Τα όργανα διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως αυτά φαίνονται στο οργανόγραμμα είναι το Συμβούλιο, η Σύγκλητος, ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, οι Κοσμητείες και οι Κοσμήτορες. 

Το Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που προνοεί ο νόμος για την ίδρυση και λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και αποτελείται από τον Πρύτανη, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Συγκλήτου, τον Αντιπρύτανη, ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) από κάθε Σχολή και το Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής και αποτελείται από τον Κοσμήτορα – που είναι ο επικεφαλής της Σχολής – και όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών διορίζεται από το Συμβούλιο και είναι επικεφαλής των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.


Συμβούλιο ΑΠΚΥ

Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για έκαστο οικονομικό έτος και έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το Συμβούλιο έχει, επίσης, την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και στόχος του είναι η προαγωγή των συμφερόντων και των σκοπών του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Σύγκλητο και τα λοιπά αρμόδια όργανα του ΑΠΚΥ.

Σύγκλητος ΑΠΚΥ

Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Μεταξύ άλλων:
  • Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης, και την απονομή τίτλων σπουδών.
  • Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, την κατανομή του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς.
  • Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.
  • Καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα και έχει αρμοδιότητες που προνοεί ο νόμος για την ίδρυση και λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.


 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς