Τα όργανα διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως αυτά φαίνονται στο οργανόγραμμα είναι το Συμβούλιο, η Σύγκλητος, ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, οι Κοσμητείες και οι Κοσμήτορες. 

Το Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που προνοεί ο νόμος γα την ίδρυση και λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και αποτελείται από τον Πρύτανη, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Συγκλήτου, τον Αντιπρύτανη, ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) από κάθε Σχολή και το Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής και αποτελείται από τον Κοσμήτορα – που είναι ο επικεφαλής της Σχολής – και όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών διορίζεται από το Συμβούλιο και είναι επικεφαλής των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Μέχρι την αυτονόμηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου τα καθήκοντα του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και των Κοσμητειών των μη αυτόνομων Σχολών, ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή.
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς