών πανεπιστημίων διεθνώς, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης και καλών πρακτικών καθώς και να ενθαρρύνει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές ερευνητών και φοιτητών. Τα ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα των νησιωτικών πανεπιστημίων-μελών του RETI περιλαμβάνουν τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των φυσικών πόρων, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των υδατικών πόρων, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την πολιτιστική διαχείριση και τη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη.

Σήμερα το RETI έχει 26 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο εντάχθηκε στο δίκτυο το Νοέμβριο του 2012.


HUMANE: Heads of University Management and Administration Network in Europe


Το HUMANE είναι δίκτυο που προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών Πανεπιστήμιων στην Ευρώπη, με στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών και την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο δίκτυο HUMANE από το 2009.
 

European Union Universities of Small States (EU2S2)

Ο Σύνδεσμος Κρατικών Πανεπιστημίων Μικρών Κρατών της ΕΕ [European Union Universities of Small States (EU2S2)] ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 στη Λευκωσία και το ΑΠΚΥ είναι ιδρυτικό του μέλος. Στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση του ρόλου των μικρών κρατών της ΕΕ και των πανεπιστημίων τους στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνίας της γνώσης και της ευρωπαϊκής κοινωνικής συνοχής. Στο Σύνδεσμο συμμετέχουν πανεπιστήμια από την Κύπρο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβενία και το Λουξεμβούργο.

 

IAESTE: International Association for the Exchange of Students for Technical Experience


Το International Association for the Exchange of Students for Technical Experience είναι ένας ανεξάρτητος, μη πολιτικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, του οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι η ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ χωρών για προσφορά ποιοτικής πρακτικής εκπαίδευσης/εξάσκησης σε φοιτητές από όλα τα μέρη του κόσμου.

Κύριοι στόχοι του δικτύου είναι να προσφέρει σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ευκαιρίες για απόκτηση τεχνικής/επαγγελματικής πείρας σχετικής με τις σπουδές τους, να προσφέρει στους εργοδότες τη δυνατότητα να συνεργαστούν με καλά καταρτισμένους ασκούμενους και, μέσω των κινητικοτήτων και των ανταλλαγών, να είναι μια πηγή πολιτιστικού εμπλουτισμού τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τις χώρες που τους φιλοξενούν.  Αποστολή του IAESTE είναι να λειτουργήσει ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών για πρακτική άσκηση, με στόχο να ενισχυθεί η τεχνική και επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς και να προωθήσει τη διεθνή κατανόηση, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των φοιτητών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των εργοδοτών και της ευρύτερης κοινότητας.   

 

ETJA: European Journalism Training Association

Η European Journalism Training Association (EJTA) ιδρύθηκε το 1990 και  περιλαμβάνει ως μέλη περίπου 60 κέντρα δημοσιογραφίας, σχολές και Πανεπιστήμια από 24 χώρες της Ευρώπης. Στόχος της είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των δημοσιογράφων, με την ανάπτυξη και εδραίωση επαγγελματικών προσεγγίσεων και πρακτικών. Τα μέλη της συνεργάζονται και αναπτύσσουν δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συνεργασία στη διδασκαλία και την έρευνα. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο εξ αποστάσεως πανεπιστήμιο που εντάσσεται στο δίκτυο της EJTA  (Μάιος 2017).

 

BSEMAN: Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου και Παραευξείνιας Ζώνης

Το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιας Ζώνης (BSEMAN), στο οποίο το ΑΠΚΥ μετέχει ως ιδρυτικό μέλος, έχει ως βασικό στόχο τη συνεργασία των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει ανταλλαγές ακαδημαϊκού & ερευνητικού προσωπικού και φοιτητών, ερευνητικές συνεργασίες στο σύνολο σχεδόν των θεματικών πεδίων έρευνας και ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα με σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνίες των συμμετεχόντων χωρών.

Παλαιότερες συμμετοχές σε δίκτυα/οργανισμούς:

Στο παρελθόν, το ΑΠΚΥ συμμετείχε στο δίκτυο EUCEN: European University Continuing Education Network (2008-2011) και στο δίκτυο EFQUEL: European Foundation for Quality in e-Learning (από το 2010 μέχρι το 2014, όταν και τερμάτισε το EFQUEL τη λειτουργία του).
 

ΝΕΑ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ: ΕΔΩ

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς