Στην Κύπρο ο θεσμός της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθιερώνεται με την ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  (ΑΠΚΥ) σε αντίθεση με ένα συμβατικό πανεπιστήμιο προσφέρει έναν ευέλικτο τρόπο εκπαίδευσης, ο οποίος καταργεί χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς και δίνει τη δυνατότητα σε άτομα μέσω μεθοδολογικών εκπαιδευτικών λειτουργιών να εκπαιδεύονται και να φοιτούν σε ποιοτικά προγράμματα σπουδών προπτυχιακού  και μεταπτυχιακού επιπέδου. Πρόκειται για μια σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, όπου διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ), αλλά και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΣΕΠ), ως μεταδότες της γνώσης, ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα από απόσταση,  βοηθώντας και αξιολογώντας τους εκπαιδευόμενους.

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα προγράμματα σπουδών του είναι δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) με την εφαρμογή του συστήματος των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS). Η Θεματική Ενότητα αποτελεί τη βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων, η οποία καλύπτει πλήρως ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Περιλαμβάνει συγκεκριμένη  ύλη και αντίστοιχη  τριών  περίπου μαθημάτων συμβατικού Πανεπιστημίου. Μία Θ.Ε. διαρκεί  ένα ακαδημαϊκό έτος (10 μήνες), ενώ ορισμένα προγράμματα σπουδών εφαρμόζουν  το εξαμηνιαίο σύστημα σπουδών, όπου μία Θεματική Ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα διάρκειας ενός εξαμήνου το καθένα.

 

Οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης. Στο χώρο αυτό αναρτώνται   πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Προγράμματα Σπουδών. Εκεί αναφέρονται οι στόχοι του Προγράμματος, οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες περιλαμβάνει, οι στόχοι κάθε Θ.Ε., η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών. Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης υποστηρίζεται η ζωντανή αλληλεπίδραση και η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές και στους καθηγητές.

 

Διαδικασία φοίτησης: Δημιουργούνται τμήματα για την κάθε Θ.Ε. (συνήθως 25-35 φοιτητές στο κάθε τμήμα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών). Είναι πιθανό για μια Θ.Ε. να δημιουργούνται 2 ή/και περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών. Το κάθε τμήμα έχει το δικό του διδάσκοντα, ο οποίος επιβλέπει το τμήμα του, απαντάει σε ερωτήματα / απορίες των φοιτητών του, διορθώνει τις εργασίες και γενικά παρακολουθεί την πρόοδο των φοιτητών και ταυτόχρονα τους βοηθάει να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της διδασκαλίας και μάθησης, αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται από την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.): Μέρος της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας είναι οι φοιτητές να συναντώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για κάθε Θ.Ε. πραγματοποιούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο και αν είναι δυνατό στον τόπο διαμονής των φοιτητών  Οι Ο.Σ.Σ. συντονίζονται από τον διδάσκοντα-σύμβουλο και κύριος σκοπός τους είναι να αποσαφηνίσουν δυσνόητα σημεία ούτως ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν  πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο κάθε Θεματικής Ενότητας. Η παρουσία στις Ο.Σ.Σ., αν και είναι προαιρετική,  κρίνεται ως πολύ βοηθητική για την   ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Γραπτές Εργασίες: Για κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές εκπονούν αριθμό γραπτών εργασιών, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που αξιολογείται από τον διδάσκοντα. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να αποστέλλονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με βάση το χρονοδιάγραμμα μελέτης της Θεματικής Ενότητας. Οι γραπτές εργασίες δραστηριοποιούν τον φοιτητή και τον βοηθούν να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα μελέτης,

 

Τελικές Εξετάσεις: Στο πλαίσιο κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά, με τη φυσική τους παρουσία, στις  τελικές γραπτές εξετάσεις. Η γραπτή εξέταση στο τέλος της ακαδημαϊκής περιόδου αποτελεί την τελική και πλέον ουσιαστική αξιολόγηση του φοιτητή για κάθε Θ.Ε.

 

Οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσια της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας:

  • το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, το οποίο λαμβάνει ο φοιτητής, μέσω του διαδικτύου,
  • τη δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων μέσω του διαδικτύου σε συγκεκριμένα ωράρια που καθορίζει ο καθηγητής,
  • την  Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΑΚΠΥ, μέσω της οποίας ο φοιτητής μπορεί:
    • να αντλήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί
    • να έρθει σε επαφή με τον καθηγητή του μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας (chat, videochat, forum),
    • να ανταλλάξει ιδέες με άλλους φοιτητές που παρακολουθούν την ίδια Θεματική Ενότητα
  • το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την απευθείας επικοινωνία του καθηγητή με τους φοιτητές ή/και το τηλέφωνο σε προκαθορισμένες ώρες που ορίζει ο καθηγητής σε εβδομαδιαία βάση.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς